Лу­на­ли ро­ман­си Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го

Den (Ukrainian) - - Культура -

У кон­фе­ренц-за­лі Цен­траль­но­го дер­жав­но­го ар­хі­ву- му­зею лі­те­ра­ту­ри і ми­сте­цтва Укра­ї­ни від­бу­ла­ся уро­чи­ста пе­ре­да­ча до­ку­мен­тів укра­їн­сько­го ком­по­зи­то­ра Бо­ри­са Ми­ко­ла­йо­ви­ча Ля­то­шин­сько­го та пре­зен­та­ція ви­да­н­ня « Бо­рис Ля­то­шин­ський. Ро­ман­си 1920- х » до 120- річчя від дня на­ро­дже­н­ня ми­тця. По­дії про­йшли в рам­ках лі­те­ра­тур­но- му­зи­чно­го про­е­кту « Ми­сте­цькі зу­стрі­чі в ар­хі­ві- му­зеї » , по­ві­дом­ля­ють ор­га­ні­за­то­ри на сто­рін­ці по­дії у Facebook. До юві­лею ком­по­зи­то­ра Ін­сти­тут про­блем су­ча­сно­го ми­сте­цтва спіль­но з Ка­бі­не­том- му­зе­єм Б. Ля­то­шин­сько­го пі­дго­ту­ва­ли на­у­ко­ве ви­да­н­ня « Бо­рис Ля­то­шин­ський. Ро­ман­си 1920-х». Ав­тор-упо­ря­дник — канд. ми­сте­цтво­знав­ства Ігор Сав­чук. Му­зи­чна гро­мад­ськість впер­ше по­зна­йо­ми­ла­ся з не­ві­до­ми­ми сто­рін­ка­ми ка­мер­ної твор­чо­сті ком­по­зи­то­ра цьо­го пе­рі­о­ду, адже близь­ко по­ло­ви­ни тво­рів но­то­збір­ки — не­ві­до­мі сто­рін­ки укра­їн­ської му­зи­чної істо­рії. Та­кож у рам­ках твор­чо­го за­хо­ду хра­ни­тель­ка Ка­бі­не­ту- му­зею Б. М. Ля­то­шин­сько­го Те­тя­на Го­мон пе­ре­да­ла до Цен­траль­но­го дер­жав­но­го ар­хі­ву-му­зею лі­те­ра­ту­ри і ми­сте­цтва Укра­ї­ни ав­то­гра­фи ро­ман­сів пе­рі­о­ду 1920-х. Пред­став­ле­но уні­каль­ну ви­став­ку до­ку­мен­тів Бо­ри­са Ля­то­шин­сько­го з но­вих над­хо­джень до йо­го фон­ду в ар­хі­ві-му­зеї, про­лу­на­ли прем’єри ро­ман­сів у ви­ко­нан­ні Те­тя­ни Го­мон, Оле­ни Сте­па­нюк, Окса­ни Ге­ра­сим­чук та інш.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.