«На одно­му по­ді­у­мі — ТРА­ДИ­ЦIЇ та СУЧАСНIСТЬ»

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

РЕ­КЛА­МА

Ор­га­ні­за­то­ри пред­став­лять спе­ці­аль­но зі­бра­ну ко­ле­кці­ю­укра­їн­ських на­ціо­наль­них жі­но­чих ко­стю­мів, які впер­ше з’яв­ля­ться на по­ді­у­мі. « Екс­по­на­ти » на­дає Му­зей Іва­на Гон­ча­ра, при­ва­тні ко­ле­кціо­не­ри та мо­ло­да ди­зай­нер Яна Чер­він­ська. Оста­н­ня спе­ці­аль­но від­ши­ла ко­ле­кці­ю­для цьо­го про­е­кту.

«Основ­на ідея ко­ле­кції YANA CHERVINSKA А/W 2015—2016— пе­ре­да­ти від­чу­т­тя спо­кою, за­ти­шку та уми­ро­тво­ре­н­ня... Ме­ні хо­ті­ло­ся ство­ри­ти одяг, у яко­му лю­ди­на від­чує се­бе за­хи­ще­но­ю­від де­стру­ктив­но­го впли­ву су­ча­сно­го сві­ту. Ви­ко­ри­ста­н­ня тра­ди­цій­них на­ро­дних те­хнік та обро­бок до­зво­ляє до­сяг­ти та­ко­го ефе­кту, а та­кож ви­кли­кає від­чу­т­тя до­ти­чно­сті до чо­гось ві­чно­го та не­по­ру­шно­го, як і вся спадщина на­ро­дно­го ко­стю­му», — го­во­рить Яна ЧЕР­ВІН­СЬКА.

«У ме­жах Ukrainian Fashion Week ми не впер­ше по­єд­на­є­мо те­му укра­їн­сько­го ко­стю­ма та йо­го акту­аль­ної ди­зай­нер­ської ін­тер­пре­та­ції. Вко­тре на одно­му по­ді­у­мі зустрінуться тра­ди­ції та су­ча­сність. Але впер­ше ко­ле­кція укра­їн­сько­го ди­зай­не­ра про­де­мон­струє не­спо­ді­ва­ну ін­спі­ра­цію— яскра­ва та са­мо­бу­тня Яна Чер­він­ська пред­ста­вить ко­ле­кці­ю­су­ча­сно­го одя­гу, ви­ко­на­ну з ви­ко­ри­ста­н­ням тра­ди­цій­них те­хно­ло­гій»,— за­ува­жи­ла го­ло­ва орг­ко­мі­те­ту Ukrainian Fashion Week Іри­на ДА­НИ­ЛЕВ­СЬКА.

Ко­ле­кці­ю­пред­став­лять уча­сни­ці те­ле­ві­зій­но­го шоу «Су­пер­мо­дель по-укра­їн­ськи» («Но­вий ка­нал»).

21 бе­ре­зня в Ми­сте­цько­му Ар­се­на­лі в рам­ках Ukrainian Fashion Week стар­тує спіль­ний про­ект Му­зею ім. Іва­на Гон­ча­ра та мо­ло­до­го ди­зай­не­ра Яни Чер­він­ської —

«ВИ­ТО­КИ»

ФОТО НАДАНО ПРЕС-СЛУЖБОЮ UKRAINIAN FASHION WEEK

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.