«Укра­ї­на – чу­до­ва!»

Оди­над­ця­ти­кла­сник ство­рив па­трі­о­ти­чний муль­тфільм із пла­сти­лі­ну

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

«Твоя кра­ї­на — Укра­ї­на» — та­ку на­зву має муль­тфільм, ство­ре­ний шко­ля­рем із За­по­ріж­жя Ва­ди­мом БОЛДУРАТОМ. Для ро­бо­ти хло­пце­ві зна­до­бив­ся один кі­ло­грам пла­сти­лі­ну та лю­бов до Ба­тьків­щи­ни.

«Ме­не на­ди­хну­ли по­дії, які від­бу­ва­ю­ться в Укра­ї­ні, — ді­ли­ться Ва­дим. — То­му я зняв цей муль­тфільм. У муль­ти­плі­ка­цій­ній фор­мі я ви­рі­шив роз­по­ві­сти лю­дям, що Укра­ї­на — чу­до­ва! У неї ве­ли­кий по­тен­ці­ал, але ми ча­сто цьо­го не ро­зу­мі­є­мо і не вмі­є­мо ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти її ба­гат­ства. Пі­сля пе­ре­гля­ду мо­го ро­ли­ка ко­жний має зро­зу­мі­ти, що май­бу­тнє кра­ї­ни за­ле­жить від нас. Ми бу­ду­є­мо йо­го сво­ї­ми вчин­ка­ми».

«Твоя кра­ї­на — Укра­ї­на» — це вже 15-й за ра­хун­ком муль­тфільм Ва­ди­ма. Хло­пець з ди­тин­ства лі­пить із пла­сти­лі­ну та гли­ни, зби­рав фі­гур­ки тва­рин, а ко­ли грав­ся ни­ми, хо­тів, щоб во­ни «ожи­ли». Здій­снив свою мрію Ва­дим у п’ято­му кла­сі. То­ді він по­чав ство­рю­ва­ти най­про­сті­ші «муль­тфіль­ми» — лі­пив фі­гур­ки та зні­мав їх на зви­чай­ний те­ле­фон.

«Від­вер­то ка­жу­чи, ро­ли­ки ви­хо­ди­ли при­мі­тив­ні, — роз­по­від­ає шко­ляр. — За­пис від­бу­вав­ся на те­ле­фон, який під час зйом­ки силь­но хи­тав­ся. То­ді у ме­не ще не бу­ло Ін­тер­не­ту. Я не мав жо­дних знань про муль­ти­плі­ка­цію, то­му пра­цю­вав «за по­кли­ком сер­ця». У п’ято­му кла­сі за­ймав­ся цим два ти­жні, про­тя­гом осін­ніх ка­ні­кул. Ре­зуль- тат ро­бо­ти ме­ні не ду­же спо­до­бав­ся і я за­ли­шив цю спра­ву. Два ро­ки то­му при­га­дав, чим за­хо­плю­вав­ся у ди­тин­стві, і спро­бу­вав ще. Близь­ко двох мі­ся­ців я про­си­дів в Ін­тер­не­ті, пе­ре­чи­тав ба­га­то ма­те­рі­а­лів про ство­ре­н­ня муль­тфіль­мів із пла­сти­лі­ну. Пі­сля ре­тель­но­го на­вча­н­ня взяв­ся за ро­бо­ту. По­ка­дро­во відзняв на фо­то­апа­рат зі шта­ти­вом ко­жен рух. Так з’ явив­ся мій пер­ший муль­тфільм про вер­блю­дів».

Сце­на­рії хло­пець пи­ше сам. Ге­ро­їв лі­пить сво­ї­ми ру­ка­ми.

«Із пла­сти­лі­ном пра­цю­ва­ти не скла­дно, тре­ба ли­ше да­ти йо­му розм’якну­ти. Тру­дно­щі ви­ни­ка­ють у ме­не з пер­со­на­жа­ми, які ма­ють хо­ди- ти. По­ки рух не ду­же ви­хо­дить. Фі­гур­ки чо­мусь не стій­кі та по­стій­но па­да­ють», — ка­же муль­ти­плі­ка­тор.

Дру­зям та одно­кла­сни­кам муль­ти­ки Ва­ди­ма по­до­ба­ю­ться. Сам хло­пець від ро­бо­ти отри­мує справ­жнє за- до­во­ле­н­ня, осо­бли­во, ко­ли ба­чить дов­го­о­чі­ку­ва­ний ре­зуль­тат. Май­бу­тнє Ва­дим усе ж ви­рі­шив при­свя­ти­ти більш сер­йо­зній про­фе­сії — ста­не ве­те­ри­на­ром. Але про хо­бі за­бу­ва­ти по­ки не зби­ра­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.