На які піль­ги ма­ють пра­во уча­сни­ки АТО?

Де­мо­бі­лі­зо­ва­ним уча­сни­кам АТО на Житомирщині обі­ця­ють пер­шо­чер­го­ве пра­це­вла­шту­ва­н­ня, в то­му чи­слі й в ОДА

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Окса­на КЛИМЧУК, Жи­то­мир­ська область

Жи­то­мир­щи­на зу­стрі­чає бій­ців, які му­жньо за­хи­ща­ли на­шу дер­жа­ву на схо­ді. Область бра­ла актив­ну участь у трьох хви­лях мо­бі­лі­за­ції і від­пра­ви­ла на схід чи не най­біль­шу кіль­кість бій­ців. За­раз во­ни ма­со­во по­вер­та­ю­ться. Як за­зна­чив го­ло­ва ОДА Сер­гій Ма­шков­ський у пе­ре­да­чі те­ле­ка­на­лу Со­юз-TV, на Житомирщині го­то­ві, аби їх гі­дно прийня­ти і на­да­ти умо­ви для ре­а­бі­лі­та­ції.

Для ча­сти­ни бій­ців, що по­вер­та­ю­ться до­до­му, по­ста­не пи­та­н­ня пра­це­вла­шту­ва­н­ня. Ке­рів­ник обла­сті за­ува­жив, що не­зва­жа­ю­чи на обме­же­ну кіль­кість ро­бо­чих місць в обла­сті, пе­ре­ва­ги при пра­це­вла­шту­ван­ні на­да­ва­ти­му­ться са­ме уча­сни­кам АТО, адже во­ни сум­лін­но ви­ко­на­ли свій вій­сько­вий обов’язок і за­слу­го­ву­ють на на­шу під­трим­ку. Для ви­рі­ше­н­ня пи­та­н­ня пра­це­вла­шту­ва­н­ня вій­сько­вих бу­де про­ве­де­но на­ра­ди з цен­тра­ми зайня­то­сті, з ке­рів­ни­ка­ми при­ва­тних ком- па­ній. На сьо­го­дні з пи­тань пра­це­вла­шту­ва­н­ня вже звер­ну­лись 42 осо­би. Сер­гій Ма­шков­ський по­ві­до­мив та­кож, що не­за­ба­ром пред­ста­вить кон­це­пцію онов­ле­ної стру­кту­ри обл­держ­адмі­ні­стра­ції. Вла­дній стру­кту­рі по­трі­бні бу­дуть спе­ці­а­лі­сти, і пре­фе­рен­ції на­да­ва­ти­му­ться фа­хів­цям з чи­сла уча­сни­ків АТО.

На Житомирщині та­кож ство­ре­на до­ро­жня кар­та — пу­тів­ник для вій­сько­во­слу­жбов­ців що­до по­шу­ку не­об­хі­дної ін­фор­ма­ції з пи­тань пра­це­вла­шту­ва­н­ня з телефонами і адре­са­ми. У при­мі­щен­ні ОДА пра­цює центр до­по­мо­ги вій­сько­во­слу­жбов­цям, де во­ни мо­жуть отри­ма­ти всю ін­фор­ма­цію, яка їх ці­ка­вить, вклю­ча­ю­чи кон­суль­та­ції з юри­ди­чних пи­тань, що­до про­ве­де­н­ня ре­а­бі­лі­та­ції, со­ці­аль­но­го за­хи­сту, по­ряд­ку отри­ма­н­ня ста­ту­су уча­сни­ка бо­йо­вих дій та ін­ші.

Що­до ре­а­бі­лі­та­ції вій­сько­вих, то ще з 11 ве­ре­сня 2014 ро­ку бу­ло ство- ре­но і за­про­ва­дже­но обла­сну про­гра­му ре­а­бі­лі­та­ції вій­сько­во­слу­жбов­ців. По­ра­не­ні бій­ці, що про­йшли лі­ку­ва­н­ня у го­спі­та­лях, звер­та­ю­ться до фа­хо­вої лі­кар­ської ко­мі­сії, яка пра­цює при обла­сній клі­ні­чній лі­кар­ні ім. О.Ф. Гер­ба­чев­сько­го. Ме­ди­ки ви­зна­ча­ють, як має про­хо­ди­ти подаль­ша ре­а­бі­лі­та­ція ко­жно­го бій­ця. Про­гра­мою ви­зна­че­ні 26 лі­ку­валь­но-про­фі­ла­кти­чних за­кла­дів вто­рин­но­го рів­ня у ра­йо­нах і мі­стах обла­сті та 6 — тре­тин­но­го рів­ня. Всі по­слу­ги по про­гра­мі ре­а­бі­лі­та­ції вій­сько­во­слу­жбов­ців на­да­ю­ться без­ко­штов­но. У ми­ну­ло­му ро­ці про­йшли ре­а­бі­лі­та­цію по цій про­гра­мі 250 вій­сько­во­слу­жбов­ців, у 2015 — 370 осіб. Ке­рів­ник обла­сті на­го­ло­сив, що про­гра­мою ре­а­бі­лі­та­ції мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся всі уча­сни­ки АТО, а не ли­ше по­ра­не­ні бій­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.