Му­зи­чна ме­ди­та­ція

Den (Ukrainian) - - Культура -

21 бе­ре­зня у при­мі­щен­ні Укра­їн­ської гре­ко- ка­то­ли­цької па­ра­фії св. Йо­си­фа Обру­чни­ка в Чи­ка­го (США) від­бу­де­ться «Му­зи­чна ве­ли­ко­по­сна ме­ди­та­ція» з укра­їн­ським ко­бза­рем- бан­ду­ри­стом та со­піл­ка­рем Юлі­я­ном Ки­та­стим. Про це по­ві­дом­ля­є­ться на Facebook-сто­рін­ці за­хо­ду.

Юлі­ян Ки­та­стий — аме­ри­кан­ський ком­по­зи­тор, ди­ри­гент, бан­ду­рист, ко­бзар, со­піл­кар укра­їн­сько­го по­хо­дже­н­ня. Народився у Де­трой­ті, США. Осві­ту здо­був в Мон­ре­а­лі в кон­сер­ва­то­рії Кон­корд­сько­го уні­вер­си­те­ту (ком­по­зи­ція і во­кал). Ви­вчав гру на бан­ду­рі від ба­тька — Пе­тра Ки­та­сто­го. В 1980 став ми­сте­цьким ке­рів­ни­ком Нью­йорк­ської шко­ли гри на бан­ду­рі, ан­сам­блів Го­мін Сте­пів, New York Bandura Ensemble, та аван­гар­дно­го ан­сам­блю Experimental Bandura Trio. Успі­шно ввів бан­ду­ру в су­ча­сну та ім­про­ві­за­цій­ну му­зи­ку. Юлі­ян Ки­та­стий брав участь у Пер­шій Чер­во­ній Ру­ті 1989 ро­ку. Ни­ні спів­пра­цює з Мар’ яною Са­дов­ською, Ву Ма­ном, Але­ксіс Ко­хан. Та­кож му­зи­кант ві­до­мий сво­єю ро­бо­тою у філь­мі Оле­ся Са­ні­на «По­во­дир», який роз­по­від­ає про ман­дри Ра­дян­ською Укра­ї­ною аме­ри­кан­сько­го хло­пчи­ка та укра­їн­сько­го слі­по­го му­зи­ки напередодні та під час Го­ло­до­мо­ру.

ФОТО З FACEBOOK

ЮЛІ­ЯН КИ­ТА­СТИЙ НА­ПИ­САВ СА­УНД­ТРЕК ДО СТРІ­ЧКИ «ПО­ВО­ДИР», ЯКА БУ­ЛА НО­МІ­НО­ВА­НА НА «ОСКАР»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.