Для Кер­рі «змі­ни клі­ма­ту» ва­жли­ві­ші за Укра­ї­ну?

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

Учо­ра держ­се­кре­тар США Джон Кер­рі упро­довж го­ди­ни ви­сту­пав в Атлан­ти­чній ра­ді у Ва­шинг­то­ні і на­по­ля­гав на то­му, що на­у­ка вже чі­тко з’ясу­ва­ла, що за клі­ма­ти­чни­ми змі­на­ми сто­їть ді­яль­ність лю­ди­ни. Він за­кли­кав вда­ва­ти­ся до за­хо­дів із ско­ро­че­н­ня ви­ки­дів ву­гле­цю і на­го­ло­сив, що це пи­та­н­ня для ньо­го «є осо­би­стим». І та­ка від­да­ність цьо­му пи­тан­ню, як від­зна­чає The Blaze, ви­кли­ка­ла в йо­го адре­су кри­ти­ку за те, що він зо­се­ре­джу­є­ться на клі­ма­ти­чних змі­нах за­мість то­го, щоб ви­тра­ча­ти час на Укра­ї­ну, Іран чи ін­ші га­ря­чі то­чки. І справ­ді, Укра­ї­ну він зга­дав ли­ше в одно­му кон­текс­ті: «По­чи­на­ю­чи від Ве­не­су­е­ли до Іра­ку та Укра­ї­ни, не існує не­до­лі­ку енер­ге­ти­чних про­блем у су­ча­сно­му сві­ті».

Кер­рі та­кож за­явив, що рі­ше­н­ня клі­ма­ти­чних змін є ду­же про­стим. «Якщо ми пе­ре­йде­мо на гло­баль­ну еко­но­мі­ку чи­стої енер­гії... якщо ми ду­ма­ти­ме­мо більш твор­чо про те, як за­прав­ля­є­мо на­ші ав­то­мо­бі­лі, обі­грі­ва­є­мо на­ші бу­дин­ки, як пра­цю­ють на­ші під­при­єм­ства, то ще ма­є­мо час, щоб по­пе­ре­ди­ти най­гір­ші на­слід­ки змі­ни клі­ма­ту » , — ска­зав він. — Це справ­ді ду­же про­сто».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.