На­у­ков­ці зумі­ли пе­ре­тво­ри­ти шкі­ру лю­ди­ни на сен­сор­ну па­нель

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Комп’ютерні ін­же­не­ри із Са­ар­сько­го уні­вер­си­те­ту (Ні­меч­чи­на) у спів­пра­ці з до­слі­дни­ка­ми з уні­вер­си­те­ту Кар­не­гі-Мел­лон у Піт­тс­бур­зі (штат Пен­силь­ва­нія) роз­ро­би­ли чу­тли­ві до до­ти­ку на­клей­ки на гну­чкій си­лі­ко­но­вій осно­ві, за до­по­мо­гою яких мо­жна істо­тно роз­ши­ри­ти мо­жли­во­сті ін­те­р­актив­ної вза­є­мо­дії з при­стро­я­ми, що вже ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли, по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня «Комп’ютер­ний огляд». Те­хно­ло­гія, що отри­ма­ла на­зву iSkin, пе­ре­тво­рює на еле­мент ко­ри­сту­ва­цько­го ін­тер­фей­су будь-яку ді­лян­ку люд­сько­го ті­ла, ті­сні­ше пов’язу­ю­чи йо­го з те­хно­ло­гі­я­ми еле­ктро­ні­ки. По­ряд з ви­ко­на­н­ням фун­кцій му­зи­чно­го про­гра­ва­ча і те­ле­фон­них дзвін­ків, те­хно­ло­гія iSkin має без­ліч ін­ших ва­рі­ан­тів за­сто­су­ва­н­ня, на­при­клад кла­віа­ту­ру для на­бо­ру і роз­си­ла­н­ня текс­то­вих по­ві­дом­лень. Про­то­ти­пні ва­рі­ан­ти з’єд­ну­ю­ться з комп’юте­ром за до­по­мо­гою ка­бе­лю, але в май­бу­тньо­му за до­по­мо­гою вбу­до­ва­них мі­кро­чі­пів на­клей­ки змо­жуть обмі­ню­ва­ти­ся да­ни­ми з ін­ши­ми мо­біль­ни­ми при­стро­я­ми без­дро­то­ви­ми ка­на­ла­ми. Ав­то­ри пред­став­лять свій про­ект на­при­кін­ці бе­ре­зня на комп’ютер­ній ви­став­ці CeBIT у Ган­но­ве­рі, а в кві­тні — на кон­фе­рен­ції SIGCHI в Сеулі (Ко­рея).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.