33 вір­шо­ва­ні ва­рі­а­ції Па­у­ля Це­ла­на

Den (Ukrainian) - - Культура -

«Мов­ні гра­ти» — тре­тя збір­ка вір­шів із за­пла­но­ва­них де­ся­ти одно­го з най­за­гад­ко­ві­ших по­е­тів пі­сля­во­єн­ної Єв­ро­пи, які бу­дуть ви­да­ні до 100-річчя з дня йо­го на­ро­дже­н­ня у 2020 ро­ці. Книж­ка Па­у­ля Це­ла­на в пе­ре­кла­ді Пе­тра Ри­хла по­ба­чи­ла світ у чер­ні­ве­цько­му ви­дав­ни­цтві «Кни­ги — ХХІ». До неї вхо­дять вір­ші на­пи­са­ні від по­ча­тку 1955 — до кін­ця 1958 р.р. Ві­до­мий ні­ме­цький пи­сьмен­ник, лі­те­ра­тур­ний кри­тик Валь­тер Єнс від­зна­чив:»Мов­ні ґра­ти» про­по­нує 33 ва­рі­а­ції одно­го з основ­них пе­ре­жи­вань: по­той­біч не­зри­мої лі­нії, у ні­чий­но­му про­сто­рі сер­ця, від­кри­ва­є­ться бра­ма до чу­жо­го сві­ту. Там ре­чі по­ка­зу­ють ін­ший лик, ніж за­зви­чай до­бре зна­ний нам; розділене зно­ву схо­ди­ться до­ку­пи; про­сто­ро­ві й ча­со­ві, оптичні й аку­сти­чні вра­же­н­ня зли­ва­ю­ться у ви­щу єд­ність».Як і дві по­пе­ре­дні кни­ги «Мак і пам’ять» («Mohn und Gedachtnis») та «Від по­ро­га до по­ро­га»(«Von Schwelle zu Schwelle), що ви­йшли укра­їн­ською та ні­ме­цькою мо­ва­ми, «Мов­ні ґра­ти» («Sprachgitter») про­дов­жу­ють се­рію «Ме­ри­ді­ан сер­ця. Бі­бліо­те­ка ні­ме­цько­мов­ної лі­те­ра­ту­ри», по­ві­дом­ляє Ма­рія ВИШНЕВСЬКА, Чер­нів­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.