Мі­сто, яке обо­ро­ня­є­ться

У «Ки­їв­ській фор­те­ці» від­кри­ла­ся ви­став­ка, при­свя­че­на Ма­рі­у­по­лю

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ма­рія ПРОКОПЕНКО, «День»

Про­ект « Ма­рі­у­поль — мі­сто, яке обо­ро­ня­є­ться» — про жи­т­тя під час вій­ни. Ор­га­ні­за­то­ри пред­ста­ви­ли до­ка­зи ди­ких зло­чи­нів про­ти Укра­ї­ни: зокре­ма сна­ря­ди « Смер­чу » і « Гра­дів » , що при­ле­ті­ли від бо­йо­ви­ків. В екс­по­зи­ції, яка від­кри­ла­ся у На­ціо­наль­но­му істо­ри­ко­ар­хі­те­ктур­но­му му­зеї « Ки­їв­ська фор­те­ця » , пред­став­ле­ні ду­же рі­зні екс­по­на­ти. Є ві­кна, роз­би­ті під час арт­об­стрі­лу Ма­рі­у­по­ля 24 сі­чня. Се­ред улам­ків ви­сить дзер­ка­ло у ви­шу­ка­ній ко­ри­чне­вій ра­мі, де за­пи­са­но іме­на 30 лю­дей, за­ги­блих у цьо­му те­ра­кті. « Це дзер­ка­ло ми при­ве­зли з се­ла Гну­то­во­го, — роз­по­від­ає одна з ор­га­ні­за­то­рів ви­став­ки Ва­лен­ти­на Охло­пко­ва. — У бу­ди­нок влу­чив сна­ряд, зне­сло дах, ви­би­ло всі ві­кна та две­рі, а дзер­ка­ло ви­сі­ло у при­хо­жій ці­ле». Са­ма Ва­ля — ки­ян­ка, ча­сто їздить на схід як во­лон­тер.

Цен­траль­ний екс­по­нат ви­став­ки — кар­ти­на зі сло­га­ном: « Не­хай зро­зу­міє крем­лів­ська тва­ри­на, що Ма­рі­у­поль — це Укра­ї­на!» Це — ре­про­ду­кція ро­бо­ти, яку мі­сце­ві па­трі­о­ти по­да­ру­ва­ли во­лон­тер­ській ор­га­ні­за­ції «Но­вий Ма­рі­у­поль». Во­се­ни злов­ми­сни­ки під­па­ли­ли офіс во­лон­те­рів, ба­га­то ре­чей згоріло, але кар­ти­на вці­лі­ла. То­му ро­бо­та на­бу­ла осо­бли­во­го зна­че­н­ня для акти­ві­стів.

Реш­тки зброї й до­ку­мен­ти бо­йо­ви­ків для ви­став­ки пе­ре­да­ли вій­сько­ві. Зокре­ма, ба­га­то до­по­мо­гли ге­не­рал-лей­те­нант Сер­гій По­пко і все­укра­їн­ське об’єд­на­н­ня «Со­юз уча­сни­ків ми­ро­твор­чих опе­ра­цій » . « Пре­кра­сно ро­зу­мію ва­жли­вість Ма­рі­у­по­ля — на­шо­го го­лов­но­го ба­стіо­ну на Азов­сько­му мо­рі, — акцен­тує Сер­гій Граб­ський, го­ло­ва ра­ди «Со­ю­зу уча­сни­ків ми­ро­твор­чих опе­ра­цій», пол­ков­ник за­па­су. — У ве­ре­сні Ма­рі­у­поль фа­кти­чно вря­ту­вав си­ту­а­цію на схо­ді. То­ді там пра­кти­чно не бу­ло військ, і без під­трим­ки гро­ма­дян бу­ло би скла­дно». Сер­гій Граб­ський пла­нує ро­би­ти про­е­кти і про ін­ші мі­ста, що пе­ре­бу­ва­ють у зо­ні кон­флі­кту.

«З екс­по­на­тів ме­не, вій­сько­ву лю­ди­ну, най­біль­ше вра­зи­ли оскол­ки сна­ря­дів, — ді­ли­ться вра­же­н­ня­ми Сер­гій Граб­ський. — Я брав участь у бо­йо­вих ді­ях в Іра­ку та Юго­сла­вії. Знаю, як ле­тить оско­лок, а ти при цьо­му вти­ска­є­шся в зем­лю, бо­ї­шся під­ня­ти го­ло­ву. Стра­шно на­віть під­го­тов­ле­ній лю­ди­ні. А жін­ці чи ди­ти­ни від­чу­ва­ти та­ке не­стер­пно».

Се­ред ре­чей при­вер­тає ува­гу ще одна яскра­ва кар­ти­на — шторм, на­ма­льо­ва­ний мор­ським пі­хо­тин­цем, який за­раз боронить Ма­рі­у­поль. «Ав­тор ро­дом із Кри­му, офі­цер і ге­рой. Він обо­жнює мо­ре і йо­го ма­лю- ва­ти, — ка­же Ва­лен­ти­на Охло­пко­ва. — Ця кар­ти­на у чо­мусь про­ро­ча, бо най­тяж­чі ча­си для Ма­рі­у­по­ля по­пе­ре­ду. Нам з мі­стя­на­ми тре­ба пе­ре­жи­ти бу­рю, що на­бли­жа­є­ться».

Сьо­го­дні укра­їн­ці ма­ють бо­ро­ни­ти Ма­рі­у­поль, як і ін­ші мі­ста схо­ду, від ін­фор­ма­цій­ної агре­сії, впев­не­ний Сер­гій Граб­ський. Пол­ков­ник за­па­су вва­жає, що на­ра­зі бо­йо­ви­ки не бу­дуть штур­му­ва­ти мі­сто, бо їм не ви­ста­чить сил. «Щоб узя­ти Ма­рі­у­поль, по­трі­бна 50-ти­ся­чна ар­мія. Бра­ти мі­сто «в лоб» ні­хто не бу­де», — по­яснює він. Але атмо­сфе­ра у мі­сті за­раз де­пре­сив­на, бо­йо­ви­ки пе­рі­о­ди­чно ата­ку­ють се­ло Ши­ро­ки­не, що по­бли­зу.

Втім, Ва­лен­ти­на Охло­пко­ва пе­ре­ко­на­на: «Ми від­сто­ї­мо Ма­рі­у­поль, бо це — на­ше мі­сто. За­раз у Ма­рі­у­по­лі пра­цю­ють гру­пи ди­вер­сан­тів та ар­ти­ле­рія, це — пов­но­цін­на вій­на. Хо­ча у мі­сті ба­га­то лю­дей із се­па­ра­тист­ськи­ми на­стро­я­ми, «сіль» Ма­рі­у­по­ля — ку­пка ди­во­ви­жних па­трі­о­тів Укра­ї­ни. І я за­кли­каю всіх ста­ти по­руч із ни­ми на за­хист на­шої зем­лі».

Ви­став­ка три­ва­ти­ме до трав­ня.

31

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛІПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.