«Це – мій осо­би­стий хіт-па­рад»

Фо­то­граф Оле­на Божко пред­ста­ви­ла ка­лен­дар «12 Му­зик»

Den (Ukrainian) - - Культура - Оль­га КОШОЛАП-ЗАМЯТІНА

Не­що­дав­но в Ака­де­мії Ми­стецтв Укра­ї­ни від­бу­ла­ся ви­став­ка мо­ло­до­го та­ла­но­ви­то­го фо­то­гра­фа Оле­ни Божко. На ній ав­тор пре­зен­ту­ва­ла ка­лен­дар «12 Му­зик», скла­де­ний із порт­ре­тів по­пу­ляр­них укра­їн­ських му­зик. На вер­ні­са­жі бу­ло та­кож пред­став­ле­но й ін­ші ро­бо­ти Оле­ни: сві­тли­ни ві­до­мих лю­дей кра­ї­ни, які сьо­го­дні є облич­чям су­ча­сної на­ціо­наль­ної куль­ту­ри. Де­я­кі з них уже ста­ли ге­ро­я­ми ка­лен­да­ря «12 ка­дрів» за 2014 рік.

І ось — но­вий арт-про­ект. По­зна­йо­ми­ти­ся з ним при­йшло чи­ма­ло куль­то­вих ху­до­жни­ків, акто­рів, ді­я­чів куль­ту­ри, жур­на­лі­стів.

Про ка­лен­дар «12 Му­зик» ду­же то­чно ви­сло­вив­ся актор Во­ло­ди­мир Го­рян­ський, чий чу­до­вий порт­рет та­кож при­кра­шав фо­то­ви­став­ку: «Ро­бо­та в цьо­му жан­рі — не­про­ста річ, і не ко­жен уміє це ро­би­ти, бо в портреті по­вин­ні від­би­ва­ти­ся ін­ди­ві­ду­аль­ність, вну­трі­шня гли­би­на лю­ди­ни. Ме­ні зда­є­ться, що Оле­ні вда­ло­ся зло­ви­ти ро­дзин­ку ко­жно­го сво­го ге­роя. У її сві­тли­нах є ду­шев­ність і якийсь біль... Вра­хо­ву­ю­чи си­ту­а­цію, в якій ми всі жи­ве­мо, на пер­ший по­гляд, зда­є­ться: мо­же, не час са­ме для та­кої ви­став­ки? А по­ди­ви­шся ува­жні­ше на на­тхнен­ні облич­чя на­ших спів­ві­тчи­зни­ків, від­чу­єш нерв її ро­біт, і стає зро­зумі­лим гро­ма­дян­ський за­сно­вок ав­то­ра — ні, час! Са­ме час! Чу­до­ва ви­став­ка!»

Го­сті за­хо­ду ду­же те­пло оці­ни­ли май­стер­ність Оле­ни Божко. Актор і со­ліст гру­пи «Грусть пи­ло­та» Оле­ксій Гор­бу­нов ска­зав, мов­ляв, Оле­на зро­би­ла на­стіль­ки чу­до­ву сві­тли­ну, що він пла­нує ви­ко­ри­ста­ти її на об­кла­дин­ці но­во­го му­зи­чно­го ди­ска гур­ту, який за­раз го­ту­є­ться до ви­хо­ду в світ. «І вза­га­лі при­єм­но від­чу­ва­ти, що ти жи­веш у одній кра­ї­ні з та­ки­ми та­ла­но­ви­ти­ми лю­дьми » , — під­кре­слив він.

А ми­тець Бо­рис Єгі­а­за­рян упев­не­ний, що Оле­на Божко не про­сто фо­то­гра­фує, фі­ксує мить, але — че­рез очі сво­го ге­роя — про­ни­кає до йо­го вда­чі, вну­трі­шньо­го сві­ту. І ма­лює... Ма­лює, як ху­до­жник-стан­ко­віст, жи­вий, єди­но вір­ний образ лю­ди­ни. «Пи­ша­ю­ся, що їй по­зу­вав,- при­знав­ся Бо­рис. — За­зви­чай по­зу­ють ме­ні, а тут я опи­нив­ся з ін­шо­го бо­ку ба­ри­кад. Мій порт­рет, який зро­би­ла Оле­на, — ше­девр фо­то­ми­сте­цтва! А в порт­фе­лі в ав­то­ра є ще де­кіль­ка ро­біт, які не по­сту­па­ю­ться йо­му за сво­єю си­лою. Спо­ді­ва­ю­ся, що ко­мусь спа­де на дум­ку зро­би­ти окре­му ви­став­ку порт­ре­тів Бо­ри­са Єгі­а­за­ря­на, ство­ре­них Оле­ною Божко. Я — за!».

До ре­чі, ав­тор вер­ні­са­жу при­зна­ла­ся нам, що завжди зні­ма­ла ли­ше порт­ре­ти, оскіль­ки пей­за­жі, ре­пор­та­жі, ін­ші жан­ри сві­тлин для неї про­сто не­ці­ка­ві. А ідея об’єд­на­н­ня ро­біт у ка­лен­да­рі впер­ше ви­ни­кла під час ви­пад­ко­вої роз­мо­ви з ві­до­мим кі­но­про­дю­се­ром Оле­гом Ко­ха­ном (між ін­шим, та­кож її мо­де­л­лю), бо жи­т­тя швид­ко­плин­не і хо­че­ться всти­гну­ти збе­рег­ти по­пу­ляр­них і улю­бле­них ба­га­тьма лю­дей. «Ви­бір му­зи­кан­тів для на­стін­но­го ка­лен­да­ря — мій осо­би­стий хіт-па­рад», — при­зна­ла­ся Оле­на. «Ме­ні сим­па­ти­чні ці лю­ди як осо­би­сто­сті, по­до­ба­є­ться їхня му­зи­ка. І якщо в «12 ка­драх» порт­рет ко­жно­го мі­ся­ця доби­ра­ли, як нам із ди­зай­не­ром зда­ва­ло­ся, за ха­ра­кте­ром лю­ди­ни, то цьо­го ро­ку спра­цю­ва­ла про­ста ло­гі­ка: мо­де­лей, яких зні­ма­ли в лег­ко­му одя­зі, роз­по­ді­ли­ли на те­плі мі­ся­ці, а ко­го у верх­ньо­му — ближ­че до зи­мо­вих. Ні­чо­го не­зви­чай­но­го».

Про­те, один фатальний збіг все ж та­ки вра­зив від­ві­ду­ва­чів ви­став­ки: на сто­рі­но­чку з на­пи­сом «лю­тий» ав­тор і ди­зай­нер ка­лен­да­ря по­мі­сти­ли порт­рет Ан­дрія Кузьменка, лі­де­ра гру­пи «Скря­бін», який тра­гі­чно за­ги­нув у ав­то­ка­та­стро­фі 2 лю­то­го цьо­го ро­ку.

P.S. Ор­га­ні­за­то­ри вер­ні­са­жу про­ве­ли до­бро­дій­ний ау­кціон. Усі ко­шти, ви­ру­че­ні від про­да­жу фо­то­ро­біт і ка­лен­да­рів, бу­ло пе­ре­ра­хо­ва­но во­лон­тер­ським ор­га­ні­за­ці­ям, які до­по­ма­га­ють бій­цям у зо­ні АТО і жер­твам вій­ни на Схо­ді Укра­ї­ни.

ФОТО НАДАНО ОР­ГА­НІ­ЗА­ТО­РА­МИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.