До кін­ця ро­ку по­ло­ви­на укра­їн­ців ко­ри­сту­ва­ти­му­ться смар­тфо­на­ми

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Згі­дно з до­слі­дже­н­ням Ки­їв­сько­го між­на­ро­дно­го ін­сти­ту­ту со­ціо­ло­гії (на за­мов­ле­н­ня ком­па­нії LEAD9), вже сьо­го­дні смар­тфо­ни при­дба­ли чверть укра­їн­ців (26%), по­ві­дом­ляє «Де­ло». Се­ред осіб пра­це­зда­тно­го ві­ку (18-50 ро­ків) від­со­ток «смар­тфо­ні­за­ції» істо­тно ви­щий — 41% в ці­ло­му по Укра­ї­ні. Ко­жен дру­гий пред­став­ник ці­єї най­більш актив­ної ча­сти­ни на­се­ле­н­ня, що ме­шкає в се­ре­дніх і ве­ли­ких мі­стах кра­ї­ни, во­ло­діє «ро­зум­ним» те­ле­фо­ном з сен­сор­ним дис­пле­єм. Ле­во­ва час­тка се­ред вла­сни­ків смар­тфо­нів (70%) вста­нов­лю­ва­ла до­да­тки. Най­більш по­пу­ляр­ним бу­ли со­ці­аль­ні ме­ре­жі (82%), по­ло­ви­на (52%) — за­ван­та­жу­ва­ла ігри. На тре­тьо­му мі­сці — на­ві­га­цій­ні про­гра­ми (41%). Біль­шість «ро­зум­них» те­ле­фо­нів з та­чскрі­на­ми, що зна­хо­дя­ться на ру­ках у на­ших спів­ві­тчи­зни­ків, пра­цю­ють під управ­лі­н­ням Android (57%). З ве­ли­ким від­ри­вом йдуть iOS і Nokia (до 15%). «За про­гно­за­ми LEAD9, впро­довж 2015 ро­ку 50% всіх жи­те­лів Укра­ї­ни ві­ком від 18 до 50 ро­ків при­дба­ють смар­тфо­ни. Пі­сля до­ся­гне­н­ня ці­єї від­мі­тки і з ура­ху­ва­н­ням роз­ви­тку ме­реж стіль­ни­ко­во­го зв’яз­ку «тре­тьо­го по­ко­лі­н­ня» но­вий по­штовх в роз­ви­тку отри­ма­ють рі­зно­ма­ні­тні мо­біль­ні сер­ві­си», — йде­ться в по­ві­дом­лен­ні.

ФОТО АР­ТЕ­МА СЛIПАЧУКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.