«Ми про­ти зом­бу­ва­н­ня Бі­ло­ру­сі»

Акти­ві­сти з Могильова хо­чуть за­мі­ни­ти ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня на укра­їн­ське та ка­зах­стан­ське

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Оле­на БЕРЕЖНЮК, «День»

Акти­ві­сти з Могильова хо­чуть за­мі­ни­ти ро­сій­ське те­ле­ба­че­н­ня на укра­їн­ське та ка­зах­стан­ське

З та­кою іні­ці­а­ти­вою ви­сту­пи­ли пред­став­ни­ки Мо­ги­льов­сько­го ре­гіо­наль­но­го пред­став­ни­цтва куль­тур­но­го фон­ду іме­ні Льва Са­пе­ги. Спіль­но з проф­спіл­ка­ми во­ни на­пра­ви­ли за­пи­ти у Ге­не­раль­ну про­ку­ра­ту­ру, «Біл­те­ле­ра­діо­ком­па­нію», а та­кож Мі­ні­стер­ство зв’яз­ку та ін­фор­ма­ції з ви­мо­гою при­пи­ни­ти ре­транс­ля­цію де­яких ро­сій­ських ка­на­лів че­рез їх яскра­во ви­ра­же­ну про­па­ган­дист­ську спря­мо­ва­ність. Го­ло­ва пред­став­ни­цтва Во­ло­ди­мир ШАНЦЕВ роз­по­від­ає «Дню»:

«Основ­на те­ма біль­шо­сті ро­сій­ських ін­фор­ма­цій­них про­грам — по­дії в Укра­ї­ні. Скла­да­є­ться вра­же­н­ня, що са­ме Укра­ї­на і є на­ра­зі го­лов­ною про­бле­мою Ро­сії. Ні­би­то всі ро­сій­ські до­ро­ги вже при­ве­де­ні до ла­ду і ни­ми мо­жна їзди­ти, стра­шна ко­ру­пція за­ли­ши­ла­ся у ми­ну­ло­му, а лю­ди в ма­лень­ких мі­стах по­ча­ли жи­ти кра­ще. Але ж це не так. Ро­сій­ські те­ле­ка­на­ли ство­рю­ють з Укра­ї­ни образ во­ро­га. Під впли­вом їх про­грам від­бу­ва­ю­ться змі­ни у сві­до­мо­сті бі­ло­ру­сько­го на­се­ле­н­ня».

«Ще з ра­дян­ських ча­сів у лю­дей сфор­му­ва­ло­ся уяв­ле­н­ня про те, що по те­ле­ві­зо­ру не­прав­ди не ска­жуть. То­му спри­йма­ю­чи про­па ган дис­тсь ку ін фор ма цію що - дня, на­ші гро­ма­дя­ни по­ча­ли ста­ви ти ся до ук ра їн ців знач но гір - ше, ніж ра­ні­ше. Та­кож на­се­ле­н­ня, яке до 2014 ро ку праг ну ло ру ха ти ся у Єв­ро пу, все час ті ше по­вер­та­є­ться в бік Ро­сії. Крім то­го, зміст про­грам ро­сій­ських ка­на­лів під­па­дає під дію стат­ті 130 Кри мі наль но го ко дек су Бі ло ру - сі «Роз­па­лю­ва­н­ня ра­со­вої, на­ціо­наль ної чи ре лі гій ної во рож не - чі » . То му цей кон тент має бу ти за­бо­ро­не­ний».

На­ра­зі го­лов­них ро­сій­ських ефір­них ка­на­лів у Бі­ло­ру­сі три — «Пер­ший ка­нал», РТР та НТВ. Во­ни транс­лю­ю­ться не у чи­сто­му ви­гля­ді — до тра­ди­цій­но­го кон­тен­ту ча­сто до­да­ю­ться і мі­сце­ві но­вин­ні про­гра­ми. При цьо­му ро­сій­ські но­ви­ни та по­лі­ти­чні шоу на ре­транс­льо­ва­них ка­на­лах за­ли­ша­ю­ться у пов­но­му об­ся­зі.

Най­біль­ше обу­ре­н­ня акти­ві­стів ви­кли­кав ка­нал РТР — че­рез про­гра­ми Во­ло­ди­ми­ра Соловйова та Дмит ра Ки се льо ва, та НТВ — че­рез на­дмір­ну кіль­кість бой о ви ків та по каз жор с то кос ті на екра­ні. «Пер­ший», на дум­ку за яв ни ків, міс тить мен ше « шкід ли вої » ін фор ма ції, то му йо­го по­ки ви­рі­ши­ли ли­ши­ти. За­мість цих ка­на­лів акти­ві­сти про­по­ну­ють транс­лю­ва­ти один з укра­їн­ських та один з ка­зах­стан­ських ка на лів, які тран с лю ють ся ро сійсь кою, роз по ві дає Во ло ди - мир Шанцев:

« Ми об ра ли Укра ї ну, то му що во­на наш най­ближ­чий су­сід, та Ка зах стан як кра ї ну Єв­ра - зійсь ко го еко но міч но го со ю зу. На­се­ле­н­ня по­вин­но отри­му­ва­ти рі­зну ін­фор­ма­цію та са­мо­стій­но ро би ти ви снов ки. З ці­єю ме тою ми і ли ши ли « Пер ший » . На ша ор га ні за ція ка те го рич но про ти зом­бу­ва­н­ня на­се­ле­н­ня про­па­ган­дою. Ми ро­зу­мі­є­мо, що по­зи­тив­не рі шен ня що до на шо го звер - нен ня не мож ли ве, оскіль ки бі - ло русь ка вла да над то за леж на від Ро­сії. На на­шій те­ри­то­рії на­віть є ро сійсь кі війсь ко ві ба зи, хо­ча офі­цій­но на­ша кра­ї­на — по­за­бло­ко­ва».

Сво їм звер нен ням ак ти віс ти праг нуть при вер ну ти ува гу сві - то­вої спіль­но­ти до про­бле­ми Бі­ло­ру­сі. Зокре­ма, до то­го, що во­на по­сту­по­во втра­чає фа­кти­чний су­ве­ре­ні­тет.

До сло ва, ук ра їнсь кі ка на ли у Бі ло ру сі мож на пе ре гля ну ти ли ше за вдя ки су пут ни ко вій ан - те ні, хо ча ра ні­ше во ни вхо ди ли до па ке тів ка бель них опе ра то - рів. У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни та Бі­ло­ру­сі до­мов ля ли ся про ре тран с ля цію Мін­ськом укра­їн­сько­го Пер­шо­го На­ціо­наль­но­го. Але по­ки це пи­тан ня так і ли ши ло ся на рів ні до мов ле нос тей, роз по ві дає ке - рів ник управ лін ня зв’ яз ків з гро мадсь кіс тю та ЗМІ На ці о - наль­ної те­ле­ра­діо­ком­па­нії Сві­тла­на Прядко.

« Ми не от ри ма ли жод ної ін - фор ма ції що до цьо го пи тан ня. До нас не­о­дно­ра­зо­во звер­та­ли­ся ко ле ги з Бі ло ру сі, зок ре ма «Єв­ро­ра­діо», та ці­ка­ви­ли­ся, ко­ли по чнеть ся тран с ля ція. Я за - пи ту ва ла про це у ке рів ниц т ва ка­на­лу та без­по­се­ре­дньо у Зу­ра­ба Ала са нії, але по даль ша до ля до­мов­ле­но­стей пре­зи­ден­тів йо­му та­кож не­ві­до­ма. Те­хні­чно ми мо­же мо ре тран с лю ва ти на ші про - гра ми. За раз фун к ці о нує « Пер - ший Ukraine » , який мо вить за кор дон. То му як що нам по став - лять зав­да­н­ня на ре­транс­ля­цію у Бі ло русь, ми знай де мо шля хи йо го вті лен ня. Мож ли во, це бу - дуть на­віть спіль­ні про­е­кти з бі­ло русь ки ми ка на ла ми » , — під - су­мо­вує Сві­тла­на Прядко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.