Як від­кри­ти HD-го­ри­зонт

Для пе­ре­хо­ду на су­ча­сний фор­мат укра­їн­ські ка­на­ли по­тре­бу­ють сут­тє­вих ін­ве­сти­цій, — ек­сперт

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

«День» чи­ма­ло пи­сав про те, які за­пи­та­н­ня по­ста­ють у гля­да­чів пі сля ознай ом лен ня з кон - тен том ук ра їнсь ко го те ле ба чен - ня. Однак, крім зміс ту, вдос ко - на­ле­н­ня по­тре­бує та­кож і фор­ма. Адже біль­шість ві­тчи­зня­них те­ле ка на лів, зок ре ма й усі най - більш рей тин го ві за галь но­на ці - ональ­ні мов­ни­ки, до­сі пра­цю­ють у роз­ра­хо­ва­но­му на за­ста­рі­лі кі­не­ско­пні те­ле­ві­зо­ри фор­ма­ті 4:3 й про по ну ють гля да чам « кар - тин­ку» низь­кої роз­діль­ної зда­тно­сті. В HD мов­лять ли­ше кіль­ка: « То ніс » і « 112 Укра ї на » до - сту­пні без­ко­штов­но че­рез су­пу­тник, а «Фут­бол 1», «Фут­бол 2», English Club TV HD, RU MUSIC HD, а від не дав на і NewsOne мо - жуть ди ви ти ся клі єн ти пев них ка­бель­них опе­ра­то­рів. Вод но­час де які ка на ли, на прик лад «Ес­пре­со TV», про­по­ну­ють вла­сні HD-вер­сії в Ін­тер­не­ті.

Ви ною всьо му, як і зав ж - ди, — гро­ші, а то­чні­ше не­ба­жа­н­ня ін­ве­сто­рів вкла­да­ти їх у роз­ви ток мов ни ка. Про за лу чен ня ж вла­сних за­ро­бле­них ко­штів не йдеть ся, ад же ка на ли як і за га - лом ме діа в Укра ї ні — це зде - біль­шо­го зби­тко­вий «бі­знес» (за про­гно­за­ми екс­пер­тів, ри­нок те­ле рек ла ми цьо го ро ку змен - ши­ться май­же втри­чі — від 500 міль йо нів до ла рів до 170 — 180). Щоб пе рей ти на фор мат 16: 9, ка на лу по тріб ні знач ні кош ти. Ство рен ня HD- вер сії — ще більш до­ро­ге за­до­во­ле­н­ня. Із тех ніч ної точ ки зо ру фак тич но йде­ться про по­яву ціл­ком но­во­го ка на лу — у но вий фор мат до ве - деть ся пе ре во ди ти весь ар хів, « пе ре бив ки » то що. Де які ук ра - їнсь кі ка на ли ( « Укра ї на » , М1, Music Box UA то що) пе рей ш ли на фор мат 16: 9, але по ки що не по­спі­ша­ють з HD. Але все це, за сло­ва­ми екс­пер­тів, ли­ше кра­пля в мо­рі. «Ко­лись се­ред те­ле­ві­зій­ни ків і ка бель ни ків бу ла ле ген - да про мі­фі­чну ба­бу­сю з чор­но-бі­лим те­ле­ві­зо­ром, — роз­по­від­ає у ко мен та рі « Дню » член Гро - мад­ської ра­ди при На­ціо­наль­ній ра­ді Укра­ї­ни з пи­тань те­ле­ба­чен- ня і ра діо мов лен ня, екс перт у сфе рі те ле ко му ні ка цій Олек - сандр Глу щен ко. — За раз же, схо­же, з’явив­ся міф про ба­бу­сю із се ла, в якої сто їть « квад рат - ний » те ле ві зор і якій, мов ляв, ди ви ти ся про гра ми в 16: 9 бу де не­зру­чно». І це по­при те, що ши­ро­ко­фор­ма­тні те­ле­ві­зо­ри по­ча­ли ма со во з’ яв ля ти ся на ук ра їнсь - ко му рин ку ще де сять ро ків то - му. А впро довж остан ніх п’ яти ро­ків во­ни пра­кти­чно ви­тіс ни­ли ста­рі кі­не­ско­пні апа­ра­ти. У роз­ви ну тих кра ї нах пе ре хід на HD роз­по­чав­ся ще у 2007 — 2008 ро­ку. В Єв­ро пі цей про цес на був ма со во го ха рак те ру в 2011 — 2012 ро­ках. У Ро­сії актив­но по­ча­ли пе­ре­хо­ди­ти на HD 2014 ро­ку — всі най біль ші фе де раль ні ка­на­ли вже зро­би­ли це або ж пе­ре­бу­ва­ють у про­це­сі.

Вод но час сус піль ний за пит на по­яву HD-вер­сій ка­на­лів без­умов но є. « В Укра ї ні є ве ли чез - ний інтерес до «кар­тин­ки» ви­со­кої яко­сті у фор­ма­ті HD, — роз­по ві дає у ко мен та рі « Дню » ди - рек тор з роз вит ку ка на лу NewsOne Сер гій Ду бін кін. — Про вай де ри і про дав ці тех ні ки від зна ча ють, що ко рис ту ва чі май же зав ж ди спер шу за пи ту - ють про HD-якість. Са­ме то­му з кін­ця 2014 ро­ку NewsOne на­дає мож ли вість усім охо чим опе ра - то­рам ОТТ або IPTV, а від­не­дав­на та кож і ка бель ним опе ра то - рам тран с лю ва ти наш сиг нал у фор­ма­ті HD».

Чи спо ну ка ти ме ка на ли до пе ре хо ду на HD- фор мат дов го - очі­ку­ва­на по­ява в Укра­ї­ні ЗG по­ки що ска­за­ти скла­дно. «По-пер­ше, ще ні­хто не знає достеменно, яки ми бу дуть та ри фи, — по яс - нює Оле­ксандр Глу­щен­ко. — По­дру ге, за до по мо гою мо біль них при­стро­їв ком­фор­тно пе­ре­гля­да­ти ли ше ко рот кі ро ли ки — для цьо го є Youtube чи ін ші ві де о - хос тин ги. Ди ви тись та ким чи - ном по то ко ве ві део — не над то зру­чно. На мою дум­ку, роз­ви­ток в Укра­ї­ні ЗG впли­ва­ти­ме пе­ред­усім на мо­жли­во­сті ін­тер­нет-сер­фін гу, на ви ко ри стан ня ін фор - ма цій них сер ві сів то що, але не на те­ле­ба­че­н­ня».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.