Бо­рис ФIЛАТОВ: «У но­вій Ра­ді ме­ні ди­ха­є­ться лег­ко»

Iнтерв’ю з на­ро­дним де­пу­та­том — читайте в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня»

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - Іван КАПСАМУН, «День»

Iнтерв’ю з на­ро­дним де­пу­та­том — читайте в най­ближ­чих но­ме­рах «Дня»

Нинішній пле­нар­ний ти­ждень обіцяє бу­ти на­пру­же­ним. Пре­зи­дент вні­сна роз­гляд до пар­ла­мен­ту низ­ку за­ко­но­дав­чих іні­ці­а­тив, що сто­су­ю­ться «осо­бли­во­го ста­ту­су» окре­мих ра­йо­нів До­не­цької і Лу­ган­ської обла­стей. По­ки пар­ла­мент­ські фра­кції ви­зна­ча­ю­ться, чи під­три­му­ва­ти­муть во­ни пре­зи­дент­ські про­по­зи­ції, свою дум­ку що­до цьо­го ви­сло­вив гість «Дня» — по­за­фра­кцій­ний на­ро­дний де­пу­тат Бо­ри­сФі­ла­тов.

«Я не знаю, які з цьо­го при­во­ду на­строї усе­ре­ди­ні ко­а­лі­ції, але, на­скіль­ки ме­ні ві­до­мо, Ра­ди­каль­на пар­тія го­ло­су­ва­ти за ньо­го не хо­че. Сто­сов­но «Ба­тьків­щи­ни» та­кож є пев­ний ске­псис. На­скіль­ки я ро­зу­мію, за цей за­кон по­вин­ні про­го­ло­су­ва­ти «то­ва­ри­ші» з «Опо­зи­цій­но­го бло­ку», іна­кше якщо во­ни цьо­го не зро­блять, то все про них ста­не оста­то­чно зро­зумі­ло. Са­мо­му ме­ні по­ки що скла­дно да­ти одно­зна­чну від­по­відь на це за­пи­та­н­ня. Я чу­до­во ро­зу­мію, що вій­ну цю тре­ба за­кін­чу­ва­ти, але, з дру­го­го бо­ку, на­ти­ска­ти на зе­ле­ну кла­ві­шу ме­ні не до­зво­ля­ють мої пе­ре­ко­на­н­ня. Ду­же ба­га­то де­пу­та­тів бу­дуть ви­му­ше­ні ста­ти пе­ред скла­дним ви­бо­ром», — роз­по­вів пар­ла­мен­та­рій.

Бо­ри­сФі­ла­тов — один з яскра­вих і ори­гі­наль­них по­лі­ти­ків но­во­го пар­ла­мен­ту. Він завжди ви­різ- ня­є­ться осо­бли­вим по­гля­дом на клю­чо­ві пи­та­н­ня кра­ї­ни.

«Якщо го­во­ри­ти іде­а­лі­сти­чно, то ко­а­лі­ція три­ма­є­ться пе­ред­усім на ро­зу­мін­ні де­пу­та­та­ми гі­пер­цін­но­сті кра­ї­ни, -на­го­ло­шує Філатов. — У пар­ла­мен­ті за­сі­да­ють рі­зні лю­ди — фа­кти­чно це екс­тра­по­ля­ція су­спіль­ства. Але не­за­ле­жно від від­мін­но­стей в ін­те­ре­сах, по­лі­ти­чних по­гля­дах чи мо­раль­но-ети­чних ри­сах де­пу­та­тів, за­га­лом Ра­да ме­ні по­до­ба­є­ться — во­на на­ла­што­ва­на па­трі­о­ти­чно і ме­ні в ній ди­ха­є­ться лег­ко».

Роз­мо­ва жур­на­лі­стів «Дня» з Фі­ла­то­вим бу­ла ці­ка­вою і на­си­че­ною. Мі­цність ко­а­лі­ції, якість пар­ла­мен­ту, зда­тність еліт змі­ню­ва­ти­ся, ви­кли­ки для кра­ї­ни... — те­ми на­шо­го спіл­ку­ва­н­ня. Як з го­ло­вою пар­ла­мент­ської кон­троль­ної ко­мі­сії з пи­тань при­ва­ти­за­ції, зви­чай­но, ми не мо­гли не обго­во­ри­ти те­му при­ва­ти­за­ції. «У спе­ці­аль­ної кон­троль­ної ко­мі­сії до­сить ске­пти­чне став­ле­н­ня до при­ва­ти­за­ції, оскіль­ки її ба­чить уряд у справ­жній істо­ри­чний пе­рі­од. Цьо­му є про­сте по­ясне­н­ня: ко­ли в кра­ї­ні вій­на, то всі акти­ви не­до­оці­не­ні і осо­бли­во не­має охо­чих ін­ве­сту­ва­ти. У ре­зуль­та­ті, якщо про­да­ти це все за ко­пій­ки, і бю­джет осо­бли­во не на­пов­ни­ти­ся, і при цьо­му май­но ро­зій­де­ться на всі бо­ки».

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.