Еко­но­мі­сти трьох по­ко­лінь — про озна­ки ре­ван­шу кла­но­во-олі­гар­хі­чної си­сте­ми

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» -

На тлі учо раш ньо го « трі ум - фу» в уря­до­во­му квар­та­лі текст роз­мо­ви, яка від­бу­ла­ся в ре­дак - ції « Дня » , ви гля дає ще більш кон­тра­вер­сій­но, ніж ми «обі­ця­ли » в анон со ва но му ма те рі а лі про неї. Іні­ці­а­ти­ви, па­пе­ри, зві­ти є. А про­гре­су — ні. По фа­кту, па дін ня ли ше при ско рю єть ся, кон с та ту ють учас ни ки на шо го кру­гло­го сто­лу і на­во­дять одну з го лов них при чин: пе ре ма га ти нам за­ва­жа­ють... олі­гар­хи.

Пре­зи­дент Цен­тру рин­ко­вих ре форм, екс- мі ністр еко но мі ки Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Лановий — той, хто знає, як опи­ра­ти­ся «ви­ви­хам» си­сте­ми. Вла­сне, за свою « стій кість » , як ко лись пи сав « День » , він сво го ча су і за пла - тив кріс лом ві це- прем’ єра. По - при те, що Лановий один з не­ба­га тьох, хто, бу ду чи при сут нім при на­ро­джен­ні кла­но­во-олі­гар­хіч ної сис те ми, всто яв і не був втя­гне­ний, йо­го до­свід не по­трі­бен ко ман ді, яка прий ш ла на хви­лі Май­да­ну, який ви­хо­див в то му чис лі з гас ла ми про змі ну си­сте­ми.

Го­ло­ва ко­мі­те­ту еко­но­мі­стів Ан­дрій НО­ВАК має до свід кон - суль­та­цій уря­дов­ців, які «імі­ту­ва­ли» ре­фор­ми. І за­рі­кся, як він роз по вів на на шій пер шій зу - стрі­чі в ре­да­кції «Дня», біль­ше цьо­го ні­ко­ли не ро­би­ти. Від пер­шо го дня кри зи екс перт го во - рить про ого ло шен ня від мо ви від час ти ни зов ніш ніх бор гів Укра ї ни, по си ла ю чись на зо - бов’ язан ня га ран тів Бу да - пешт­сько­го ме­мо­ран­ду­му. Вла­сне, цим, на йо­го дум­ку, він і не вла­што­вує ни­ні­шню уря­до­ву ко­ман ду. Мов ляв, з йо го « ва рі ан - ту » розв’ язан ня кри зи « від сот - ки» до ки­ше­ні не по­кла­деш.

І на­ре­шті, най­мо­лод­ший уча­сник на­шої дис­ку­сії — спів­зас- нов­ник Гро­ма­дян­ської пла­тфор­ми «Но­ва Кра­ї­на», спів­ав­тор іні­ці­а­ти­ви «Пер­ший про­фе­сій­ний уряд ре­форм» Ан­дрій Длі­гач ра­зом з ко­ман­дою одра­зу за­про­по­ну­вав аль­тер­на­ти­ву — аж ці­лий па­кет іні­ці­а­тив і обо­йму ка­дрів...

І їх ні­би слу­ха­ють... Але, по фа­кту, ді­ють іна­кше.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.