Сте­фан ЛЕВЕН,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.regeringen.se)

прем’єр-мі­ністр Шве­ції:

Під­три­му­ю­чи Укра­ї­ну, ми збе­рі­га­є­мо на­дію на ре­аль­ні змі­ни і де­мон­стру­є­мо, що агре­сія і за­сто­су­ва­н­ня си­ли ні­ко­ли не бу­де ви­прав­да­но або сприйня­то в Єв­ро­пі в наш час. Сьо­го­дні Май­дан спри­йма­є­ться як Єв­ро­май­дан на честь силь­но­го ба­жа­н­ня укра­їн­сько­го на­ро­ду на­ле­жа­ти до Єв­ро­пи. До­зволь­те ме­ні за­пев­ни­ти, у Шве­ції не­має жо­дних сум­ні­вів у то­му, що Укра­ї­на є ча­сти­ною Єв­ро­пи і має чі­тке мі­сце в Єв­ро­пі. Ми по­ді­ля­є­мо май­бу­тнє, іде­а­ли і спо­ді­ва­н­ня

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.