У Фер­гю­со­ні під час про­те­стів по­ра­не­но двох по­лі­сме­нів

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У аме­ри­кан­сько­му мі­сті Фер­гю­сон, де у сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку про­йшли ма­со­ві ву­ли­чні про­те­сти, в че­твер уно­чі не­ві­до­мі стрі­ля­ли по по­лі­сме­нах. По­стра­жда­ли два спів­ро­бі­тни­ки по­лі­ції. Один із них по­ра­не­ний в облич­чя, ін­ший - у пле­че. Як по­ві­дом­ля­є­ться, оби­два по­ра­не­н­ня сер­йо­зні, але по­стра­жда­лі не втра­ча­ли сві­до­мо­сті. На­пад став­ся не­за­ба­ром пі­сля то­го, як гла­ва по­лі­ції Фер­гю­со­на пі­шов у від­став­ку. Не­що­дав­но опу­блі­ко­ва­ний звіт мі­ні­стер­ства юсти­ції зви­ну­ва­чує управ­лі­н­ня по­лі­ції цьо­го мі­ста в ра­со­вій упе­ре­дже­но­сті. У се­ре­ду вве­че­рі бі­ля бу­дів­лі по­лі­цей­сько­го управ­лі­н­ня Фер­гю­со­на зі­бра­ли­ся де­мон­стран­ти, і спо­ча­тку ця не­ве­ли­ка акція про­те­сту бу­ла до­сить спо­кій­ною. Але не­вдов­зі за північ, ко­ли про­те­сту­валь­ни­ки по­ча­ли роз­хо­ди­ти­ся, про­лу­на­ло де­кіль­ка по­стрі­лів. Гла­ва окру­жно­го управ­лі­н­ня по­лі­ції Сент-Лу­ї­са Джон Бел­мар за­явив, що, за йо­го оцін­кою, ті, що стрі­ля­ли, нав­ми­сно ці­ли­ли­ся у по­лі­сме­нів. Він не вва­жає, що по­лі­ці­ян­тів за­че­пи­ли ви­пад­ко­ві ку­лі. По­лі­цей­ське управ­лі­н­ня Фер­гю­со­на по­тра­пи­ло під шквал кри­ти­ки пі­сля вбив­ства в сер­пні ми­ну­ло­го ро­ку по­лі­сме­ном чор­но­шкі­ро­го під­лі­тка Май­кла Бра­у­на. Цей ви­па­док ви­кли­кав гнів мі­сце­вих жи­те­лів, і про­тя­гом де­кіль­кох ти­жнів Фер­гю­сон був охо­пле­ний ма­со­ви­ми акці­я­ми про­те­сту.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.