Май­же 44 ти­ся­чі осіб ви­зна­но у КНР вин­ни­ми в ко­ру­пції та роз­кра­да­н­нях 2014 ро­ку

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У Ки­таї то­рік близь­ко 44 ти­ся­чі осіб бу­ли при­тя­гне­ні до су­ду та ви­зна­ні вин­ни­ми у ха­бар­ни­цтві та роз­кра­дан­ні ко­штів. Про це за­явив учо­ра го­ло­ва Вер­хов­но­го на­ро­дно­го су­ду КНР Чжоу Цян на тре­тій се­сії Все­ки­тай­ських збо­рів на­ро­дних пред­став­ни­ків (пар­ла­мен­ту) 12-го скли­ка­н­ня. За йо­го сло­ва­ми, всьо­го 2014 ро­ку суд роз­гля­нув спра­ви що­до 55 ти­сяч осіб, які зви­ну­ва­чу­ва­ли­ся в по­са­до­вих зло­чи­нах. Це на 7,4% біль­ше, ніж 2013 ро­ку. У 3,7 ти­ся­чі епі­зо­дів су­ма ха­ба­ра або роз­кра­да­н­ня бу­ла осо­бли­во ве­ли­кою і пе­ре­ви­щу­ва­ла 1 млн. юа­нів (близь­ко $164 тис.). Усьо­го за ми­ну­лий рік суд роз­гля­нув спра­ви що­до 28 чи­нов­ни­ків рів­ня ке­рів­ни­цтва про­він­цій­них вла­стей і мі­ні­стерств цен­траль­но­го уря­ду. Се­ред них, зокре­ма, екс-мі­ністр гро­мад­ської без­пе­ки, ко­ли­шній член по­стій­но­го ко­мі­те­ту По­літ­бю­ро ЦК КПК Чжоу Юн­кан і екс-за­сту­пник го­ло­ви Цен­траль­ної вій­сько­вої ра­ди КНР Сюй Цай­хоу. Кам­па­нія бо­роть­би з ко­ру­пці­єю в Ки­таї бу­ла роз­гор­ну­та пі­сля при­хо­ду до вла­ди в кра­ї­ні в 2012-2013 ро­ках «п’ято­го по­ко­лі­н­ня» ке­рів­ни­ків на чо­лі з го­ло­вою КНР, ге­не­раль­ним се­кре­та­рем ЦК КПК Сі Цзі­ньпі­ном.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.