Жи­т­тя і твор­чість КЛА­СИ­КА

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Оле­на ША­ПІ­РО, ми­сте­цтво­зна­вець Сві­тли­ни кар­тин надано галереєю «НЮ АРТ»

До 28 бе­ре­зня по­ці­ну­ва­чі ма­ляр­ства змо­жуть сво­ї­ми очи­ма на­со­ло­ди­ти­ся ори­гі­наль­ни­ми ро­бо­та­ми одно­го з най­ві­до­мі­ших ме­трів укра­їн­сько­го ми­сте­цтва пер­шої по­ло­ви­ни XX сто­лі­т­тя — Оле­кси Но­ва­ків­сько­го і йо­го най­ближ­чих учнів і по­слі­дов­ни­ків.

Зна­че­н­ня твор­чо­сті Но­ва­ків­сько­го для роз­ви­тку ім­пре­сіо­ніст­сько­го та екс­пре­сив­но­го ма­ляр­ства є ве­ли­че­зним: йо­го ви­бу­хо­ві по­ло­тна, на­пи­са­ні в бру­таль­но-агре­сив­ній ма­не­рі з ве­ли­че­зним тем­пе­ра­мен­том, за­слу­жи­ли на по­че­сне мі­сце в му­зей­них екс­по­зи­ці­ях, при­ва­тних ко­ле­кці­ях та ау­кціо­нах. Львів­ський пе­рі­од Но­ва­ків­сько­го став ве­ли­че­зним вне­ском не ли­ше до твор­чої спад­щи­ни са­мо­го май­стра, але й до істо­рії роз­ви­тку на­ціо­наль­ної шко­ли ма­ляр­ства, який по­да­ру­вав нам де­кіль­ка по­ко­лінь та­ла­но­ви­тих ми­тців.

Оле­кса Хар­лам­по­вич Но­ва­ків­ський народився в ро­ди­ні лі­сни­ка в се­лі Сло­бо­да-Обо­дів­ка 1872 ро­ку, початкову осві­ту здо­був у Оде­сі, по­тім всту­пив до Кра­ків­ської ака­де­мії ми­стецтв, вчився у ми­тців Лу­щке­ви­ча та Ста­ні­слав­сько­го. На дум­ку фа­хів­ців, ве­ли­кий вплив на фор­му­ва­н­ня мо­ло­до­го ху­до­жни­ка спра­ви­ли поль­ські ми­тці-ма­ля­рі Матейко, Ви­чул­ков­ський, Маль­чев­ський і Ви­спянь­ський. У по­шу­ках вла­сної ма­не­ри, Оле­кса близь­ко де­ся­ти ро­ків жив і тво­рив у се­лі Мо­ги­ла по­бли­зу Кра­ко­ва. Пер­шим сер­йо­зним ви­сту­пом на пу­блі­ці ста­ла йо­го участь у ви­став­ці «То­ва­ри­ства для роз­ви­тку ро­сій­сько­го ми­сте­цтва» 1901 ро­ку, про­те кри­ти­ка не ви­ді­ли­ла йо­го се­ред ін­ших ми­тців — по­пу­ляр­ність при­йшла пі­зні­ше, на пер­шій пер­со­наль­ній ви­став­ці 1911 ро­ку.

Про­те до­ля роз­по­ря­ди­ла­ся так, що вже за два ро­ки Оле­кса Но­ва­ків­ський пе­ре­їжджає до Льво­ва, де за під­трим­ки ми­тро­по­ли­та Ан­дрія Ше­пти­цько­го він за­сну­вав ху­до­жню шко­лу, яка спра­ви­ла ва­жли­вий вплив на ху­до­жню­куль­ту­ру Га­ли­чи­ни. І зійти на обрії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва ба­га­тьом но­вим іме­нам — Ро­ма­ну Сель­сько­му, Ле­о­ні­до­ві Пер­фе­цько­му, Сте­фа­нії Ге­бус-Ба­ра­не­цькій. Се­ред йо­го учнів ряд ві­до­мих укра­їн­ських ми­тців, їхні тво­ри та­кож екс­по­ну­ю­ться на ви­став­ці в га­ле­реї «НЮ АРТ»: Сте­пан Луцик, Іван Іва­нець, Оль­га Пле­шкан, Ми­хай­ло Мо­роз, Едвард Ко­зак, Свя­то­слав Гор­дин­ський та ін­ші.

Ви­кла­да­цька ді­яль­ність Оле­кси Но­ва­ків­сько­го про­дов­жи­ла­ся та­кож у Львів­сько­му та­єм­но­му укра­їн­сько­му уні­вер­си­те­ті, де в 1924—1925 рр. він очо­лив фа­куль­тет ми­сте­цтва.

Ви­став­ка «Оле­кса Но­ва­ків­ський та йо­го шко­ла» від­кри­ває нам две­рі до сві­ту ми­тця, на­пов­не­но­го по­ді­я­ми та ці­ка­ви­ми пер­со­на­жа­ми. Гля­дач змо­же по­ба­чи­ти тво­ри на істо­ри­чну те­му — не­ве­ли­кий під­го­тов­чий шкіц

У сто­ли­чній га­ле­реї «НЮ АРТ» три­ває ви­став­ка за­снов­ни­ка Львів­ської ху­до­жньої шко­ли Оле­кси Но­ва­ків­сько­го

до кар­ти­ни «В’їзд Хмель­ни­цько­го до Ки­є­ва», на­ма­льо­ва­ний 1914 ро­ку. Жі­но­чий образ «Мо­ло­да ма­ти з ди­тям», на­пи­са­но в сти­лі, ти­по­во­му для ран­ньо­го пе­рі­о­ду ма­е­стро, — ду­же ці­ка­во по­рів­ня­ти її з аб­стра­ктно­екс­пре­сив­ною«Ма­тір’юми­ло­сер­дя», ство­ре­но­юв­же 1930 ро­ку, вже зов­сім у ін­шій ма­не­рі. Для тих гля­да­чів, хто до­бре знає спад­щи­ну Но­ва­ків­сько­го у ві­тчи­зня­них му­зе­ях, при­ро­дно че­ка­ти зу­стрі­чі з кві­тко­ви­ми на­тюр­мор­та­ми, до яких ми­тець звер­тав­ся впро­довж усі­єї сво­єї твор­чо­сті.

Зро­зумі­ло, що ці ро­бо­ти є ли­ше кри­хі­тно­ю­час­тко­юв­сьо­го ве­ли­че­зно­го спад­ку май­стра, про­те і цей фра­гмент — по­ді­бно до мо­за­ї­ки, показує нам час­тку ці­ло­го і до­зво­ляє на­віть не­пі­дго­то­ва­но­му гля­да­че­ві скла­сти вра­же­н­ня про твор­чість Оле­кси Но­ва­ків­сько­го, зна­чи­мо­го яви­ща в укра­їн­ській шко­лі ма­ляр­ства, який ви­ро­стив пле­я­ду по­слі­дов­ни­ків.

«ЦАР ЦА­РІВ»

«КРАЙ ЛІ­СУ ПО­БЛИ­ЗУ СЕ­ЛА»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.