Лі­так на со­ня­чних ба­та­ре­ях роз­по­чав нав­ко­ло­сві­тню по­до­рож

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

У по­не­ді­лок Solar Impulse-2 ви­ле­тів із ае­ро­пор­ту в Абу-Да­бі. Роз­ро­бни­ки пла­ну­ють по­до­ла­ти 35 ти­сяч кі­ло­ме­трів за 25 днів по­льо­ту про­тя­гом п’яти мі­ся­ців. Мар­шрут у ра­зі успі­ху про­ля­га­ти­ме че­рез Ін­дію, М’ян­му та Ки­тай, а по­тім лі­так пе­ре­тне Ти­хий оке­ан, до­ле­тів­ши до США. Звід­ти Solar Impulse-2 ви ру шить че рез Атлан ти ку, Пів­ден­ну Єв­ро­пу та Пів­ні­чну Афри­ку на­зад до Абу-Да­бі.

Ідея лі­та­ка, який жи­ви­ться со­ня­чною енер­гі­єю, на­ле­жить швей­цар­цям Ан­дре Борш­бер­гу та Бер­тра­ну Пік­кар­ду. На йо­го кри­лі мі­стя­ться по­над 17 ти­сяч со­ня­чних ба­та­рей, зав­дя­ки чо­му лі так зда тен роз ви ва ти швид­кість до 140 км/год.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.