IТ по-єв­ро­пей­ськи

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Український ри­нок ІТ що­ро­ку зро­стає на 25—40%. Сьо­го­дні в цій сфе­рі пра­цює по­над 60 ти­сяч укра­їн­ців. Згі­дно ста­ти­сти­ки, орі­єн­тов­на вар­тість ві­тчи­зня­них стар­та­пів ста­но­вить близь­ко одно­го мі­льяр­да до­ла­рів, а об­сяг рин­ку ау­тсор­син­го­вих ком­па­ній вдві­чі біль­ший — два мі­льяр­ди до­ла­рів. До то­го ж, уже з по­ча­тку на­сту­пно­го ро­ку між Укра­ї­ною та ЄС за­пра­цює зо­на віль­ної тор­гів­лі. На­га­да­є­мо, що до цьо­го ча­су для укра­їн­ських то­ва­рів діє ре­жим автономних тор­го­вель­них пре­фе­рен­цій — зни­же­но або обну­ле­но ми­та в ме­жах пев­них квот на їхній екс­порт до Єв­ро­со­ю­зу.

«Над­хо­дже­н­ня від екс­пор­ту по­слуг у сфе­рі те­ле­ко­му­ні­ка­цій і ІТ-те­хно­ло­гій в Укра­ї­ні скла­да­ють по­над 1,5 мі­льяр­да до­ла­рів, що ста­но­вить близь­ко 10% у стру­кту­рі екс­пор­ту по­слуг Укра­ї­ною. Уго­да про асо­ці­а­цію, що за­твер­джує ви­со­кі стан­дар­ти за­хи­сту прав у сфе­рі ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті та по­лег­шує до­ступ до єв­ро­пей­ських IT-рин­ків, спри­я­ти­ме подаль­шо­му роз­ви­тку цьо­го ви­со­ко­ди­на­мі­чно­го бі­зне­су», — за­зна­чає Ві­ктор Гре­чин — ек­сперт про­е­кту ЄС «Ін­фор­му­ва­н­ня що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію: Що це озна­чає для ме­не?», Ін­сти­тут еко­но­мі­чних до­слі­джень та по­лі­ти­чних кон­суль­та­цій.

За­га­лом же, вплив Уго­ди на роз­ви­ток ін­фор­ма­цій­но-ко­му­ні­ка­цій­них те­хно­ло­гій в Укра­ї­ні сто­су­є­ться зде­біль­шо­го сфе­ри за­ко­но­дав­чо­го ре­гу­лю­ва­н­ня прав як по­ста­чаль­ни­ків, так і спо­жи­ва­чів ІТ-по­слуг.

То­му пер­ша пе­ре­ва­га для ві­тчи­зня­но­го ІТ-бі­зне­су, яку на­дає Уго­да про асо­ці­а­цію, — це під­ви­ще­н­ня за­хи­сту прав ін­те­ле­кту­аль­ної вла­сно­сті як на ви­ро­бле­ний в Укра­ї­ні про­дукт, так і на ви­ко­ри­сто­ву­ва­ний укра­їн­ськи­ми спо­жи­ва­ча­ми. Від­по­від­ні нор­ми ре­гу­лю­ю­ться Ди­ре­кти­вою 2000/31/ЄС, ко­тра ре­гу­лює цей ри­нок у Єв­ро­пі. Для бі­зне­су це озна­ча­ти­ме під­ви­ще­н­ня за­хи­сту ін­ве­сти­цій у но­ві те­хно­ло­гії й ін­но­ва­цій­ні про­ду­кти. А у ра­зі впро­ва­дже­н­ня ді­є­вих за­хо­дів кон­тро­лю з бо­ку пра­во­охо­рон­них ор­га­нів і су­до­вої си­сте­ми, це, за­га­лом, по­кра­щить ін­ве­сти­цій­ну при­ва­бли­вість кра­ї­ни.

Во­дно­час, за­зна­ча­ють екс­пер­ти, по­си­ле­ний за­хист ав­тор­ських прав озна­ча­ти­ме по­до­рож­ча­н­ня то­ва­рів і по­слуг, які мі­стять ін­те­ле­кту­аль­ну скла­до­ву. Пе­ред­усім, як очі­ку­є­ться, єв­ро­пей­ські спо­жи­ва­чі пиль­ні­ше слід­ку­ва­ти­муть за ви­ко­ри­ста­н­ням укра­їн­ським бі­зне­сом лі­цен­зій­но­го про­грам­но­го за­без­пе­че­н­ня як при на­дан­ні ІТ-по­слуг, так і при ви­ро­бни­цтві то­ва­рів кін­це­во­го спо­жи­ва­н­ня.

По-дру­ге, український ІТ-бі­знес отри­має до­ступ до фі­нан­су­ва­н­ня на­у­ки. Адже на­у­ко­ва спів­пра­ця пря­мо пе­ред­ба­че­на текс­том Уго­ди. Зокре­ма, іде­ться про про­су­ва­н­ня спіль­них про­е­ктів для до­слі­джень у га­лу­зі ІКТ у Рам­ко­вій про­гра­мі Єв­ро­пей­ської спіль­но­ти на­у­ко­вих до­слі­джень і те­хно­ло­гі­чно­го роз­ви­тку. «ІТ-бі­знес із Укра­ї­ни ма­ти­ме біль­ші шан­си отри­ма­ти до­ступ до про­грам, що фі­нан­су­ють на­у­ку. А на­да­лі — ті­сні­ше ін­те­гру­ва­ти­ся в єв­ро­пей­ські ви­ро­бни­чі про­це­си і ста ти ха бом для Research & Development цен­трів ІТ-ком­па­ній із усі­єї Єв­ро­пи», — йде­ться в до­слі­джен­ні іні­ці­а­ти­ви Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні «Ін­фор­му­ва­н­ня що­до Уго­ди про асо­ці­а­цію: Що це озна­чає для ме­не?»

По-тре­тє, для ау­тсор­се­рів Уго­да пе­ред­ба­чає роз­ши­ре­н­ня мо­жли­во­стей рин­ку пра­ці. Адже зар­пла­ти на ІТрин­ку, як очі­ку­є­ться, зро­ста­ти­муть, оскіль­ки єв­ро­пей­ські ком­па­нії ма­ють де­фі­цит гар­них спе­ці­а­лі­стів, осо­бли­во се­ре­дньої лан­ки. «Лі­бе­ра­лі­за­ція рин­ку пра­ці в рам­ках Уго­ди дасть змо­гу більш ком­фор­тно «пе­ре­ма­ню­ва­ти» до се­бе укра­їн­ських ІТ-шни­ків. Окре­мі по­ло­же­н­ня до­ку­мен­ту, ціл­ком імо­вір­но, спри­я­ти­муть кон­со­лі­да­ції рин­ку», — за­зна­ча­ють екс­пер­ти про­е­кту ЄС. Зокре­ма, іде­ться про за­крі­плен ня за ро бо то дав ця ми прав на комп’ютерні про­гра­ми, ство­ре­ні в про­це­сі тру­до­вих від­но­син із на­йма­ним пра­ців­ни­ком. Сьо­го­дні в Укра­ї­ні це — су­мі­жні пра­ва ро­бо­то­дав­ців і най- ма­них фа­хів­ців. Як на­слі­док, збіль­ши­ться кіль­кість фор­ма­лі­зо­ва­них ком­па­ній, а от­же — роз­по­чне­ться де­ті­ні­за­ція рин­ку ІТ-по­слуг.

Для са­мих укра­їн­ців по­слу­ги те­ле­ко­му­ні­ка­цій­них та ІТ-ком­па­ній ста­нуть більш до­сту­пни­ми. Це від­бу­де­ться за ра­ху­нок збіль­ше­н­ня кон­ку­рен­ції та при­хо­ду на ри­нок ін­но­ва­цій­них і те­хно­ло­гі­чно роз­ви­не­них єв­ро­пей­ських опе­ра­то­рів. «Уго­да та­кож має сти­му­лю­ва­ти роз­ви­ток ко­му­ні­ка­цій­ної ін­фра­стру­кту­ри, зокре­ма від­кри­т­тя мо­жли­во­сті для впро­ва­дже­н­ня в Укра­ї­ні тре­тьо­го та че­твер­то­го по­ко­лінь мо­біль­но­го зв’яз­ку, а та­кож під­ви­ще­н­ня рів­ня без­пе­ки пе­ре­да­чі да­них. Це до­зво­лить зна­чно по­лі­пши­ти якість і при­швид­ши­ти пе­ре­да­чу ін­фор­ма­ції, від­криє но­ві мо­жли­во­сті, зокре­ма, роз­ши­рить спектр по­слуг для най­шир­ших верств спо­жи­ва­чів», — за­зна­ча­ють екс­пер­ти іні­ці­а­ти­ви Пред­став­ни­цтва Єв­ро­пей­сько­го Со­ю­зу в Укра­ї­ні.

Про те, як змі­ни­ться ві­тчи­зня­ний се­гмент ін­но­ва­цій­них те­хно­ло­гій із впро­ва­дже­н­ням норм

Уго­ди про асо­ці­а­цію

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.