Лі­те­ра­тур­ний еска­ла­тор

Den (Ukrainian) - - Українці — Читайте! - Ро­ман ГРИВІНСЬКИЙ, «День»

Дня­ми па­са­жи­ри сто­ли­чно­го ме­тро­по­лі­те­ну мо­гли спо­сте­рі­га­ти не­зви­чну кар­ти­ну. Кіль­ка де­ся­тків лю­дей їха­ли еска­ла­то­ром стан­ції «По­лі­те­хні­чний ін­сти­тут» чи­та­ю­чи — хто книж­ку, а хто жур­нал чи текст на мо­біль­но­му при­строї. Фле­шмоб ор­га­ні­зу­ва­ла Мо­ло­ді­жна се­кція Укра­їн­ської бі­бліо­те­чної асо­ці­а­ції. «Ме­та на­шої со­ці­аль­ної акції — під­три­ма­ти куль­ту­ру чи­та­н­ня, по­ка­за­ти, що цей про­цес мо­жли­вий

У ки­їв­сько­му ме­тро від­був­ся чи­та­цький фле­шмоб

у рі­зних фор­ма­тах, зокре­ма й у транс­пор­ті», — роз­по­від­ає у коментарі «Дню» го­ло­ва Мо­ло­ді­жної се­кції УБА Окса­на Бо­я­ри­но­ва. Ядром дій­ства ста­ли мо­ло­ді бі­бліо­те­ка­рі з усі­єї кра­ї­ни, які са­ме цьо­го дня зі­бра­лись у Ки­є­ві на з’їзд. До­лу­чи­ло­ся та­кож ба­га­то ки­ян, пе­ред­усім мо­ло­ді, які ді­зна­лись про за­хід че­рез со­ці­аль­ні ме­ре­жі. Ін­ші па­са­жи­ри з ін­те­ре­сом спо­сте­рі­га­ли за фле­шмо­бом, зні­ма­ю­чи йо­го на фото та ві­део. Оскіль­ки акція від­бу­ла­ся у бу­дній день, взя­ти участь у ній змо­гли не всі. В май­бу­тньо­му ор­га­ні­за­то­ри пла­ну­ють по­вто­ри­ти фле­шмоб у ви­хі­дні на най­глиб­шій у сві­ті стан­ції ме­тро «Ар­се­наль­на».

ФОТО МИКОЛИ ТИМЧЕНКА / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.