Ста­рі ві­тря­ки та но­ві Дон Кі­хо­ти

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Як­би я був на мі­сці лю­дей, які скла­да­ють спи­ски для на­го­ро­дже­н­ня за рі­зні по­дви­ги, обов’ яз­ко­во б вніс ту­ди ім’ я Елі­о­та Хиг­гин­са. Ця лю­ди­на, про яку все ві­до­мо спец­слу­жбам сві­ту, і май­же ні­чо­го — про­стим гро­ма­дя­нам, ви­яви­ла­ся ва­жли­вою фі­гу­рою в ро­сій­сько- укра­їн­ській вій­ні й ба­га­то чо­го змі­ни­ла в на­ших по­гля­дах на між­на­ро­дні від­но­си­ни. Якщо ви до­сі не зна­є­те Хіг­гін­са, не чу­ли про йо­го блог Brown Moses ( Ка­рий Мой­сей) і не від­ві­ду­ва­ли сайт Bellingcat (щось на кшталт ко­та, що сур­мить), от­же, ви не уяв­ля­є­те, ку­ди ко­ти­ться світ. То­му що Хіг­гінс по­ста­вив пе­ред на­ми не­про­сті, не­при­єм­ні, не­без­пе­чні, але ду­же ва­жли­ві пи­та­н­ня.

Як і всі за­хо­пли­ві істо­рії, ця по­ча­ла­ся ну­дно й бу­ден­но. У Спо­лу­че­но­му Ко­ро­лів­стві жив со­бі не ду­же ве­зу­чий чо­ло­вік, який всту­пив у пе­рі­од се­ре­дньо­го ві­ку. З ньо­го не ви­йшов ві­до­мий жур­на­ліст і до­бре опла­чу­ва­ний про­гра­міст. Чо­ло­вік пра­цю­вав у взут­тє­вій фір­мі, ро­стив до­чку й ве­чо­ра­ми «си­дів» в ін­тер­не­ті без будь-якої ма­те­рі­аль­ної ви­го­ди, як по­тім го­во­ри­ла йо­го дру­жи­на-тур­ке­ня. Але у Елі­о­та бу­ла ду­ша, мрія і хо­бі. Усі во­ни зли­ли­ся в одне ці­ле, ко­ли він по­чав ви­вча­ти ма­те­рі­а­ли вій­ни в Си­рії. Хіг­гінс зро­зу­мів, що си­стем­ний по­шук у со­ці­аль­них ме­ре­жах і на офі­цій­них сай­тах, як трал ри­баль­сько­го сей­не­ра, пі­дні­має з не­ви­ди­мих гли­бин фан­та­сти­чні уло­ви. Якщо ви­тра­ти­ти час на си­сте­ма­ти­за­цію тро­фе­їв, то мо­жна від­шу­ка­ти будь- яку ри­бу і будь- яко­го мо­лю­ска. У бло­зі Brown Moses пе­ре­сі­чний бри­тан­ський гро­ма­дя­нин ви­клав свої уло­ви на огляд ши­ро­кої пу­блі­ки. Ці до­слі­дже­н­ня до­по­мо­гли ви­кри­ти пре­зи­ден­та Б.Аса­да у ви­ко­ри­стан­ні « бо­чко­вих » і ка­се­тних бомб си­рій­сько­го й ки­тай­сько­го ви­ро­бни­цтва, ді­зна­ти­ся про мі­сце стра­ти за­хо­пле­но­го аме­ри­кан­сько­го жур­на­лі­ста, від­кри­ти ка­на­ли не­за­кон­них по­ста­чань зброї з Хор­ва­тії та Ро­сії, за­фі­ксу­ва­ти ви­ко­ри­ста­н­ня хі­мі­чної зброї під Да­ма­ском... По­ві­дом­ле­н­ня здійня­ли ба­га­то га­ла­су й тор­кну­ли­ся ін­те­ре­сів впли­во­вих пер­сон і кра­їн. До­ве­ло­ся на них ре­а­гу­ва­ти. Зві­сно, Хіг­гін­са зви­ну­ва­ти­ли у спів­пра­ці з ЦРУ, МІ-5 і МІ-6, Мо­са­дом і Біль­дер­берзь­ким клу­бом, який у нас те­пер за­мі­нює ма­сон­ську ло­жу. Про­те ува­га пре­си до си­щи­ка вір­ту­аль­них не­трищ ви­яви­ла­ся та­кою ве­ли­кою, а ме­то­ди йо­го ро­бо­ти та­ки­ми про­зо­ри­ми, що вер­сію про аген­тур­не по­хо­дже­н­ня ви­кри­валь­них ма­те­рі­а­лів до­ве­ло­ся зня­ти.

Що ж ви­йшло? У по­шу­ках прав­ди одна лю­ди­на, яка за­сі­ла бі­ля сво­го комп’юте­ра в до­ма­шніх ка­пцях, ви­яви­ла­ся ефе­ктив­ні­шою за де­ся­тки ли­ца­рів пла­ща й кин­джа­ла? За­пам’ята­є­мо це пи­та­н­ня.

Улі­тку ми­ну­ло­го ро­ку Хіг­гінс за­сну­вав сайт Bellingcat, об’єд­нав­ши в ньо­му кіль­кох фа­хів­ців і фа­на­тів ін­тер­нет-роз­шу­ку. Не­ве­ли­кі су­ми по­жер­тву­вань, що на­ді­йшли пі­сля си­рій­ських ви­крит­тів, до­зво­ли­ли Елі­о­ту на­зав­жди за­бу­ти про взу­т­тя й зо­се­ре­ди­ти­ся на улю­бле­ній спра­ві. Те­пер у по­лі йо­го зо­ру опи­ни­ла­ся не­ого­ло­ше­на ро­сій­сько- укра­їн­ська вій­на. Пер­ша кон­ста­та­ція між­на­ро­дно­го рів­ня сто­су­ва­ла­ся то­го са­мо­го Бо­їн­гу 777- 20 Ма­ла­зій­ських авіа­лі­ній, який зби­ли ро­сій­ські військовослужбовці в не­бі над До­не­цьком. Че­рез два мі­ся­ці пі­сля ка­та­стро­фи, ко­ли екс­пер­ти ще скла­да­ли де­та­лі лі­та­ка й на рі­зних рів­нях ще яло­зи­ли «вер­сії то­го, що ста­ло­ся » , Хіг­гінс опу­блі­ку­вав по­кро­ко­ву кар­ти­ну зло­чи­ну, ско­є­но­го під­роз­ді­лом Кур­ської 53-ї бри­га­ди ППО. Пе­ре­мі­ще­н­ня зе­ні­тно- ра­ке­тно­го ком­пле­ксу « Бук » з ро­сій­ської те­ри­то­рії, ви­хід йо­го на по­зи­цію в То­ре­зі, пуск ра­ке­ти й ін­ші до­ку­мен­ти мо­жна зна­йти на сай­ті Bellingcat. Там же є де­таль­ні екс­пер­тні ви­снов­ки ви­вче­н­ня вирв, за­ли­ше­них сна­ря­да­ми й ра­ке­та­ми на ба­га­то­стра­ждаль­ній зем­лі Дон­ба­су. Як для кри- мі­на­лі­ста не важ­ко ви­зна­чи­ти вид зброї за ви­пу­ще­ною ку­лею, так ана­лі­ти­ко­ві- ар­ти­ле­ри­сто­ві зов­сім не скла­дно зро­би­ти ви­сно­вок, звід­ки і яки­ми сна­ря­да­ми стрі­ля­ли по Де­баль­це­во­му. Так от гру­па Хіг­гін­са, до якої вхо­ди­ли фа­хів­ці з рі­зних кра­їн, зокре­ма Ро­сії, ви­зна­чи­ла не ли­ше на­прям­ки об­стрі­лу, а й во­гне­ві по­зи­ції га­у­биць і « гра­дів » на ро­сій­ській те­ри­то­рії.

Ма­те­рі­а­ли до­слі­джень ен­ту­зі­а­стів не за­ли­ши­ли­ся без ува­ги пре­си, су­спіль­ства, по­лі­ти­ків і роз­ві­док. Те­пер Bellingcat спів­пра­цює з не­уря­до­ви­ми фон­да­ми та дер­жав­ни­ми кон­то­ра­ми. То­му що ви­со­ким є про­фе­сій­ний рі­вень до­слі­джень і низь­кою вар­тість їх ре­зуль­та­тів. На­при­клад, мі­сія ОБСЄ, що спо­сте­рі­га­ла не­що­дав­но за еска­ла­ці­єю бо­йо­вих дій на Дон­ба­сі й не зна­йшла там слі­дів при­су­тно­сті військ Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, обі­йшла­ся єв­ро­пей­ським пла­тни­кам по­да­тків у су­му близь­ко 1 млн єв­ро. Bellingcat з ці­єю ж ро­бо­тою впо­рав­ся за 73 тыс. до­ла­рів, на­дав­ши ба­га­то до­ку­мен­тів, аж до но­ме­рів дви­гу­нів на се­кре­тній те­хні­ці ро­сі­ян. https://www.bellingcat.com/

То­му по­вер­ні­мо­ся до ра­ні­ше по­став­ле­но­го за­пи­та­н­ня про про­ду­ктив­ність при­ва­тної іні­ці­а­ти­ви й бю­ро­кра­ти­чної мі­сії. Чи вар­то єв­ро­пей­ським на­ро­дам три­ма­ти на сво­є­му утри­ман­ні ар­мію не­зря­чих спо­сте­рі­га­чів ОБСЄ, ко­ли по­руч є лю­ди, го­то­ві ви­ко­на­ти ро­бо­ту че­сно й май­же за­дар­ма? Но­ве за­пи­та­н­ня, що ви­пли­ває з ці­єї ри­то­ри­ки, ще кра­ще. Що роз­гля­да­ти­ме­ться в су­до­вих ін­стан­ці­ях, ко­ли факт ро­сій­ської агре­сії, пе­ре­тво­ри­ться на кри­мі­наль­ну спра­ву? До­по­від­ні за­пи­ски бю­ро­кра­тів чи фото-ві­део-ау­діо-до­ку­мен­ти свід­ків та­ких зло­чи­нів, які зі­бра­ли Bellingcat і без­ліч ін­ших во­лон­тер­ських ор­га­ні­за­цій, що по­ста­ви­ли со­бі за ме­ту ді­зна­ти­ся прав­ду про вій­ну? На­пев­но, до­ку­мен­ти ста­нуть ва­жли­ві­ши­ми за до­по­від­ні бю­ро­кра­тів. Оче­ви­дно й ін­ше: офі­цій­ні мі­сії й ко­мі­сії ви­кли­ка­ють не­до­ві­ру су­спіль­ства. На ро­бо­ту Хіг­гін­са ски­ну­ли­ся ти­ся­чі лю­дей, а на від­ря­дже­н­ня пра­ців­ни­ків ОБСЄ на схід Укра­ї­ни гро­ші взя­ли з ка­зни. Від­чу­ва­є­те рі­зни­цю?

І тут на­про­шу­є­ться тре­тє за­пи­та­н­ня. Як нам жи­ти в си­сте­мі пов­ної ан­га­жо­ва­но­сті дер­жав­них чи­нов­ни­ків? Адже факт вій­сько­вої агре­сії одні­єї кра­ї­ни про­ти ін­шої, швид­ше за все, за­ли­шив­ся б не­ви­зна­ним, як­би в Єв­ро­пі не зна­йшли­ся лю­ди на кшталт Хіг­гін­са, без по­са­до­вих пов­но­ва­жень, але з га­ря­чим ба­жа­н­ням до­ко­па­ти­ся до істи­ни. У чи­нов­ни­ків та­ко­го ба­жа­н­ня не­має. Не­за­ле­жно від їх по­хо­дже­н­ня мо­ти­ва­ція по­ве­дін­ки ін­ша, ніж у гро­ма­дян, що ке­ру­ю­ться прин­ци­па­ми та мо­ра­л­лю. Чи­нов­ни­ки ду­ма­ють про кар’єру, мо­жли­ві еко­но­мі­чні на­слід­ки, впли­ви на гро­мад­ську дум­ку та по­зи­ції на май­бу­тніх ви­бо­рах. Віль­ні гро­ма­дя­ни ма­ють на­мір від­шу­ка­ти істи­ну без огля­док на ав­то­ри­те­ти, мо­жли­ві втра­ти й ри­зи­ки. У цьо­му й про­бле­ма су­ча­сної по­лі­ти­ки, що від­хи­ли­ла­ся від при­ро­дних для лю­ди­ни по­шу­ків спра­ве­дли­во­сті у світ та­кти­чних і стра­те­гі­чних ви­год і рі­зних ком­бі­на­цій з гро­ши­ма й мо­раль­ні­стю.

Ма­буть, в цьо­му й полягає го­лов­ний урок, який нам дав Елі­от Хіг­гінс і со­тні ін­ших Дон Кі­хо­тів XXI сто­лі­т­тя, що ки­ну­ли­ся зі сво­ї­ми ін­фор­ма­цій­ни­ми спи­са­ми на ста­рі ві­тря­ки ви­гі­дної бре­хні.

Оле­ксандр ПРИ­ЛИ­ПКО

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.