П’ять укра­їн­ських ви­на­хо­дів

...які до­по­мо­жуть вій­сько­вим в АТО

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

В умо­вах хро­ні­чно­го не­до­фі­нан­су­ва­н­ня з бо­ку дер­жа­ви, уче­ні та во­лон­те­ри об’єд­на­ли­ся для то­го, щоб хо­ча б тро­хи по­лег­ши­ти жи­т­тя укра­їн­ським бій­цям. Що ж, кри­ти­чний час по­тре­бує швид­ких і ефе­ктив­них рі­шень. Утім, ре­зуль­та­ти актив­ної ро­бо­ти ча­сто ди­ву­ють як са­мих роз­ро­бни­ків, так і їхніх за­кор­дон­них ко­лег.

«День» пі­дго­ту­вав п’ятір­ку укра­їн­ських ін­но­ва­цій та по­лі­пше­них ана­ло­гів уже го­то­вих про­ду­ктів, які мо­жуть до­по­мог­ти укра­їн­ським бій­цям.

СЕНСОР ВИ­ЯВ­ЛЕ­Н­НЯ ВО­ГНЕ­ВИХ ТО­ЧОК

Но­вий при­стрій до­зво­ляє з ве­ли­кою то­чні­стю ви­зна­ча­ти, звід­ки супротивник ве­де во­гонь. Прин­цип ро­бо ти сен со ра та кий: сис те ма, що скла­да­є­ться з кіль­кох мі­кро­фо­нів, роз­мі­ще­них ко­лом на від­ста­ні близь­ко 40 см один від одно­го, а та­кож цен­траль­но­го мі­кро­фо­на, який роз­та­шо­ва­ний де­що ви­ще ре­шти, влов­лює зву­ко­ві хви­лі від по­стрі­лу.

Оскіль­ки швид­кість зву­ку від­но­сно низь­ка, на де­я­кі мі­кро­фо­ни він над­хо­дить ра­ні­ше, а на де­я­кі пі­зні­ше. Та­ким чи­ном мо­жна ви­зна­чи­ти, звід­ки звук на­ді­йшов. Пі­зні­ше си­сте­ма обро­бляє отри­ма­ні да­ні та ви­во­дить їх че­рез за­да­ний ін­тер­фейс. Для цьо­го роз­ро­бни­ки ви­ко­ри­сто­ву­ють мо­но­кри­сталь­ний кон­тро­лер та про­грам­ні рі­ше­н­ня вла­сної роз­роб­ки.

Усе це до­зво­ляє ду­же то­чно ви­зна­чи­ти по­зи­цію, звід­ки ве­де­ться во­гонь і швид­ко вка­за­ти на неї бій­цям. За­раз роз­ро­бни­ки вже ма­ють ціл­ком фун к ці о наль ний про то тип, який успі­шно про­йшов те­сту­ва­н­ня на по­лі­го­ні. Най­ближ­чим ча­сом роз­ро­бни­ки спо­ді­ва­ю­ться по­ча­ти те­сту­ва­н­ня на справ­жніх блок­по­стах. За їхні­ми сло­ва­ми, ана­ло­гів та­кої си­сте­ми укра­їн­сько­го ви­ро­бни­цтва не­має. А за­кор­дон­ні — ко­шту­ють зна­чно до­рож­че.

ГІ­БРИД ТАН­КА І БМП

Хар­ків­ський бро­не­тан­ко­вий за­вод ство­рив бро­не­ма­ши­ну, яка по­єд­нує в со­бі ха­ра­кте ри­сти­ки тан­ка Т-64 і БМП-64. Як за­пев­ня­ють роз­ро­бни­ки, ана­ло­гів цій бро­не­ма­ши - ні по­ки що в Укра­ї­ні не­має. Ав­то­мо­біль при­зна­че­ний не для ве­де­н­ня во­гню, а для до­став­ки під­крі­пле­н­ня і ме­ди­ка­мен­тів на по­ле бою, ева­ку­а­ції по­ра­не­них. В ав­то­мо­біль мо­жуть по­мі­сти­ти­ся три чле­ни екі­па­жу та 12 бій­ців.

Бро­не­ма­ши­на ви­три­мує влу­че­н­ня бро не бій них куль, сна ря дів з гр­ана­то­ме­та і ви­бу­хо­ву хви­лю від про­ти­тан­ко­вої мі­ни. Її бро­ня — 4 см. Сис те ма управ лін ня — іден - ти­чна із тан­ко­вою. Крім цьо­го, роз­ро­бни­ки ви­ко­ри­ста­ли та­кі ж са­мі де­та­лі. Ав­то­мо­біль роз­ви­ває швид­кість до 65 кі­ло­ме­трів на го­ди­ну. До то­го ж на ньо­го мо­жна вста­но­ви­ти рі­зні ви­ди зброї.

Ке­рів­ни­цтво за­во­ду вже до­мо­ви­ло­ся про ви­го­тов­ле­н­ня 50 бро­не­ма­шин в зо­ну бо­йо­вих дій. На­ра­зі ж очі­ку­ють ли­ше держ­за­мов­ле­н­ня на се­рій­ний ви­пуск. Пер­ша пар­тія та­ких «гі­бри­дів» мо­же з’яви­ти­ся вже за 3—4 мі­ся­ці.

ТЕ­ПЛО­ВІ­ЗОР ІЗ ПРИ­ЛА­ДОМ НІ­ЧНО­ГО БА­ЧЕ­Н­НЯ

Ідея роз­роб­ки на­ле­жить шко­ляр­ці із Ма­лої ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни Ана­ста­сії Шма­гай­ло. Уні­каль­ність при­ла­ду полягає в то­му, що він вклю­чає в се­бе при­лад ні­чно­го ба­че­н­ня. От­же, те­пер мо­жна роз­гле­ді­ти лю­ди­ну, яка пе­ре­бу­ває, на­при­клад, у бу­дів­лі. Адже но­вий те­пло­ві­зор роз­пі­знає ін­фра­чер­во­ні про­ме­ні, а та­кож хі­мі­чний і ядер­ний ана­лі­за­то­ри. Крім цьо­го, при­лад мо­же ре­а­гу­ва­ти на об’єкти, які роз­та­шо­ва­ні за перешкодами: роз­пі­знає лю­ди­ну на вхо­ді в бу­ди­нок, ви­зна­чає кіль­кість ме­та­ле­вих пре­дме­тів і зброї у ньо­го, зокре­ма й ра­діо­актив­но­го.

Як ствер­джує роз­ро­бни­ця, все це ва­жли­во для отри­ма­н­ня ін­фор­ма­ції про пе­ре­су­ва­н­ня во­ро­жих військ. До то­го ж дів­чи­на по­обі­ця­ла по­пра­цю­ва­ти над по­лег­ше­н­ням при­ла­ду до 4,5 кі­ло­гра­ма.

ПІДЗАРЯДКА ДО ТЕ­ЛЕ­ФО­НУ НА СО­НЯ­ЧНІЙ БА­ТА­РЕЇ

Ви­на­хід жи­то­мир­ських шко­ля­рів Алі­ни Ку­зьмін­ської та Во­ло­ди­ми­ра Тро­ко­за не є но­вин­кою. По­ді­бні при­строї мо­жна і сьо­го­дні при­дба­ти в ма­га­зи­нах еле­ктро­те­хні­ки. Втім, за­ря­дний при­стрій Алі­ни та Во­ло­ди­ми­ра від­рі­зня­є­ться тим, що на йо­го ство­ре­н­ня по­трі­бно ви­тра­ти­ти не так уже й ба­га­то ко­штів та ча­су. Підзарядка ви­го­тов­ле­на із со­ня­чних еле­мен­тів, які ко­ман­да ви­тя­гну­ла з від­пра­цьо­ва­них каль­ку­ля­то­рів. Утім, не­об­хі­дні еле­мен­ти мо­жна і при­дба­ти окре­мо.

«Йо­го прин­цип ро­бо­ти до­во­лі про­стий: со­ня­чні ба­та­рей­ки за­ря­джа­ють на­бір аку­му­ля­тор­них батарейок, а ба­та­рей­ки, в свою чер­гу, — те­ле­фон. Та­ким чи­ном, за п’ять го­дин мо­біль­ний те­ле­фон мо­жна за­ря­ди­ти будь-де і будь-ко­ли», — роз - по­від­ає Алі­на.

Ста­ло­ся так, що за­ря­дний при­стрій на со няч них ба та ре ях Алі ни та Во­ло­ди­ми­ра одра­зу ви­про­бу­ва­ли в над зви чай них умо вах. Дів чи на пе ре да ла ви на хід бать ко ві в зо ну АТО, що­би по­стій­но бу­ти з ним на зв’яз­ку. Зав­дя­ки при­строю донь­ки, бо єць уже мі сяць за ряд жає те ле - фон, не ви ко рис то ву ю чи елек т ро - енер гію.

АПА­РАТ ДЛЯ ПЕ­РЕ­САД­КИ ШКІ­РИ

Лі­кар Ан­дрій Ко­валь­чук ви­рі­шив удос ко на ли ти елек т рич ний дер ма том ( ме дич ний ін стру мент, за до­по­мо­гою яко­го зрі­зу­ють тон­кий шар шкі­ри з до­нор­ської ді­лян­ки для подаль­шої пе­ре­сад­ки). До ньо - го ви­на­хі­дник до­дав аку­му­ля­тор­ні ба­та­реї, по­ту­жний дви­гун, одно­ра­зо­вий рі­жу­чий еле­мент та під­ви­щив то­чність за­бо­ру ма­те­рі­а­лу. Ана­ло­гів ін­стру­мен­ту в Укра­ї­ні по­ки що не­має, а у сві­ті та­ке обла­дна­н­ня ви го тов ля ють ли ше п’ ять під - при­ємств. Утім, ві­тчи­зня­ний апа­рат є зна­чно де­шев­шим за за­кор­дон ні ана­ло­ги.

Апа­рат мо­жна ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти як у лі кар ні, так і в по льо во му шпи­та­лі, адже в ньо­го вмон­то­ва­ний блок жив­ле­н­ня. Крім цьо­го, ана­ло­гів дер­ма­то­му із одно­ра­зо­ви­ми рі - жу­чи­ми го­лов­ка­ми по­ки що не­має ні­де у сві­ті.

Ро­зро­бля­ти ін­стру­мент Ан­дрій Ко­валь­чук роз­по­чав ще ві­сім ро­ків то­му. І вже сьо­го­дні є п’ять мо­де­лей ін­стру­мен­ту.

На­ра­зі в ма­лень­ко­му це­ху тер­но­піль­сько­го ви­на­хі­дни­ка що­мі­ся­ця ви­го­тов­ля­ють 10—15 та­ких при­ла­дів. Зав­дя­ки дер­ма­то­му мо­жна вря­ту­ва­ти сол­да­тів, які ма­ють на­віть 80—90% опі ків.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.