Тер­мін дав­но­сті для... знань

Den (Ukrainian) - - Суспільство - Ін­на ЛИХОВИД, «День»

У пар­ла­мен­ті вже вдру­ге за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект про ви­зна­н­ня сер­ти­фі­ка­тів ЗНО рі­зних ро­ків. Чи до­ціль­но це?

На­при­кін­ці сі­чня у Вер­хов­ній Ра­ді ма­ли роз­гля­ну­ти за­ко­но­про­ект, що до­зво­ляє абі­ту­рі­єн­там бра­ти участь у всту­пній кам­па­нії із сер­ти­фі­ка­том ЗНО будь-яко­го ро­ку ви­да­чі. То­ді екс­пер­ти гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій і фа­хів­ці МОН одно­стай­но ви­сту­пи­ли про­ти: та­ка но­ва­ція не­до­ре­чна, адже ко­жно­го ро­ку зав­да­н­ня те­стів змі­ню­ють, ни­ні ви­зна­че­но но­вий про­хі­дний бал, ре­зуль­та­ти те­сту отри­ма­ли кри­те­рій «склав/не склав». Та­кі ар­гу­мен­ти, а го­лов­не — пу­блі­чний роз­го­лос, та­ки зро­би­ли свою спра­ву: за­ко­но­про­ект ав­то­ри з роз­гля­ду зня­ли.

Але на по­ча­тку бе­ре­зня зно­ву за­ре­є­стро­ва­но за­ко­но­про­ект то­го ж са­мо­го змі­сту, який за­раз про­хо­дить роз­гляд у ко­мі­те­тах. Але якщо у сі­чні ар­гу­мен­том про­ти бу­ла те­за, що змі­ни­ти про­цес ЗНО не­мо­жли­во, бо май­же за­вер­шу­ва­ла­ся ре­є­стра­ція йо­го уча­сни­ків, то за­раз цим не вар­то ри­зи­ку­ва­ти тим па­че, адже при­бли­зно за мі­сяць роз­по­чне­ться са­ме зов­ні­шнє не­за­ле­жне оці­ню­ва­н­ня. Вже 24 кві­тня від­бу­де­ться пер­ше те­сту­ва­н­ня з укра­їн­ської мо­ви та лі­те­ра­ту­ри.

На ві що вдру ге по да ва ти той же за­ко­но­про­ект, який не спри­йма єть ся екс пер т ним ко лом? Від - по­відь слід шу­ка­ти не у змі­сті, а в ав то рах, ка жуть екс пер ти. Склад прак тич но не змі нив ся: Спі ва - ковсь кий О. В, Гор дє єв А. А., Хлань С. В., Він ник І. Ю., но - вий — Кре­мінь Т.Д. Двоє з них — ко­ли­шні ре­кто­ри Хер­сон­сько­го та Ми­ко­ла­їв­сько­го ви­щих на­вчаль­них за­кла­дів, те­пер де­пу­та­ти пар­ла­мен­ту і чле­ни осві­тньо­го ко­мі­те­ту.

— Основ­на не­без­пе­ка те­пер у то­му, що фа­кти­чно за­ко­но­про­ект під­три­му­ють те­пер два чле­ни ко­мі­те­ту на­у­ки та осві­ти ВР: Спі­ва­ков­ський та Кре­мінь, і фа­кти­чно оби­два є пред­став­ни­ка­ми ко­а­лі­ції. Пан По­плав­ський (се­кре­тар ко­мі­те­ту) теж за­ці­кав­ле­ний у та­ко­му за­ко­но­про­е­кті, Во­ло­ди­мир Ли­твин за якісь обмі­ни теж йо­го під­три­має. І це озна­чає, що ко­мі­тет мо­же ви­сло­ви­ти під­трим­ку цьо­му за­ко­но­про­е­кту і ви­не­сти на го­ло­су­ва­н­ня. Не знаю, як у цій си­ту­а­ції за­бло­ку­ва­ти йо­го без рі­шу­чої та ка­те­го­ри­чної по­зи­ції Лі­лії Гри­не­вич, — ко­мен­тує ек­сперт ГО «Цен­тру до­слі­дже­н­ня су­спіль­ства» Єгор Ста­дний. — Чі­ткої за­яви від неї ми­ну­ло­го ра­зу не бу­ло. Здо­га­ду­ю­ся, що у па­ні Гри­не­вич ситуація не­про­ста у ко­мі­те­ті, та якщо від неї бу­дуть чі­ткі ме­си­джі та чі­тка по­зи­ція по цьо­му за­ко­но­про­е­кту, мо­жли­во, то­ді се­сій­на за­ла звер­не ува­гу на по­зи­цію го­ло­ви ко­мі­те­ту.

Про по­зи­цію Лі­лії Гри­не­вич «День» ви­рі­шив ді­зна­ти­ся в неї осо­би­сто. Ви­дан­ню го­ло­ва Ко­мі­те­ту з пи­тань осві­ти та на­у­ки ВР за­ува­жи­ла, що із текс­том цьо­го за­ко­но­про­е­кту ще не озна­йом­лю­ва­ла­ся, і ро­би­ти будь-які при­пу­ще­н­ня ще за­ра­но, бо не­має ви­снов­ків екс­пер­тів та ви­снов­ків від МОН. Ли­ше пі­сля їхньої по­яви мо­жна ви­но­си­ти пи­та­н­ня на роз­гляд ко­мі­те­ту та ухва­лю­ва­ти вер­дикт. Однак до пер­шо­го ва­рі­ан­ту за­ко­но­про­е­кту ви­снов­ки екс­пер­тів бу­ли. Оскіль­ки зміст їхній одна­ко­вий, го­ло­ва УЦОЯО Ігор Лі­кар­чук не ба­чить не­об­хі­дно­сті в ще одній екс­пер­тній оцін­ці но­во­го про­е­кту. Ре­а­кція ав­то­рів на екс­пер­ти­зу теж ві­до­ма: всі за­ува­же­н­ня екс­пер­тів та гро­мад­сько­сті во­ни про­і­гно­ру­ва­ли.

— Осо­би­сто я вва­жаю, що ко­ли вже умо­ви при­йо­му дав­но ухва­ле­но, до пер­шо­го ЗНО за­ли­шив­ся мі­сяць, вно­си­ти якісь змі­ни вже за­пі­зно, що­най­мен­ше при­найм­ні для то­го, щоб за­раз не пе­ре­ве­сти цей про­цес у ха­ос, — про­дов­жи­ла Лі­лія Гри­не­вич. — Ін­ша річ, нам без сум­ні­ву по­трі­бно вдо­ско­на­лю­ва­ти ме­ха­нізм ін­тер­пре­та­ції ЗНО і ро­би­ти та­кі те­сти, які бу­дуть одна­ко­ві за скла­дні­стю, то­ді б сер­ти­фі­кат мав би пев­ну три­ва­лість дії, на­при­клад, два-три ро­ки. То­ді мо­же­мо по­рів­ню­ва­ти сер­ти­фі­ка­ти рі­зних ро­ків. Бо за­раз те­сти ко­жно­го ро­ку ціл­ком рі­зні за сво­ї­ми по­ка­зни­ка­ми. Це є пи­та­н­ня те­хно­ло­гії під­го­тов­ки са­мих те­стів. Якщо ми роз­гля­да­ти­ме­мо цей за­ко­но­про­ект, то на­сам­пе­ред це сто­су­ва­ти­ме­ться ре­ко­мен­да­цій Мі­ні­стер­ству осві­ти та на­у­ки з при­во­ду не­об­хі­дно­сті роз­роб­ки те­стів, які б по­рів­ню­ва­ли від ро­ку до ро­ку, щоб сер­ти­фі­ка­ти ма­ли свій тер­мін при­да­тно­сті.

Ав­то­ри за­ко­но­про­е­кту і да­лі ар­гу­мен­ту­ють не­об­хі­дність ви­зна­ва­ти сер­ти­фі­ка­ти усіх ро­ків ви­да­чі, бо без цьо­го, на їхній по­гляд, не бу­де рів­но­го до­сту­пу до осві­ти. Та на дум­ку Єго­ра Ста­дно­го, за ци­ми сло­ва­ми про до­три­ма­н­ня кон­сти­ту­цій­них прав кри­ю­ться осо­би­сті ко­ри­сли­ві ін­те­ре­си. Ко­ли­шні кер­ма­ни­чі ву­зів ро­зу­мі­ють, що ре­гіо­наль­ні ви­щі на­вчаль­ні за­кла­ди опи­ня­ю­ться у гру­пі ри­зи­ку: «За­раз абі­ту­рі­єн­ти «по­ва­лять» у най­біль­ші уні­вер­си­тет­ські цен­три, і Хер­сон та Ми­ко­ла­їв за­ли­ша­ться без сту­ден­тів, у та­кій си­ту­а­ції їм хоч би ко­гось на­бра­ти».

От­же, та­ким чи­ном ве­де­ться бо­роть­ба за абі­ту­рі­єн­тів, і не кра­щих з кра­щих, а будь-яких, щоб ли­ше не бу­ло не­до­бо­ру...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.