Зу­стріч із Ко­бо­лє­вим

Den (Ukrainian) - - Тема «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

Го­ло­ва НАК «На­фто­газ» за­про­сив жур­на­лі­стів, щоб по­ясни­ти, ку­ди ж він «ве­де» га­зо­вий ри­нок Укра­ї­ни

Ві­дзна­чи­мо най­пер­ше, що ду­же до­бре, що ця роз­мо­ва від­бу­ла­ся. І бу­ла ор­га­ні­зо­ва­на з іні­ці­а­ти­ви са­мо­го НАКу, а не пі­сля «міль­йо­на» ре­да­кцій­них за­пи­тів, як то за­зви­чай бу­ває з на­шою уря­до­вою ко­ман­дою...

Кін­це­ва ме­та ді­яль­но­сті НАК «На­фто­га­зу», за сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, — ство­ре­н­ня ефе­ктив­но­го рин­ку га­зу. Осно­ва ре­фор­ми — Тре­тій енер­го­па­кет єв­ро­пей­сько­го спів­то­ва­ри­ства. В ре­зуль­та­ті НАК по­ви­нен втра­ти­ти ча­сти­ну сво­їх фун­кцій, а мо­жли­во й на­віть при­пи­ни­ти своє існу­ва­н­ня. Утім, за сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, на рин­ку за­ли­ши­ться так зва­ний «по­ста­чаль­ник остан­ньої на­дії». Це бу­де НАК, чи ін­ша стру­кту­ра — не­ві­до­мо. Утім, до йо­го обов’яз­ків на­ле­жа­ти­ме по­ста­ча­н­ня на осо­бли­вих умо­вах для «осо­бли­вої гру­пи» спо­жи­ва­чів, які не ма­ти­муть змо­ги обра­ти со­бі по­ста­чаль­ни­ка. Цей «ін­сти­тут» ви­ко­ну­ва­ти­ме ще й роль со­ці­аль­но­го ком­по­нен­та рин­ку.

Не­рин­ко­ва ці­на при­зво­дить до за­ви­ще­но­го спо­жи­ва­н­ня, пе­ре­ко­на­ний го­ло­ва НАК «На­фто­газ». І вва­жає, що укра­їн­ці сьо­го­дні все ще пе­ре­спо­жи­ва­ють при­ро­дний газ (хо­ча, як він сам зі­знав­ся, НАК не має кон­кре­тних до­сто­вір­них да­них про спо­жи­ва­н­ня кон­кре­тно­го спо­жи­ва­ча — читайте да­лі по текс­ту).

До сло­ва Ко­бо­лєв обмо­вив­ся, що на пе­ре­го­во­рах з МВФ, екс­пер­ти Фон­ду про­по­ну­ва­ли ва­рі­ант по­сту­по­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів для на­се­ле­н­ня — впро­довж трьох ро­ків. А укра­їн­ська сто­ро­на на­по­ля­га­ла на більш «ди­на­мі­чно­му» рі­шен­ні, ар­гу­мен­ту­ю­чи це тим, що не­ма ча­су. «Ми в На­фто­га­зі» вва­жа­є­мо, що це над­то дов­го», — ка­же Ко­бо­лєв. Зре­штою ді­йшли до ком­про­мі­сно­го і найм’яг­шо­го. За сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, уряд зро­бив усе мо­жли­ве, щоб по­лег­ши­ти удар зро­ста­н­ня цін на енер­го­ре­сур­си, роз­ро­бив­ши «ефе­ктив­ний ме­ха­нізм суб­си­дій».

У 2015 ро­ці час­тка «Газ­про­му» на укра­їн­сько­му га­зо­во­му рин­ку ста­но­ви­ти­ме, за сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, не біль­ше 30%. Ре­шту по­треб пла­ну­ють по­кри­ти за ра­ху­нок ре­вер­сно­го га­зу з Єв­ро­пи. «У гру­дні 2014 ро­ку ми вже ви­йшли на спів­ві­дно­ше­н­ня 30 на 70. По­ста­чаль­ни­ки, які про­йшли з на­ми зи­му, сьо­го­дні хо­чуть під­пи­су­ва­ти з на­ми кон­тра­кти», — за­ува­жив Ко­бо­лєв.

Утім, на за­пи­та­н­ня «Дня» про роз­рив у по­ка­зни­ках па­ді­н­ня про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва та спо­жи­ва­н­ня га­зу, Ко­бо­лєв дов­го го­во­рив про вій­ну, і про те, що це — стра­шно, бо­ля­че і при­кро, але так і не по­яснив, чо­му втра­тив­ши пра­кти­чно 20% важ­кої про­ми­сло­во­сті, ве­ли­че­зну ча­сти­ну те­ри­то­рії (ане­ксо­ва­ний Крим та оку­по­ва­ний Дон­басс) НАК «На­фто­газ» так і не ско­ро­тив по­ка­зни­ки пла­но­вих за­ку­пі­вель га­зу. Біль­ше то­го, він на­зва все це (па­ді­н­ня про­ми­сло­во­сті, ско­ро­че­н­ня спо­жи­ва­н­ня га­зу че­рез йо­го по­до­рож­ча­н­ня, та втра­ту те­ри­то­рії) не про­гно­зо­ва­ни­ми фа­кто­ра­ми, які в ком­па­нії не бе­ру­ться оці­ню­ва­ти. «В на­сту­пно­му се­зо­ні пла­ну­є­мо ку­пу­ва­ти стіль­ки, скіль­ки й ми­ну­ло­го ро­ку, а рі­зни­цю по­кла­де­мо ПГС», — від­по­вів Ко­бо­лєв. За які ко­шти? Зно­ву уря­до­вий кре­дит? Чи мо­же со­бі це до­зво­ли­ти Укра­ї­на? Ко­ли є не про­гно­зо­ва­ні фа­кто­ри — чи не є це ти­ми дір­ка­ми, з яких «пом­пує» ва­лю­та з зо­ло­то­ва­лю­тних ре­зер­вів?

Утім, за­че­пив­ши те­му обви­ну­ва­че­н­ня НАКу в ко­ру­пції в га­зо­по­ста­чан­ні, Ко­бо­лєв все ж «ки­ває» на олі­гар­хів. Мов­ляв, НАК не по­ста­чає газ на­пря­му спо­жи­ва­чам. Він пе­ре­дає газ обл­га­зам, які сьо­го­дні пе­ре­бу­ва­ють у вла­сно­сті при­ва­тно­го ка­пі­та­лу, а ті вже до­став­ля­ють йо­го до «кон­фо­рок», та «ко­тлів». Або­нент­ська ба­за — 13 міль­йо­нів або­нен­тів. І от там якраз і си­дить «зло». Про­кон­тро­лю­ва­ти що і ко­му, по­ки є рі­зна ці­на, не мо­жли­во, ка­же Ко­бо­лєв. Утім, за йо­го сло­ва­ми, на­ціо­на­лі­зо­ву­ва­ти ці стру­кту­ри ні­хто не зби­ра­є­ться. «Це — скла­дний і важ­кий бі­знес. Ми хо­че­мо про­сто отри­ма­ти до­ступ до або­нент­ської ба­зи». — від­по­вів він.

На на­сту­пно­му ти­жні бу­де опу­блі­ко­ва­но ре­зуль­та­ти ау­ди­ту за 2012—2013 рік. 2014 рік по­ки що, за сло­ва­ми Ко­бо­лє­ва, не пе­ре­ві­ри­ли. Але до 26 бе­ре­зня у зві­ті за рік пе­ре­бу­ва­н­ня на по­са­ді го­ло­ви НАК На­фто­газ Укра­ї­ни він по­обі­цяв відзві­ту­ва­ти і по фі­нан­со­вим по­ка­зни­кам ком­па­нії за ми­ну­лий рік. Біль­ше то­го, гла­ва НАКу по­обі­цяв, що і фі­нан­со­вий план ком­па­нії на 2015 рік теж бу­де пу­блі­чним. Як тіль­ки йо­го за­твер­дить Ка­бі­нет Мі­ні­стрів, він від­ра­зу ж з’яви­ться на сай­ті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.