«Кікімори» для бій­ців

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня - Ін­на МОЛЧАН, Чер­ка­си

Чер­ка­ські во­лон­те­ри спле­ли маскувальні ко­стю­ми

У при­мі­щен­ні чер­ка­ської во­лон­тер­ської ор­га­ні­за­ції, Цен­трі до­по­мо­ги ар­мії, на­ла­го­ди­ли мі­ні-фа­бри­ку з пле­ті­н­ня ма­ску­валь­них сі­ток та ко­стю­мів «кі­кі­мор». Та­кі ко­стю­ми є зна­хід­кою для на­ших за­хи­сни­ків. Зла­го­дже­ну си­сте­му з пле­ті­н­ня вда­ло­ся ство­ри­ти во­лон­тер­ці На­та­лі Ку­чмі, яка змо­гла ско­ор­ди­ну­ва­ти дів­чат та на­вчи­ти ре­ме­слу. Ко­жно­го дня орі­єн­тов­но де­сять май­стринь пра­цю­ють над ко­стю­ма­ми. Для цьо­го во­лон­те­ри за­без­пе­чу­ють дів­чат мі­шко­ви­ною, яка роз­рі­за­є­ться, ви­тя­гу­є­ться по ни­то­чці і пле­те­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.