«Но­та­тки на гло­бу­сі»: Ка­та­ло­нія

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - На­дія БАЗІВ

Ка­та­ло­нія. Най­ба­га­тший ре­гіон Іспа­нії. Тут ме­шкає сім з по­ло­ви­ною міль­йо­нів на­се­ле­н­ня і, за со­ціо­ло­гі­чни­ми опи­ту­ва­н­ня­ми, по­ло­ви­на з них мріє про не­за­ле­жність краю. Та­кий на­стрій ка­та­лон­ців тут на­зи­ва­ють «ро­ман­ти­чним на­ціо­на­лі­змом». І справ­ді, на зем­лі ан­ти­чних хра­мів та се­ре­дньо­ві­чних ли­цар­ських зам­ків, ве­ли­чних мо­на­сти­рів та мав­ри­тан­ських ме­че­тей ро­ман­ти­кою прой­ня­те геть усе! За­ві­тай­те до се­ла Сі­у­ра­на, де ко­жна ву­ли­чка — на­че су­ве­нір­на ли­стів­ка...

Со­рок ро­ків по то­му, як упа­ла оста­н­ня му­суль­ман­ська фор­те­ця — а бу­ло це ще у XII сто­літ­ті, — ко­роль Ка­та­ло­нії Аль­фон­со по­про­сив чен­ців із фран­цузь­ко­го кар­те­зі­ан­сько­го ор­де­ну збу­ду­ва­ти тут мо­на­стир. Мі­сце для ньо­го під­ка­за­ли па­сту­хи. Во­ни на­чеб­то ба­чи­ли, як що­ран­ку з цих скель спу­ска­ю­ться на зем­лю ан­ге­ли, а вве­че­рі по­вер­та­ю­ться на­зад на не­бе­са. Мо­на­стир на­зва­ли «Ска­ла Деї» — в пе­ре­кла­ді це озна­чає «схо­ди до Бо­га». Від­чуй­те не­бе­сну му­зи­ку в на­йма­льов­ни­чі­шо­му ку­то­чку Ка­та­ло­нії!

Ви­но в Ка­та­ло­нії — це справ­жній на­ціо­наль­ний сим­вол. Як йо­го пра­виль­но збе­рі­га­ти, як від­кор­ко­ву­ва­ти, як де­гу­сту­ва­ти і як ним сма­ку­ва­ти, ко­жен ка­та­ло­нець знає з ди­тин­ства.

Тут завжди жи­ли за вла­сни­ми пра­ви­ла­ми і не ко­ри­лись за­во­йов­ни­кам. Ка­та­лон­ське мі­сто Тар­ра­го­на, на­при­клад, ще на по­ча­тку на­шої ери про­го­ло­си­ло се­бе... дру­гою сто­ли­цею Рим­ської ім­пе­рії. Тут не во­ю­ва­ли, а роз­ва­жа­ли­ся. Від­то­ді — це мі­сто свят і кар­на­ва­лів. Ра­зом із про­гра­мою «Но­та­тки на гло­бу­сі» по­ринь­те у вир яскра­вих та ве­се­лих ка­та­лон­ських фе­сти­ва­лів.

На Пер­шо­му На­ціо­наль­но­му, в су­бо­ту, 14 бе­ре­зня, об 11.30

Здій­сніть по­до­рож до Ка­та­ло­нії ра­зом із Пер­шим На­ціо­наль­ним у су­бо­ту, 14 бе­ре­зня, об 11.30.

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.