Ев­ро­май­дан — по­гляд че­сько­го фо­то­гра­фа

Den (Ukrainian) - - Культура -

В Аугс­бур­зі (Ні­меч­чи­на) від­кри­ла­ся фотовиставка «Де­мо­кра­ти­чний рух в Укра­ї­ні — Єв­ро­май­дан » , ор­га­ні­зо­ва­на во­лон­те­ра­ми Аугс­бур­га. На ви­став­ці пред­став­ле­ні ро­бо­ти че­сько­го фо­то­ре­пор­те­ра Ев­ге­на Ку­кли, які від­обра­зи­ли по­дії 2013-2014 рр. на Май­да­ні Не­за­ле­жно­сті в Ки­є­ві. Ви­став­ка про­хо­ди­ти­ме до 2 кві­тня у бу­дів­лі Bukowina Institut в мі­сті Augsburg, за під­трим­ки бла­го­дій­но­го фон­ду www.sos-ukraine.eu. Зі­бра­ні на вер­ні­са­жі ко­шти, як і вже ку­пле­ний во­лон­те­ра­ми мі­кро­ав­то­бус, бу­дуть на­да­ні в ки­їв­ський Центр взаємодопомоги «Вря­ту­є­мо Укра­ї­ну». Це не пер­ша акція, ор­га­ні­зо­ва­на во­лон­те­ра­ми Аугс­бур­га — ви­хід­ця­ми з Укра­ї­ни, Латвії, Гру­зії, Ро­сії та Ка­зах­ста­ну, які об’єд­на­ли­ся в бла­го­дій­не то­ва­ри­ство www.sos-ukraine.eu. Влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку Де­нис Ко­ле­сни­ков, ор­га­ні­за­тор во­лон­тер­сько­го ру­ху в Аугс­бур­зі, ви­сту­пив іні­ці­а­то­ром гу­ма­ні­тар­ної акції «No war make borsh». У цен­трі мі­ста во­лон­те­ри ва­ри­ли справ­жній український борщ, при­го­ща­ли лю­дей і зби­ра­ли по­жер­тви, які бу­ли пе­ре­да­ні в Во­лон­тер­ський центр у Ки­є­ві. Для за­лу­че­н­ня ува­ги гро­мад­сько­сті во­лон­те­ри ви­рі­ши­ли про­дов­жу­ва­ти ор­га­ні­за­цію ці­ка­вих за­хо­дів — так на­ро­ди­ла­ся ідея фо­то­ви­став­ки, при­свя­че­ної рі­чни­ці «Не­бе­сної со­тні» і по­ді­ям на Май­да­ні ми­ну­ло­го ро­ку. Ко­ор­ди­на­тор ки­їв­сько­го Цен­тру взаємодопомоги «Вря­ту­є­мо Укра­ї­ну» Окса­на Ла­зе­бник до­по­мо­гла зна­йти фо­то­гра­фа, від­обра­зи­ла по­дії на Май­да­ні. Це че­ський фо­то­ре­пор­тер і друг Укра­ї­ни Ев­ген Ку­кла. На від­кри­т­тя ви­став­ки при­ле­тів ві­до­мий ні­ме­цький пи­сьмен­ник і жур­на­ліст — Бо­рис Райтшустер. Одна з йо­го книг ста­ла в цьо­му ро­ці кни­гою ро­ку в Укра­ї­ні, а зав­дя­ки Ана­ста­сії Гайдукевич в день від­кри­т­тя ви­став­ки бу­ли по­ка­за­ні екс­по­на­ти з Му­зею Май­да­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.