Ми про­сто зо­бов’яза­ні йти да­лі

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - Сте­пан ТРОХИМЧУК, про­фе­сор, го­ло­ва Львів­сько­го обла­сно­го від­ді­ле­н­ня Все­укра­їн­сько­го об’єд­на­н­ня ве­те­ра­нів

Дру­гим ета­пом на­шої Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті має бу­ти на­ціо­наль­на єд­ність

Ось уже по­над 360 ро­ків Ро­сій­ська ім­пе­рія зла за­си­лає до нас рі­зно­ма­ні­тні « гу­ма­ні­тар­ні » кон­вої смер­ті, по­стій­но і по­слі­дов­но про­во­дить зло­чин­ну ко­ло­ні­за­тор­ську по­лі­ти­ку що­до Укра­ї­ни та укра­їн­ців.

Пе­ре­мо­га Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті вря­ту­ва­ла укра­їн­ську на­цію від но­ві­тньо­го оста­то­чно­го за­ка­ба­ле­н­ня, яке під « му­дрим » ке­рів­ни­цтвом Пу­ті­на мав здій­сни­ти Яну­ко­вич. Усві­до­мив­ши ре­аль­ну за­гро­зу со­бі і сво­їй дер­жа­ві, укра­їн­ці ви­йшли на Май­дан з пе­ре­ко­на­н­ням обов’яз­ко­во пе­ре­мог­ти: це бу­ло як по­стріл остан­ньої на­дії, як фі­наль­ний спурт, як єди­на мо­жли­вість або ви­жи­ти, або вмер­ти.

Зро­бив­ши цей ге­ро­ї­чний по­двиг, по­двиг Ге­ра­кла, ми про­сто зо­бов’ яза­ні не­у­хиль­но йти да­лі, впе­ред, до оста­то­чної пе­ре­мо­ги. Дру­гим ета­пом на­шої не­пе­ре­мо­жної Ре­во­лю­ції Гі­дно­сті має бу­ти ста­ле­ва на­ціо­наль­на єд­ність, згур­ту­ва­н­ня нав­ко­ло то­го єди­но­го дер­жав­но­го ке­рів­ни­цтва, яке ми де­мо­кра­ти­чно обра­ли. Ін­шо­го шля­ху в нас не­має. Пі­сля оста­то­чної пе­ре­мо­ги змо­же­мо йо­го хоч й що­ро­ку пе­ре­оби­ра­ти. Те­пер зась! По­вин­ні пов­ні­стю йо­му до­ві­ря­ти і під­ко­ря­тись йо­го на­ка­зам і роз­по­ря­дже­н­ням.

В Укра­ї­ні йде вій­на, Ве­ли­ка Ві­тчи­зня­на Ви­зволь­на Вій­на про­ти від­ві­чно­го на­шо­го во­ро­га — Ро­сій­ської ім­пе­рії зла. Ця нав’яза­на нам вій­на жор­сто­ка, під­сту­пна, все­о­хо­пна, т. з. гі­бри­дна, тоб­то ком­бі­но­ва­на, вій­на без пра­вил і мо­ра­лі. На­віть му­суль­ман­ські те­ро­ри­сти зі­зна­ю­ться у сво­їх зло­чи­нах. Пу­тін­ські во­я­ки ври­ва­ю­ться на на­шу свя­ту зем­лю як зло­дії, та­ті, у фор­мі « зе­ле­них чо­ло­ві­чків » без зна­ків роз­пі­зна­ва­н­ня, на­леж- но­сті до сво­єї ар­мії, без до­ку­мен­тів та вла­сно­го іме­ні. Во­я­ки тем­ря­ви і смер­ті, ано­нім­них убивств і по­стрі­лів із за­бо­ро­не­ної міжнародними пра­ви­ла­ми зброї по мирних осе­лях, по всіх лю­дях, як укра­їн­ських, так і сво­їх, « іскон­но рі­дних ро­сі­я­нах і рус­ско­я­зи­чних». Уби­ва­ють за укра­їн­ську мо­ву, за си­ньо-жов­тий пра­пор і три­зуб, за ла­ска­ву усмі­шку та спів вла­сно­го гім­ну.

... Су­ча­сні гум­кон­вої смер­ті ста­ли своє­рі­дним брен­дом, ви­ра­зом під­лої бре­хні та під­сту­пно­го лу­кав­ства, сим­во­лом пу­тін­ської ко­ло­ні­за­тор­ської і смертоносної по­лі­ти­ки, що за­гро­жує всій люд­ській ци­ві­лі­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.