Apple пред­ста­вив онов­ле­ний Apple Watch

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Онов­ле­ний га­джет, який впер­ше бу­ло пред­став­ле­но ще 7 ве­ре­сня, під час пре­зен­та­ції iPhone 6 та iPhone 6 Plus, пра­цю­ва­ти­ме тіль­ки один день, по­ві­дом­ляє пор­тал Business.ua. За­яв­ле­ний час — близь­ко 18 го­дин, пі­сля чо­го їх по­трі­бно бу­де від­пра­ви­ти на за­ряд­ку. По-дру­ге, го­дин­ник пра­цю­ва­ти­ме тіль­ки з iPhone і з вер­сі­єю не ниж­че iPhone 5. Га­джет бу­де до­сту­пний для по­пе­ре­дньо­го за­мов­ле­н­ня вже 10 кві­тня, а в про­даж на­ді­йде 24 кві­тня в обме­же­ній кіль­ко­сті кра­їн. Як по­ві­до­ми­ли роз­ро­бни­ки, у про­даж на­ді­йдуть три вер­сії го­дин­ни­ків — Apple Watch Sport, Apple Watch і Apple Watch Edition. Ко­жна з вер­сій отри­має по два роз­мі­ри ци­фер­бла­та (38 і 42 мм), а та­кож змін­ні ре­мін­ці. Ці­ни ко­ли­ва­ю­ться в та­ко­му ді­а­па­зо­ні — від 349 до 17 000 ти­сяч до­ла­рів. Зо­ло­ту вер­сію го­дин­ни­ка ви­пу­стять обме­же­ним ти­ра­жем, і ку­пи­ти їх мо­жна бу­де ли­ше в де­яких Apple Store. То­чно­го об­ся­гу ти­ра­жу не ого­ло­шу­ють. За по­пе­ре­дні­ми оцін­ка­ми, до кін­ця 2015 ро­ку ком­па­нії Apple вда­сться про­да­ти від 6 до 35 міль­йо­нів Apple Watch. Це біль­ше, ніж весь ри­нок на­тіль­них при­стро­їв 2014 ро­ку.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.