ЦИ­ФРИ «Дня»

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Біль­ше 12 ти­сяч осіб ви­їха­ли з Дон­ба­су з кін­ця сі­чня, — ре­чник Дер­жав­ної слу­жби з над­зви­чай­них си­ту­а­цій На­та­лія Би­стра.

Ста­ном на 10 бе­ре­зня на ра­хун­ки Мі­ні­стер­ства обо­ро­ни Укра­ї­ни від гро­ма­дян на­ді­йшло 155 міль­йо­нів 413 ти­сяч гри­вень у рам­ках акції « Під­три­май укра­їн­ську ар­мію», — в.о. спі­ке­ра Ген­шта­бу Владислав Се­ле­зньов.

Мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ отри­ма­ло 33 ти­ся­чі за­явок у но­ву па­труль­ну слу­жбу Ки­є­ва, — мі­ністр вну­трі­шніх справ Ар­сен Ава­ков.

2014 ро­ку Київ від­ві­да­ли 1,8 міль­йо­на ту­ри­стів, по­ло­ви­на з яких — іно­зем­ні го­сті, — за­сту­пник го­ло­ви Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції Ган­на Старостенко.

Ста­тус уча­сни­ка бо­йо­вих дій отри­мав 9 261 вій­сько­во­слу­жбо­вець та пра­ців­ник Зброй­них сил Укра­ї­ни, — прес-слу­жба Мі­н­обо­ро­ни.

До кін­ця жов­тня онов­лять 50 ва­го­нів сто­ли­чно­го ме­тро. Де­пар­та­мент транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри КМДА уклав уго­ду з ПАТ «Крю­ків­ський ва­го­но­бу­дів­ний за­вод» на ком­пле­ксну мо­дер­ні­за­цію ва­го­нів КП «Ки­їв­ський ме­тро­по­лі­тен», — «Ві­сник дер­жза­ку­пі­вель».

«Ки­ї­вав­то­дор» до кін­ця бе­ре­зня, за умо­ви спри­я­тли­вих по­го­дних умов, від­но­вить 8 ти­сяч 665 ква­дра­тних ме­трів асфаль­то­бе­тон­но­го по­кри­т­тя до­ріг та ву­лиць сто­ли­ці, — прес-слу­жба КМДА. Май­же 65 ти­сяч ки­ян ко­ри­сту­ю­ться по­слу­гою « Мо­біль­не пар­ку­ва­н­ня». Та­кий спо­сіб опла­ти зни­жує ри­зик фі­нан­со­вих зло­вжи­вань із бо­ку пар­ку­валь­ни­ків, — ди­ре­ктор ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства «Ки­їв­транс­пар­ксер­віс» Во­ло­ди­мир Пер­шин.

До Дня Ки­є­ва на Тру­ха­но­во­му остро­ві роз­по­чне­ться фе­сти­валь, який три­ва­ти­ме 3 мі­ся­ці. Він ма­ти­ме як фіз­куль­тур­но-спор­тив­не, так і куль­тур­но-ми­сте­цьке спря­му­ва­н­ня, — прес-слу­жба КМДА. 4 укра­їн­ські спортс­ме­ни пред­став­лять на­ціо­наль­ну збір­ну Укра­ї­ни з шорт-тре­ку на Чем­піо­на­ті сві­ту-2015, що від­бу­де­ться на­при­кін­ці ти­жня у Мо­скві. Це — Оле­на Ко­рен­чук, Со­фія Вла­со­ва, Дми­тро Пол­та­вець та Сер­гій Лі­фі­рен­ко, — прес-слу­жба На­ціо­наль­но­го олім­пій­сько­го ко­мі­те­ту Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.