21 бе­ре­зня му­зи­кан­ти усьо­го сві­ту об’єднаються, щоб від­зна­чи­ти 330-ту рі­чни­цю від дня на­ро­дже­н­ня Й.С. Ба­ха

Den (Ukrainian) - - Культура -

У цей день стар­ту­ва­ти­ме все­сві­тній му­зи­чний про­ект Bach in the Subways. Іні­ці­а­то­ром по­дії є аме­ри­кан­ський ві­о­лон­че­ліст Дейл Хен­дер­сон. Про це по­ві­дом­ля­є­ться у со­цме­ре­жі Facebook.Основ­ною іде­єю про­е­кту є по­ши­ре­н­ня му­зи­чно­го на­дба­н­ня Й. С. Ба­ха се­ред яко­мо­га біль­шої кіль­ко­сті лю­дей, зокре­ма, шля­хом ор­га­ні­за­ції ви­сту­пів в не­зви­чних для кла­си­чної му­зи­ки ло­ка­ці­ях — гро­мад­сько­му транс­пор­ті, на ву­ли­цях міст, на вок­за­лах то­що. Укра­ї­на та­кож при­єд­на­ла­ся до все­сві­тньо­го ру­ху Bach in the Subways. 24 го­ди­ни у Льво­ві лу­на­ти­ме жи­ве ви­ко­на­н­ня тво­рів Ба­ха одно­ча­сно в де­кіль­кох ло­ка­ці­ях мі­ста. За­га­лом участь в укра­їн­сько­му «Бах Ма­ра­фо­ні» при­ймуть близь­ко 600-та му­зи­кан­тів з Укра­ї­ни, Бель­гії, Поль­щі, Ні­меч­чи­ни, Латвії то­що. У цей день бу­де вста­нов­ле­но ре­корд Укра­ї­ни з най­три­ва­лі­шо­го жи­во­го ви­ко­на­н­ня тво­рів Ба­ха. Їх мо­жна бу­де по­чу­ти в кав’яр­нях, го­те­лях, тор­гі­вель­них цен­трах і гро­мад­сько­му транс­пор­ті Льво­ва. На­га­да­є­мо, з 2 бе­ре­зня, у львів­ських трам­ва­ях зву­чить му­зи­ка Ба­ха. Пла­ну­є­ться, що Bach in the Subways ста­не на­ймас­шта­бні­шою все­сві­тньою іні­ці­а­ти­вою в істо­рії кла­си­чної му­зи­ки.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.