«Ех, Ан­ге­ло, чо­му ви не Мар­га­рет?»

Ек­сперт: «Єв­ро­па сво­єю без­ді­яль­ні­стю за­охо­чує Пу­ті­на до подаль­шої агре­сії»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Ми­ко­ла СІРУК, «День»

Вчо­ра­шній ві­зит пре­зи­ден­та Укра­ї­ни Пе­тра По­ро­шен­ка у Бер­лін та йо­го пе­ре­го­во­ри з кан­цле­ром Ні­меч­чи­ни Ан­ге­лою Мер­кель про­де­мон­стру­вав, що « за­лі­зній фрау » бра­кує рі­шу­чо­сті Мар­га­рет Те­тчер, яка за­йма­ла прин­ци­по­ву по­зи­цію і зокре­ма що­до ім­пе­рії зла — Ра­дян­сько­го Со­ю­зу, про що пи­са­ла на сто­рін­ках «Дня» ще у ве­ре­сні 2013 ро­ку Лі­лія Шев­цо­ва. На вчо­ра­шній прес- кон­фе­рен­ції Мер­кель з одно­го бо­ку на­го­ло­си­ла на не­об­хі­дно­сті Укра­ї­ни ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські домовленості, а з ін­шо­го за­яви­ла про го­тов­ність ЄС по­си­ли­ти сан­кції у ви­пад­ку по­ру­ше­н­ня бо­йо­ви­ка­ми ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню на Дон­ба­сі. Але ж ми ба­чи­мо, що про­ро­сій­ські бо­йо­ви­ки по­стій­но по­ру­шу­ють цей ре­жим, Ро­сія по­став­ляє озбро­є­н­ня, бо­йо­ви­ків на Дон­ба­сі до то­го, там зна­хо­ди­ться по­над 10 тис. ро­сій­ських солдат. А з бо­ку За­хо­ду на це не­має ре­а­кції, а та­кож ві­до­мо, що низ­ка кра­їн- дру­зів Пу­ті­на ви­сту­пає про­ти по­си­ле­н­ня сан­кцій. То якою мо­же бу­ти ці­на та­кій за­яві Мер­кель.

Та­кож ди­вує по­зи­ція укра­їн­сько­го пре­зи­ден­та, який по­стій­но за­яв­ляє, що Укра­ї­на ви­ко­ну­ва­ти­ме Мін­ські домовленості і ба­чить їх як єди­ний ва­рі­ант ви­рі­ше­н­ня кри­зи на Дон­ба­сі. На сво­їй сто­рін­ці у Twitter Пор­шен­ко на­пи­сав, «Гло­баль­на про­бле­ма в то­му, що стру­кту­ра без­пе­ки, сфор­мо­ва­на пі­сля Дру­гої сві­то­вої вій­ни — не пра­цює! Ма­є­мо ви­бу­ду­ва­ти но­ву стру­кту­ру без­пе­ки». Але зов­сім не ві­до­мо, як на цю те­му від­ре­а­гу­ва­ла Мер­кель.

Во­ло­ди­мир ОГРИЗКО, екс-мі­ністр за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни, Київ:

— Справ­ді, Укра­ї­на по­вин­на ду­ма­ти над тим, що за­про­по­ну­ва­ти За­хо­ду в пла­ні змі­ни са­мої кон­це­пції без­пе­ки у пів­ні­чно­а­тлан­ти­чно­му ре­гіо­ні. Це був би ду­же сер­йо­зний вне­сок Укра­ї­ни в цю дис­ку­сію, яка то­чи­ться десь по ку­тках, але ще не на­бу­ла сер­йо­зно­го зву­ча­н­ня. Ме­ні зда­ва­лось, що Укра­ї­на мо­гла ціл­ком спо­кій­но ви­сту­пи­ти іні­ці­а­то­ром про­ве­де­н­ня від­по­від­ної між­на­ро­дної кон­фе­рен­ції із за­лу­че­н­ням про­від­них по­лі­ти­ків, ана­лі­ти­ків, фа­хів­ців, у хо­ді якої те­ма про но­ву си­сте­му гло­баль­ної без­пе­ки мо­гла б бу­ти все­бі­чно обго­во­ре­на. І на­слід­ком ці­єї кон­фе­рен­ції мо­гла б бу­ти низ­ка ду­же пра­кти­чних про­по­зи­цій від­но­сно подаль­ших кро­ків.

А те, що на­сза­кли­ка­ють про­дов­жу­ва­ти ви­ко­ну­ва­ти Мін­ські домовленості і від­сту­па­ти, ко­ли во­рог на­сту­пає, у цьо­му ні­чо­го но­во­го не­має. Бо кон­це­пції і стра­те­гії на За­хо­ді від­но­сно Ро­сії як не бу­ло, так і не­має. І це є чер­го­вим свід­че­н­ням то­го, що та­ка по­лі­ти­ка ли­ше сти­му­лю­ва­ти­ме Пу­ті­на на про­дов­же­н­ня сво­єї агре­сії. Остан­нім свід­че­н­ням є те, що так зу­хва­ло і ци­ні­чно Пу­тін у філь­мі, який з пом­пою по­ка­зу­ють у Ро­сії, го­во­рить про те, що са­ме він був іні­ці­а­то­ром усіх рі­шень по ане­ксії Кри­му. Це чер­го- вий ви­клик За­хо­ду і чер­го­вий текст, яким чи­ном на За­хо­ді на це про­ре­а­гу­ють. Оскіль­ки не­чу­тно ні­чо­го за­гроз­ли­во­го, то на­сту­пні кро­ки бу­дуть для нас у Ма­рі­у­по­лі або по чер­го­вих на­прям­ках, які за­пла­ну­ва­ли ро­сій­ські агре­со­ри, а ми бу­де­мо бо­ро­тись за мир.

— І ось ми чу­є­мо, що від­по­від­дю на ро­сій­ську агре­сію як за­зна­чи­ла Мер­кель на прес-кон­фе­рен­ції з По­ро­шен­ко: уже бу­ло ска­за­но, якщо бу­дуть гру­бі по­ру­ше­н­ня, на­при­клад у від­но­шен­ні Ма­рі­у­по­ля, то бу­дуть рі­ше­н­ня з при­во­ду по­си­ле­н­ня сан­кцій». Хі­ба ми цьо­го очі­ку­є­мо від За­хо­ду?

— Я не ду­маю, що ми по­вин­ні че­ка­ти чер­го­вих якщо. Тих «якщо» вже бу­ло стіль­ки, що сан­кції вже мо­жна бу­ло анон­су­ва­ти дав­но. Скіль­ки тих « якщо » мо­жна че­ка­ти. Так від Укра­ї­ни ні­чо­го не за­ли­ши­ться. Ті « якщо » мо­жуть свід­чи­ти ли­ше про пов­ну не­го­тов­ність НАТО і ЄС до рі­шу­чої від­сі­чі агре­со­ра. Ось що та­ке по­лі­ти­ка « якщо » . Це « якщо » за ра­ху­нок Укра­ї­ни.

ФОТО МИ­ХАЙ­ЛА ПАЛІНЧАКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.