Фут­боль­ні ре­кор­ди

Ро­нал­ду обі­гнав Мес­сі у ре­зуль­та­тив­но­сті в єв­ро­куб­ках. Український Шев­чен­ко — за­ли­ша­є­ться в «топ-5»

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

Пор­ту­галь­ський на­па­дник ма­дрид­сько­го «Ре­а­ла» Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду вста­но­вив но­вий ре­корд за кіль­кі­стю го­лів у єв­ро­куб­ко­вих зма­га­н­нях, за­бив­ши свій 78- й м’яч. Так, у вів­то­рок фут­бо­ліст дві­чі за­бив у во­ро­та ні­ме­цько­го «Шаль­ке» у по­втор­но­му ма­тчі 1/8 фі­на­лу Лі­ги чем­піо­нів. Зу­стріч від­бу­ла­ся у Ма­дри­ді, де Ро­нал­ду ві­дзна­чив­ся на 24-й хви­ли­ні та на 45-й. За­га­лом же сво­їм остан­ній «ду­блем» один з най­кра­щих фут­бо­лі­стів сві­ту Ро­нал­ду обі­йшов по­ка­зник екс-фор­вар­да «Ре­а­ла» Ра­у­ля й ар­ген­тин­сько­го на­па­да­ю­чо­го «Бар­се­ло­ни» Ліо­не­ля Мес­сі.

До ре­чі, Ро­нал­ду за­бив вже ві­сім го­лів у по­то­чно­му єв­ро­се­зо­ні. А за­га­лом у йо­го акти­ві 75 м’ячів у Лі­зі чем­піо­нів, тоб­то він на­рі­зі зма­га­є­ться з Мес­сі за істо­ри­чне лі­дер­ство в го­лов­но­му клу­бно­му тур­ні­ру Єв­ро­пи. Тре­ба від­зна­чи­ти, що в п’ятір­ці най­силь­ні­ших го­ле­о­до­рів за­ли­ша­є­ться й український фут­бо­ліст всіх ча­сів Ан­дрій Шев­чен­ко, який за­бив 67 м’ячів у єв­ро­куб­ко­вих тур­ні­рах. Пер­ший гол Ше­ва за­бив 7 гру­дня 1994 ро­ку у во­ро­та мюн­хен­ської «Ба­ва­рії» на ста­дії гру­по­во­го тур­ні­ру Лі­ги чем­піо­нів.

На­ра­зі спи­сок най­кра­щих бом­бар­ди­рів у єв­ро­куб­ках, як по­ві­дом­ляє сайт football.sport.ua, ви­гля­дає так: Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду ( « Спор­тинг » , « Ман­че­стер Юнай­тед » , «Ре­ал») — 78 Ра­уль Гон­са­лес («Ре­ал», «Шаль­ке») — 77 Ліо­нель Мес­сі («Бар­се­ло­на») — 76 Фі­ліп­по І ндза­гі ( « Пар­ма » , «Ювен­тус», «Мі­лан») — 75 Ан­дрійШев­чен­ко ( « Ди­на­мо » Київ, «Мі­лан», «Чел­сі») — 67

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.