КОН­ЦЕРТ ТИ­ЖНЯ

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Аль­берт, або Най­ви­ща фор­ма стра­ти». 15 бе­ре­зня у На­ціо­наль­ній му­зи­чній ака­де­мії Укра­ї­ни від­бу­де­ться лі­те­ра­тур­но-му­зи­чний пер­фор­манс

«Ви­ста­ва «Аль­берт» ство­ре­на за мо­їм одно­ймен­ним оповіданням, що ко­лись увій­де до збір­ки про ви­да­тних не­че­стив­ців усіх ча­сів, — роз­ка­зав Юрій АН­ДРУ­ХО­ВИЧ. — У цен­трі на­шо­го дій­ства — історія Альберта Ви­ро­зем­сько­го, ша­храя і зло­дія. Щоб уни­кну­ти смер­тної ка­ри, він по­го­див­ся від­да­ти ду­шу ди­я­во­лу, але під­пи­са­на кров’ю уго­да чо­мусь не спра­цю­ва­ла — і пев­но­го осін­ньо­го дня ро­ку 1641-го йо­го бу­ло прив­се­лю­дно спа­ле­но по­се­ред львів­ської пло­щі Ри­нок. Істо­рію Альберта ми на­ма­га­є­мо­ся ро­зі­гра­ти в ду­сі се­ре­дньо­ві­чно­го мо­ра­лі­те, за­ли­ша­ю­чи у фі­на­лі зна­ки за­пи­та­н­ня, що ста­ють зна­ка­ми на­дії». У пер­фор­ман­сі та­кож бе­руть участь: Уля­на Гор­ба­чев­ська (голос) і Марк То­кар (кон­тра­бас, голос), гра­фі­ка — Ана­то­лій Бє­лов, vj group «CUBE» ві­део, звук — Ві­ктор Но­во­жи­лов, ідея про­е­кту — Оля Ми­хай­люк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.