«Трі­умф» із від­тін­ком не­до­ре­чно­сті...

Но­та­тки зі зві­ту уря­ду за 100 днів ро­бо­ти

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ма­рія ЮЗИЧ, «День»

Но­та­тки зі зві­ту уря­ду за 100 днів ро­бо­ти

Учо­ра Ка­бмін впер­ше пу­блі­чно зві­ту­вав пе­ред укра­їн­ця­ми. Як за­пев­нив прем’єр-мі­ністр ще на по­ча­тку, це ли­ше пер­ший крок від­кри­тих зві­тів уря­дов­ців. «Ко­жен член ка­бі­не­ту мі­ні­стрів на­дасть де­таль­ну пре­зен­та­цію і де­таль­ні від­по­віді на пи­та­н­ня, які тур­бу­ють укра­їн­ське су­спіль­ство», — ска­зав Яце­нюк.

Прес-кон­фе­рен­ції пла­ну­ють про­во­ди­ти про­тя­гом двох на­сту­пних ти­жнів. А по­ки що ко­жен мі­ністр на за­сі­дан­ні, яке три­ва­ло три го­ди­ни, роз­по­від­ав про те, що вда­ло­ся зро­би­ти за цей час, і над чим за­раз пра­цю­ють у мі­ні­стер­ствах.

Мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков анон­су­вав онов­ле­н­ня діль­ни­чних та ре­фор­му між­ра­йон­них від­ді­лів ДАІ, по­яву влі­тку но­вої па­труль­ної по­лі­ції в Ки­є­ві та ще у трьох мі­стах. Мі­ністр обо­ро­ни Сте­пан Пол­то­рак пла­нує пе­ре­ве­сти ар­мію на но­ві стан­дар­ти і по­лі­пши­ти соц­за­без­пе­че­н­ня вій­сько­вих.

Мі­ністр еко­но­мі­ки Ай­ва­рас Абро­ма­ві­чус по­обі­цяв ско­ро­ти­ти склад мі­ні­стер­ства на 30%. А мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін за­явив, що еле­ктрон­ні ві­зи за­про­ва­дять «вже не­за­ба­ром». У Мі­ні­стер­стві еко­ло­гії анон­су­ва­ли ство­ре­н­ня По­лі­сько­го біо­сфер­но­го за­по­від­ни­ка у зо­ні від­чу­же­н­ня Чор­но­биль­ської АЕС. Во­дно­час там вже зайня­лись ін­вен­та­ри­за­ці­єю зби­тку за­по­від­ни­кам у зо­ні АТО, по­ві­до­мив мі­ністр Ігор Шев­чен­ко. Мі­ністр юсти­ції Пав­ло Пе­трен­ко по­ві­до­мив, що за час лю­стра­ції звіль­не­но по­над 400 чи­нов­ни­ків з най­ви­щих по­сад.

Най­ці­ка­ві­ше — у Мі­ні­стер­стві фі­нан­сів. Там сво­їм «го­лов­ним здо­бу­тком» сто­ден­ної ро­бо­ти вва­жа­ють ухва­ле­н­ня МВФ рі­ше­н­ня на­да­ти Укра­ї­ні 17,5 мі­льяр­да до­ла­рів. «На­ре­шті — і це чи не най­го­лов­ні­ше — прийня­т­тя держ­бю­дже­ту та змін до ньо­го від­кри­ло нам шлях до кре­ди­тної уго­ди з МВФ об­ся­гом 17,5 мі­льяр­да до­ла­рів та до під­трим­ки ін­ших між­на­ро­дних пар­тне­рів на су­му по­над 7,5 мі­льяр­да до­ла­рів», — на­го­ло­си­ла На­та­лія Яре­сько (на фото).

Із де­таль­ним пи­сьмо­вим зві­том мі­ні­стрів мо­жна озна­йо­ми­ти­ся на сай­ті Ка­бмі­ну.

Втім, про що не го­во­ри­ли вчо­ра де­пу­та­ти про­тя­гом цих трьох го­дин, так це про те, якою ціною ді­став­ся кра­ї­ні дов­го­о­чі­ку­ва­ний транш МВФ. Адже на­га­да­є­мо, що згі­дно із но­ви­ми, «МВФ-ів­ськи­ми» за­ко­на­ми, за­мість про­ве­де­н­ня ре­форм уряд, зокре­ма, ско­ро­тив кіль­кість пен­сій, під­няв та­ри­фи за газ та еле­ктро­енер­гію. Як пи­сав «День» ра­ні­ше, укра­їн­ці за­раз пла­тять за збе­ре­же­н­ня кла­но­во-олі­гра­хі­чної си­сте­ми в Укра­ї­ні, яка вже дав­но за­мі­ни­ла дер­жав­ний устрій. Втім, як вже стає де­да­лі оче­ви­дні­ше, ли­ше агре­сії Ро­сії уря­дов­ці мо­жуть по­дя­ку­ва­ти за те, що во­ни до­сі — на сво­їх мі­сцях, але аж ні­як не під­трим­ці на­ро­ду.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

ПЕР­ШИЙ ТРАНШ МВФ ОЧІ­КУ­Є­ТЬСЯ ВЖЕ СЬО­ГО­ДНІ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.