Про три на­прям­ки стра­те­гії Мі­н­ін­фор­му

Юрій СТЕЦЬ: «Я на­ма­га­ю­ся ви­бу­ду­ва­ти схе­му, за якою вла­да — ма­кси­маль­но від­кри­та»

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ан­на СВЕНТАХ, «День»

«У ме­не до­сі близь­ко ти­ся­чі не­про­чи­та­них ли­стів на «Фейс­бу­ці» та в по­шті, а я че­рез цю бю­ро­кра­ти­чну ка­та­ва­сію по ство­рен­ню і юри­ди­чно­му оформ­лен­ню мі­ні­стер­ства до­сі не мо­жу до них ді­йти. Пів­то­ра мі­ся­ці ми не мо­гли отри­ма­ти до­звіл на ви­ко­ри­ста­н­ня до­ме­ну gov.ua, на яко­му всі офі­цій­ні сай­ти ор­га­нів вла­ди, че­рез на­шу де­рев’яну си­сте­му про­хо­дже­н­ня. Це одна з ре­чей, які тре­ба зла­ма­ти», — роз­по­від­ає в ін­терв’ю «Дню» мі­ністр ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Юрій СТЕЦЬ. На­ша роз­мо­ва від­бу­ла­ся пі­сля йо­го остан­ньої за­пла­но­ва­ної ро­бо­чої зу­стрі­чі у вів­то­рок — о 21 го­ди­ні. За сло­ва­ми па­на Юрія, це йо­го зви­чний гра­фік. Цьо­го ти­жня мі­ністр ви­сту­пив на кру­гло­му сто­лі «Як ви­гра­ти ін­фор­ма­цій­ну вій­ну із Ро­сі­єю?» і це ста­ло при­во­дом по­го­во­ри­ти про стра­те­гію Мі­н­ін­фор­му та ін­стру­мен­ти її ре­а­лі­за­ції.

— Якщо ми го­во­ри­мо про стра­те­гію мі­ні­стер­ства, во­на бу­ла озву­че­на мною, ко­ли ми впер­ше про­го­во­рю­ва­ли са­му ідею ство­ре­н­ня та­ко­го ор­га­ну ви­ко­нав­чої вла­ди. За­ли­ши­ли­ся не­змін­ни­ми три на­прям­ки, які вже ни­ні за­пу­ще­но в ро­бо­ту, — ка­же мі­ністр.

ПРО КА­НАЛ ІНО­МОВ­ЛЕ­Н­НЯ

— Пер­ший сто­су­вав­ся ство­ре­н­ня ка­на­лу іно­мов­ле­н­ня. Про­тя­гом ти­жня ми ма­є­мо за­кін­чи­ти юри­ди­чну про­це­ду­ру пе­ре­да­чі ка­на­лу БТБ від Нац­бан­ку до Мі­н­ін­фор­му. Че­рез мі­сяць з мо­мен­ту пе­ре­да­чі ми за­пу­сти­мо «Ukraine Tomorrow». Крім ан­глій­ської, ро­сій­ської і укра­їн­ської, на ка­на­лі зву­ча­ти­ме крим­сько­та­тар­ська мо­ва, і там бу­де про­дукт, що сто­су­ва­ти­ме­ться Кри­му. За­раз ми від­чу­ва­є­мо, що Крим зни­кає зі сто­рі­нок єв­ро­пей­ських ЗМІ, та й тут у Ки­є­ві по­чи­на­ють за­бу­ва­ти про пів­острів.

— Як ви­бу­до­ву­ва­ти­ме­ться ро­бо­та на «Ukraine Tomorrow», і чи бу­де там кон­тр­про­па­ган­да?

— Най­кра­ща кон­тр­про­па­ган­да — прав­да. Але цей ка­нал має ба­га­то ін­ших зав­дань окрім ін­фор­му­ва­н­ня про си­ту­а­цію на Схо­ді. Ма­є­мо від­кри­ти Укра­ї­ну сві­то­ві. Зре­штою, по­за ме­жа­ми кра­ї­ни жи­ве 20 млн етні­чних укра­їн­ців, які се­бе іден­ти­фі­ку­ють як та­ких, є со­тні міль­йо­нів ви­хід­ців ко­ли­шньо­го СРСР — во­ни усі ма­ють отри­му­ва­ти аль­тер­на­ти­ву тій ін­фор­ма­ції, яку да­ють ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли. Є три за­со­би до­не­се­н­ня цьо­го си­гна­лу — су­пу­тник, ка­бель­ні ме­ре­жі та ме­ре­жі го­те­лів. Оче­ви­дно, що ми до­мов­ля­ти­ме­мо­ся і під­пи­су­ва­ти­ме­мо до­го­во­ри по цих трьох на­прям­ках.

ПРО «ІН­ТЕР­НЕТ-ВІЙСЬКА»

— Дру­гий на­пря­мок — про­ти­дія про­па­ган­ді Ро­сії. В то­му, що сто­су­є­ться «все­сві­тньої па­ву­ти­ни» і со­цме­реж, ми за­пу­сти­ли ін­тер­нет-пла­тфор­му. Ана­лі­ти­ки пра­цю­ють над мо­ні­то­рин­гом ФСБшних ін­фор­ма­цій­них спе­цо­пе­ра­цій, і тут же по­да­но спро­сту­ва­н­ня, яке опри­лю­дне­но че­рез «Ін­фор­ма­цій­ні війська Укра­ї­ни». Ство­ре­н­ня та­кої пла­тфор­ми — це не на­ша ви­гад­ка. Це те, що сво­го ча­су ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли ро­сій­ські опо­зи­ціо­не­ри, обме­же­ні в до­сту­пі до ве­ли­ких те­ле­ка­на­лів.

— Чи да­ють уже пер­ші ре­зуль­та­ти ці «ін­фор­ма­цій­ні війська»?

— Ве­ли­ка кіль­кість фей­ко­вих істо­рій, що роз­ро­бля­є­ться ро­сій­ськи­ми спец­слу­жба­ми, ду­же швид­ко спро­сто­ву­є­ться. Один із при­кла­дів — кон­флікт бі­ля Нац­бан­ку. Ми по­ча­ли мо­ні­то­ри­ти си­ту­а­цію за 20 хви­лин до по­ча­тку са­мо­го ін­ци­ден­ту — ви­яви­ло­ся, що він анон­су­вав­ся, а про­тя­гом пів­го­ди­ни з’яви­ло­ся близь­ко чо­ти­рьох ти­сяч по­ві­дом­лень на кшталт «На­ціо­наль­на гвар­дія роз­га­няє фі­нан­со­вий май­дан під Нац­бан­ком» із ме­си­джем про тре­тій Май­дан.

ПРО ІН­ФОР­МА­ЦІЙ­НУ ПРИ­СУ­ТНІСТЬ НА ОКУ­ПО­ВА­НИХ ТЕ­РИ­ТО­РІ­ЯХ

— Що­до про­ти­дії про­па­ган­ді, то це та­кож ро­бо­та на схо­ді кра­ї­ни по від­нов­лен­ню мов­ле­н­ня, і тут ми ма­ли спра­ву із фа­ктом са­бо­та­жу з бо­ку ке­рів­ни­цтва Лу­ган­ської і До­не­цької фі­лії Кон­цер­ну РРТ, а по­тім ще й із де­яки­ми ке­рів­ни­ка­ми цен­траль­но­го офі­су в Ки­є­ві. Пі­сля про­ве­де­н­ня мо­ні­то­рин­го­вої мі­сії Мі­нін фор му рі шен ням Каб мі ну бу ло звіль­не­но ке­рів­ни­ка КРРТ. Крім то­го, ство­ре­но ко­мі­сію, до якої уві­йшли пред­став­ни­ки СБУ, МВС, Мі­ні­стер­ства ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки, На­цра­ди з пи­тань те­ле­ба­че­н­ня і ра­діо­мов­ле­н­ня, Дер­ком­те­ле­ра­діо і Кон­цер­ну РРТ, і яка за­раз, ство­рив­ши до­ро­жню кар­ту, по­чи­нає актив­но пра­цю­ва­ти по від­нов­лен­ню мов­ле­н­ня. Пі­сля звіль­не­н­ня Олександра Пів­ню­ка все по­ча­ло пра­цю­ва­ти на­ба­га­то швид­ше. (Хо­ча ще ра­ні­ше, у жов­тні ми­ну­ло­го ро­ку го­ло­ва На­цра­ди Юрій Ар­те­мен­ко в ін­терв’ю «Дню» «За те­ле­де­ко­ло­ні­за­цію!» на­звав кон­флікт дов­ко­ла ке­рів­ни­цтва Кон­цер­ну РРТ «ре­ван­шем по­пе­ре­дньо­го ре­жи­му». — Авт.) У те­сто­во­му ре­жи­мі по­чи­нає пра­цю­ва­ти Лу­ган­ська та До­не­цька ОДТРК. При­зна­че­но но­ве ке­рів­ни­цтво Лу­ган­ської фі­лії КРРТ. Го­то­ві до за­пу­ску ще де­кіль­ка пе­ре­да­ва­чів, які нам пе­ре­да­ла Поль­ща.

— Чи бу­дуть ці пе­ре­да­ва­чі по­кри­ва­ти оку­по­ва­ну те­ри­то­рію Дон­ба­су і Крим?

— Оку­по­ва­ну те­ри­то­рію на схо­ді — одно­зна­чно. На­віть за­раз ра­діо «24» мо­вить на ча­сти­ну До­не­цька. Крим — це дру­га скла­до­ва, до якої вхо­дить окре­ма про­гра­ма дій по ін­фор­ма­цій­ній по­лі­ти­ці. Ми про­ве­ли зу­стріч із пред­став­ни­ка­ми гро­мад­ських ор­га­ні­за­цій Кри­му, пред­став­ни­ка­ми ме­дій пів­остро­ву, що бу­ли зму­ше­ні ви­їха­ти на ма­те­рик. За під­сум­ка­ми обго­во­ре­н­ня та на під­ста­ві ре­ко­мен­да­ції Му­ста­фи Дже­мі­лє­ва бу­ло обра­но мо­їм ра­дни­ком із пи­тань ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки Кри­му Сер­гія Костинського (ек­сперт ГО «Крим­ський ін­сти­тут стра­те­гі­чних до­слі­джень». — Авт.).

— А як що­до роз пов сюд жен ня дру­ко­ва­ної пре­си?

— Ми до­став­ля­є­мо в АТО три ви­да­н­ня: га­зе­ту Мі­н­обо­ро­ни, «Укра­ї­ну Єди­ну», що ви­хо­дить дві­чі на ти­ждень за мої вла­сні ко­шти і ко­шти лю­дей, що в цьо­му до­по­ма­га­ють, і во­лон­тер­ську га­зе­ту, якою опі­ку­є­ться мій за­сту­пник та ра­дник мі­ні­стра обо­ро­ни Те­тя­на По­по­ва. Та­кож пла­ну­є­мо за­йма­ти­ся до­став­кою в зо­ну АТО не­ре­а­лі­зо­ва­ної час­тки укра­їн­ських ти­жне­ви­ків. З цьо­го при­во­ду хо­чу зу­стрі­ну­ся з го­лов­ни­ми ре­да­кто­ра­ми ви­дань.

ПРО ВНУ­ТРІ­ШНЮ КО­МУ­НІ­КА­ЦІЮ ОР­ГА­НІВ ВЛА­ДИ

— Тре­тій на­пря­мок — від­кри­тість вла­ди. Я го­во­рив про те, що ми ма­є­мо якнай­біль­ше «си­ро­ви­ни» да­ва­ти жур­на­лі­стам. Нам вда­ло­ся остан­ній мі­сяць ко­жні чо­ти­ри-п’ять днів да­ва­ти ві­део про за­три­ма­них ро­сій­ських на­йман­ців. Я на­ма­га­ю­ся ви­бу­ду­ва­ти схе­му, при справ.

— Не­що­дав­но на кру­гло­му сто­лі «Як ви­гра­ти ін­фор­ма­цій­ну вій­ну з Ро­сі­єю?» ви го­во­ри­ли про ство­ре­н­ня кон цеп ції ін фор ма цій ної без пе ки Укра­ї­ни. Ця ідея на­зрі­ла вже дав­но, і за­раз у ній го­стра по­тре­ба. Але ще 21 ли­сто­па­да 2014 ро­ку Держ­ком­те­ле­ра­діо роз­ро­бив і вніс на роз­гляд уря­ду про­ект До­ктри­ни ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки. Чи не є це «кон­флі­ктом ін­те­ре­сів»?

— Я чув ба­га­то до ство­ре­н­ня мі­ні­стер­ства роз­мов про те, що хтось має щось ро­би­ти у цьо­му на­прям­ку. Але якщо ви ка­же­те, що вно си­ли про­ект, і чо­мусь це не ста­ло кін­це - ши­ми мі­ні­стер­ства­ми.

— Чи бу­де МІП іні­ці­ю­ва­ти якісь дії що­до спра­ви «Зе­он­бу­ду», яко­го юри­ди­чно по­ки не мо­жуть ви­зна­ти мо­но­по­лі­стом?

— За будь-яких об­ста­вин я вва­жаю, що має бу­ти ство­ре­но ко­мі­сію за уча­сті пред­став­ни­ків мі­ні­стер­ства, На­цра­ди, Ко­мі­те­ту сво­бо­ди сло­ва та ін­фор­ма­ції, мо­жли­во, ін­ших де­пу­та­тів. Це має бу­ти ко­ле­гі­аль­не рі­ше­н­ня, під­три­ма­не су­спіль­ством. Моє осо­би­сте ба­че­н­ня — та­кий ре­сурс має бу­ти під кон­тро­лем дер­жа­ви. Йо­го мо­жуть час­тко­во від­да­ти у при­ва­тні ру­ки, але кон­троль­ний па­кет має бу­ти у дер­жа­ви.

Є на­пра­цю­ва­н­ня, що­до со­ці­аль­них ре­клам­них кам­па­ній ре­форм уря­ду, че­твер­тої хви­лі мо­бі­лі­за­ції. Бу­дуть ще про­е­кти, не хо­чу за­раз анон­су­ва­ти, бо в ра­зі нев­да­чі ба­га­то на те­бе на­ки­да­ю­ться із кри­ка­ми: «Ага, не ви­йшло». У нас та­ка мен­таль­ність, отак ре­а­гу­ва­ти за­мість то­го, щоб зро­би­ти са­мо­му. Ме­ні по­до­ба­є­ться сло­ган «Са­мо­по­мо­чі»: «Ві­зьми і зро­би». Ка­жуть, на­ші фун­кції бу­ли і в РНБО і в СБУ — так чо­му ні­чо­го не ви­хо­ди­ло ра­ні­ше? У ме­не за спи­ною три скли­ка­н­ня пар­ла­мен­ту, опо­зи­цій­на ді­яль­ність за ча­сів Яну­ко­ви­ча і бо­роть­ба за дру­га і по­лі­ти­чно­го в’язня Юрія Лу­цен­ка — ці ре­чі на­вчи­ли три­ма­ти удар

якій вла­да — ма­кси­маль­но від­кри­та і го­во­рить про ре­фор­ми не то­ді, ко­ли по­трі­бно ви­прав­до­ву­ва­ти­ся, а до по­ча­тку і під час їхньо­го впро­ва­дже­н­ня.

— Чи мо­же Мі­н­ін­форм на­ла­го­джу­ва­ти ко­му­ні­ка­цію між ін­ши­ми мі­ні­стер­ства­ми, Адмі­ні­стра­ці­єю Пре­зи­ден­та і су­спіль­ством?

— Що сто­су­є­ться ор­га­нів ви­ко­нав­чої вла­ди — так. Цим ми за­раз і за­йма­є­мо­ся, у п’ятни­цю бу­де при­зна­че­но окре­мо­го ра­дни­ка за цим на­прям­ком. До сло­ва, всі на­ші ра­дни­ки пра­цю­ють на гро­мад­ських за­са­дах, адже бю­джет мі­ні­стер­ства — обме­же­но. А що­до АП, то це — ін­ша вер­ти­каль, вер­ти­каль Пре­зи­ден­та. Це ін­ша ча­сти­на укра­їн­ської вла­ди. Я мо­жу го­во­ри­ти на рів­ні ко­ле­ги, дру­га, але це не є пря­ма го­ри­зон­таль від­но­син, як із мі­ні­стром обо ро ни чи мі ніс т ром внут ріш ніх вим про­ду­ктом... Бу­ло ба­га­то іні­ці­а­тив, по­туг, спроб, за­твер­ди­ти це на дер­жав­но­му рів­ні, але по­ки що та­ко­го до­ку­мен­ту не існує. Зре­штою, ме­ні скла­дно ко­мен­ту­ва­ти до­ку­мен­ти, які вно­си­ли­ся на роз­гляд уря­ду по­пе­ре­дньо­го скли­ка­н­ня.

— Якою ви ба­чи­те кон­це­пцію ін­фор­ма­цій­ної без­пе­ки?

— Якщо кіль­ко­ма штри­ха­ми — за­хист ча­сто­тно­го ре­сур­су дер­жа­ви, від­су­тність мо­но­по­лі­за­ції на сигнал укра­їн­ських те­ле­ка­на­лів, як от ком­па­нія «Зе­он­буд», за­по­бі­га­н­ня ро­бо­ти ін­фор­ма­цій­них спец­служб ін­ших дер­жав в укра­їн­сько­му се­гмен­ті Ін­тер­не­ту, ро­бо­та по на­прям­ках кі­бер­зло­чин­но­сті, ін­фор­ма­цій­ний за­хист Укра­ї­ни на час вій­сько­вої агре­сії. Є рі­ше­н­ня по на­прям­ках, які ми бу­де­мо ко­ри­гу­ва­ти з мі­но­сві­ти та ін-

ПРО ВМІ­Н­НЯ ТРИ­МА­ТИ УДАР

— Є на­пра­цю­ва­н­ня, що сто­су­ю­ться со­ці­аль­них ре­клам­них кам­па­ній ре­форм уря­ду, че­твер­тої хви­лі мо­бі­лі­за­ції. Бу­дуть ще про­е­кти, не хо­чу за­раз анон­су­ва­ти, бо в ра­зі нев­да­чі ба­га­то на те­бе на­ки­да­ю­ться із кри­ка­ми: «Ага, не ви­йшло». У нас та­ка мен­таль­ність, отак ре­а­гу­ва­ти за­мість то­го, щоб зро­би­ти са­мо­му. Ме­ні по­до­ба­є­ться сло­ган «Са­мо­по­мо­чі»: «Ві­зьми і зро­би». Ка­жуть, на­ші фун­кції бу­ли і в РНБО і в СБУ — так чо­му ні­чо­го не ви­хо­ди­ло ра­ні­ше? У ме­не за спи­ною три скли­ка­н­ня пар­ла­мен­ту, опо­зи­цій­на ді­яль­ність за ча­сів Яну­ко­ви­ча і бо­роть­ба за дру­га і по­лі­ти­чно­го в’язня Юрія Лу­цен­ка — ці ре­чі на­вчи­ли три­ма­ти удар.

Для до­не­се­н­ня прав­ди по­трі­бні ін­стру­мен­ти. Це і є ка­нал іно­мов­ле­н­ня, ін­тер­нет-пла­тфор­ма, ло­гі­сти­ка до­став­ки пре­си на фронт, єди­ний голос укра­їн­ської вла­ди, який зокре­ма має звучати і з укра­їн­ських по­сольств. Це те, що на­зи­ва­є­ться ін­фор­ма­цій­на по­лі­ти­ка дер­жа­ви, і те, за­ра­ди чо­го ство­рю­ва­ло­ся мі­ні­стер­ство. У мо­їй «до­ро­жній кар­ті» на­пи­са­но, що свою мі­сію мі­ні­стер­ство має ви­ко­на­ти до за­кін­че­н­ня вій­сько­вої агре­сії. Укра­ї­на не ви­три­має дов­го в та­ко­му ре­жи­мі. І про­ве­де­н­ня ре­форм і ди­пло­ма­ти­чні мі­сії ма­ють да­ти ре­зуль­тат. Спо­ді­ва­ю­ся, ми впо­ра­є­мо­ся із зав­да­н­ня­ми до кін­ця ро­ку, і на свій день на­ро­дже­н­ня 29 гру­дня я змо­жу спо­кій­но пі­ти у від­став­ку.

ФОТО ВО­ЛО­ДИ­МИ­РА ГРИГОРЕНКА

ІЗ ЧЕРВНЯ МИ­НУ­ЛО­ГО РО­КУ «День» ТРИ­ЧІ НА ТИ­ЖДЕНЬ ПО­СТАВ­ЛЯЄ ГА­ЗЕ­ТУ НА ПЕ­РЕ­ДО­ВУ. ЗА­БЕЗ­ПЕ­ЧЕ­Н­НЯ ЯКІ­СНОЮ ПРЕ­СОЮ ВІЙ­СЬКО­ВИХ МІ­Н­ІН­ФОРМ НА­ЗИ­ВАЄ ПРІ­О­РИ­ТЕ­ТНИМ НА­ПРЯ­МОМ СВО­ЄЇ РО­БО­ТИ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.