Ро­сій­ських ди­пло­ма­тів у Че­хії за­пі­до­зри­ли у шпи­гун­стві

Den (Ukrainian) - - Панорама Дня -

У ре­зуль­та­ті во­ни бу­ли зму­ше­ні по­ки­ну­ти кра­ї­ну. Слу­жба ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки Че­хії про­ве­ла опе­ра­цію, яка за­вер­ши­ла­ся «ди­пло­ма­ти­чним кон­флі­ктом» між Пра­гою та Мо­сквою. За да­ни­ми че­сько­го ти­жне­ви­ка Respekt, спец­слу­жби за­пі­до­зри­ли трьох ро­сій­ських ди­пло­ма­тів, які пра­цю­ва­ли в Че­хії, у шпи­гун­стві. Один із них був тим­ча­со­во від­ря­дже­ний до по­соль­ства РФ у Пра­зі, а по­стій­но пра­цю­вав у ро­сій­ській ди­пмі­сії в ін­шій кра­ї­ні. Ще двоє ро­сі­ян бу­ли по­стій­ни­ми спів­ро­бі­тни­ка­ми ро­сій­сько­го по­соль­ства в Че­хії. З ме­тою уни­кну­ти еска­ла­ції кон­флі­кту, Прага не ви­сла­ла ди­пло­ма­тів, а про­сто не про­дов­жи­ла їм до­зво­лу на пе­ре­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні. Та­ким чи­ном, бу­ла ні­би­то зір­ва­на опе­ра­ція Мо­скви, яка мо­гла за­гро­жу­ва­ти без­пе­ці Че­хії. У Мо­скві цю ін­фор­ма­цію по­ки не під­твер­джу­ють. Як за­ува­жу­ють че­ські ЗМІ, остан­нім ча­сом штат спів­ро­бі­тни­ків ро­сій­сько­го по­соль­ства в Че­хії був зна­чно роз­ши­ре­ний: там пра­цю­ють до 125 спів­ро­бі­тни­ків. Це більш ніж у будь-якій ін­шій кра­ї­ні. За не­під­твер­дже­ною ін­фор­ма­ці­єю, як за­хід у від­по­відь ро­сій­ські вла­сті за­бо­ро­ни­ли пе­ре­бу­ва­н­ня в кра­ї­ні одно­му спів­ро­бі­тни­ко­ві по­соль­ства Че­хії в Мо­скві, а ще одно­го че­сько­го ди­пло­ма­та не пу­сти­ли до Ро­сії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.