Лу­цькі ді­ти ма­лю­ють вій­ну...

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - На­та­лія МАЛІМОН, «День», Луцьк

Що зна­ють про не­ого­ло­ше­ну вій­ну на схо­ді дер­жа­ви, як со­бі її уяв­ля­ють — це своє ба­че­н­ня ви­хо­ван­ці Лу­цької ди­тя­чої ху­до­жньої шко­ли від­обра­зи­ли у ма­люн­ках і пред­ста­ви­ли на ви­став­ці з про­мо­ви­стою на­звою « З лю­бов’ ю до Укра­ї­ни». Тут — ші­ст­де­сят ро­біт, ви­ко­на­них у рі­зних те­хні­ках. Ди­ре­ктор шко­ли Іван Гаврилюк ка­же, що у ро­бо­тах учнів йо­го вра­жає до­бро­та і від­да­ність ідеї за­хи­сту Ві­тчи­зни. Ді­ти зна­ють про вій­ну уже, на жаль, ба­га­то і ду­же хо­чуть, аби во­на за­кін­чи­ла­ся швид­ше й на­став мир. Пер­ши­ми від­ві­ду­ва­ча­ми ви­став­ки ста­ли бій­ці пер­шо­го ба­таль­йо­ну те­ри­то­рі­аль­ної обо­ро­ни « Во­линь » . Во­ни роз­ка­зу­ють, що на фрон­ті ча­сом на­їв­ні, але завжди щи­рі ди­тя­чі ма­люн­ки до­да­ють їм си­ли ду­ху, бо ж ро­зу­мі­ють, що вій­на — це те, що не по­вин­но три­во­жи­ти ди­тя­че сер­це. Але ре­а­лії ін­ші.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.