Квар­ти­ру для во­ї­на

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на ТІЛЬНОВА, Кі­ро­во­град

При­дба­ли бла­го­дій­ни­ки, які не ба­жа­ють на­зи­ва­ти свої прі­зви­ща

Вій­сько­вий із 3-го окре­мо­го пол­ку спец­при­зна­че­н­ня Ві­ктор отри­мав скла­дне по­ра­не­н­ня в го­ло­ву під час бо­їв за Са­вур-Мо­ги­лу у сер­пні 2014 ро­ку. Дру­жи­на Та­ня, донь­ка Дар’я та по­бра­ти­ми Віктора ві­ри­ли в ди­во і во­но тра­пи­ло­ся — Ві­ктор по­тро­хи оду­жав, хо­ча пі­сля три­ва­ло­го лі­ку­ва­н­ня на Віктора че­кає ще одна опе­ра­ція (вста­нов­ле­н­ня ти­та­но­вої пла­сти­ни у че­реп) та ре­а­бі­лі­та­ція. Про­те ні­хто не спо­ді­вав­ся на ще одне ди­во — по­да­ру­нок від та­єм­них бла­го­дій­ни­ків, які при­дба­ли сім’ї Віктора дво­кім­на­тну квар­ти­ру.

Го­ло­ва бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції « Ар­мія SOS. Кі­ро­во­град » Окса­на Чер­во­ная ка­же, що гро­ші да­ли ки­їв­ські ме­це­на­ти, які ка­те­го­ри­чно не ба­жа­ють ста­ва­ти пу­блі­чни­ми і на­зи­ва­ти свої прі­зви­ща. « Це по­да­ру­нок від ду­же-ду­же хо­ро­ших лю­дей, які до­по­ма­га­ють нам про­тя­гом усі­єї вій­ни і вмі­ють ро­би­ти чу­де­са, а ще чи­та­ють мою сто­рін­ку на « Фейс­бу­ку » , де я на­пи­са­ла про те, що на­шо­му Ге­рою по­трі­бно до­по­мог­ти з жи­тлом», — роз­по­ві­ла па­ні Окса­на.

До цьо­го Ві­ктор ра­зом із сім’єю жи­ли на зйом­ній квар­ти­рі і тіль­ки й мрі­я­ли про вла­сне жи­тло. Дру­жи­на Віктора, Те­тя­на, роз­по­від­ає, що ви­хі­дни­ми вже пе­ре­їдуть у но­ве жи­тло — во­но сві­тле, про­стор­не і, що най­го­лов­ні­ше, — спо­до­ба­ло­ся дво­рі­чній до­не­чці Дар’ї.

У наш час ду­же важ­ко мрі­я­ти про при­дба­н­ня квар­ти­ри, ми б са­мі не змо­гли її ку­пи­ти, — по­ві­дом­ляє дру­жи­на. — Ми не зна­є­мо, скіль­ки ко­штує на­ше но­ве жи­тло, ма­буть, ба­га­то... Не зна­є­мо і хто став на­ши­ми бла­го­дій­ни­ка­ми. Але я спо­ді­ва­ю­ся, що ко­ли за­кін­чи­ться вій­на, ми змо­же­мо зу­стрі­ти­ся з на­ши­ми ме­це­на­та­ми, по­ти­сну­ти їм ру­ки і по­дя­ку­ва­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.