Не­за­ба­ром в Укра­ї­ні мо­жна бу­де звер­та­ти­ся до ор­га­нів вла­ди че­рез Ін­тер­нет

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Ми­ну­ло­го ти­жня Пре­зи­дент Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко по­дав до Вер­хов­ної Ра­ди за­ко­но­про­ект № 2299 про звер­не­н­ня та пе­ти­ції, що пе­ред­ба­чає мо­жли­вість звер­нень до дер­жав­них ор­га­нів вла­ди еле­ктрон­ною по­штою і ство­ре­н­ня пе­ти­цій на пре­зи­дент­сько­му сай­ті. Про це по­ві­до­мив за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Дми­тро Шим­ків. «За­ко­но­про­ект на­дає мо­жли­вість гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни звер­та­ти­ся до дер­жав­них ор­га­нів вла­ди еле­ктрон­ною по­штою, без жо­дних під­пи­сів. Ви мо­же­те на­пи­са­ти еле­ктрон­но­го ли­ста, і вам бу­дуть зму­ше­ні на­пи­са­ти від­по­відь», — ска­зав він. Крім то­го, за­ко­но­про­ект пе­ред­ба­чає за­про­ва­дже­н­ня ін­сти­ту­ту пе­ти­цій. «Ми вже роз­по­ча­ли те­хні­чну ро­бо­ту над ре­а­лі­за­ці­єю мо­жли­во­сті пе­ти­цій на сай­ті Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни, над онов­ле­н­ням яко­го вже пра­цює гру­па», — до­дав Шим­ків. За йо­го сло­ва­ми, за­ко­но­про­ект від­по­від­ає ре­ко­мен­да­ці­ям єв­ро­пей­сько­го спів­то­ва­ри­ства і роз­ро­бляв­ся з уча­стю екс­пер­тів і гро­ма­дян­сько­го су­спіль­ства, екс­пер­тів ООН та МЗС Да­нії. Крім то­го, на­сту­пним кро­ком бу­де ре­фор­му­ва­н­ня еле­ктрон­но­го ци­фро­во­го під­пи­су та до­вір­чих по­слуг. «Зав­дя­ки цьо­му мо­жна бу­де ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти тіль­ки український стан­дарт ци­фро­во­го під­пи­су і на­бли­зи­ти укра­їн­ське за­ко­но­дав­ство до єв­ро­пей­сько­го ре­гла­мен­ту», — по­яснив за­сту­пник гла­ви Адмі­ні­стра­ції Пре­зи­ден­та Укра­ї­ни. На­ра­зі до­ку­мент опра­цьо­ву­ють у пар­ла­мент­ських ко­мі­те­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.