Си­гна­ли в ко­смос

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на ГАВРИЛЮК

Упер­ше це свя­то від­зна­ча­ли 1953 ро­ку за іні­ці­а­ти­вою ор­га­ні­за­ції «Між­на­ро­дне бю­ро лі­та­ю­чих та­рі­лок». Так, існує й та­ке! Ме­та ви­ни­кне­н­ня Дня кон­та­кту оче­ви­дна — вста­нов­ле­н­ня мир­но­го кон­та­кту із по­за­зем­ни­ми істо­та­ми. «Між­на­ро­дне бю­ро лі­та­ю­чих та­рі­лок» що­ро­ку роз­си­лає всім сво­їм уча­сни­кам бю­ле­тень, у яко­му по­яснює суть свя­та-екс­пе­ри­мен­ту. В пев­ний день та в пев­ний час усі ма­ють ко­ле­ктив­но спро­бу­ва­ти на­ді­сла­ти те­ле­па­ти­чне по­ві­дом­ле­н­ня в ко­смос. Ці спро­би три­ва­ють і до­сі. На­ма­га­н­ня зв’яза­ти­ся із жи­те­ля- ми ін­ших пла­нет не при­пи­ня­ю­ться, і хо­ча во­ни жо­дно­го ра­зу не за­кін­чи­ли­ся успі­хом, що­ро­ку все біль­ше лю­дей до­лу­ча­ю­ться до Дня кон­та­кту. Хтось ро­бить це са­мо­стій­но, де­хто зби­ра­є­ться в гру­пи за ін­те­ре­са­ми. Але всі ме­ди­ту­ють і за до­по­мо­гою «дум­ки, ві­зу­а­лі­за­ції та лю­бо­ві» над­си­ла­ють у без­кі­не­чність сигнал про своє існу­ва­н­ня...

Ка­жуть, лю­ди­на не мо­же со­бі уяви­ти ре­аль­ну по­за­зем­ну істо­ту, адже на­ша сві­до­мість кон­стру­ю­ва­ти­ме образ ли­ше із ві­до­мих «де­та­лей», тож усі уяв­ні іно­пла­не­тя­ни або схо­жі на лю­дей, або ма­ють зоо­мор­фні озна­ки. І все ж ду­же ці­ка­во, якщо во­ни існу­ють, то які во­ни?..

15 бе­ре­зня — Все­сві­тній

день кон­та­кту

МАЛЮНОК АВ­ТО­РА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.