Амо­раль­на ре­аль­ність

Den (Ukrainian) - - Пошта «дня» - За­мі­тка ко­ри­сту­ва­ча Во­ло­ди­ми­ра СПІ­ВА­КОВ­СЬКО­ГО (спіль­но­та «Со­ло із со­цме­реж з... ор­ке­стром»)

У чо­му на­ша епі­чна по­мил­ка? Чо­му, хоч як на­ма­га­є­мо­ся, все ми­мо?

По­мил­ка в то­му, що... у на­шій кра­ї­ні взя­то курс на за­ко­ни. Мов­ляв, як тіль­ки ми ство­ри­мо пра­во­ву ба­зу і «на­ва­я­є­мо» ти­ся­чу за­ко­нів, так все і на­ла­го­ди­ться. Не на­ла­го­ди­ться. Ми зро­би­ли фа­таль­ну по­мил­ку. Спо­ча­тку тре­ба бу­ло бра­ти курс на мо­раль, хоч як би не на ча­сі й на­дмір­но па­фо­сно це зву­ча­ло. Мов­ляв, фе, яка це дрі­бни­ця.

Тре­ба бу­ло, щоб най­пер­шим прі­о­ри­те­том бу­ло ви­би­ва­н­ня з міз­ків « сов­ко­во­сті » . З усі­ма її ха­ба­ра­ми, ку­мів­ством і про­кля­ти­ми «бла­та­ми».

Я зав­ба­чаю ви­гу­ки ске­пти­ків і де­пре­си­стів, що, мов­ляв, ще чо­го — нам мо­раль чи­та­ти, ко­ли у нас не­має гро­шей і йде вій­на.

Ска­жу так. По- пер­ше, ми най­біль­ше стра­жда­є­мо від амо­раль­но­сті, яка чи­ни­ться по всіх ве­кто­рах: від амо­раль­но­сті вій­ни і банків до амо­раль­но­сті вла­стей і та­ри­фів. Але якщо ді­а­гноз хво­ро­би та­кий, то і лі­ку­ва­ти тре­ба са­ме цю хво­ро­бу, а не ін­ші.

І, по-дру­ге, у япон­ців пі­сля WW2 теж не бу­ло гро­шей і бу­ла вій­на. І для то­го, щоб у них з’ яви­ли­ся гро­ші і за­кін­чи­лась вій­на, їм до­ве­ло­ся пов­ні­стю по­мі­ня­ти свій мо­зок у тій ча­сти­ні, де зна­хо­ди­ться мен­та­лі­тет.

Ту­ди при­їха­ли аме­ри­кан­ські пси­хо­ло­ги ( Едвард Де­мінг) та вби­ли япон­цям у го­ло­ву, що во­ни... по­ва­жа­ють стар­ших, не бе­руть ха­ба­рів, не бре­шуть і пі­клу­ю­ться про ви­со­ку якість про­ду­кції, чо­го зро­ду не бу­ло. ...Чи ви ду­ма­є­те, що по­мі­ня­ти Гон­та­ре­ву, По­ро­шен­ка або Яце­ню­ка ( Ге­ле­тея, Яре­му...) — це шлях до сві­тла?

Це, як і ра­ні­ше, шлях у пі­тьмі. Сві­тло зна­хо­ди­ться в ін­шо­му мі­сці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.