Щоб ви­во­зи­ти по­ра­не­них із по­ля бою

Ужго­род­ські гре­ко-ка­то­ли­ки при­дба­ли по­за­шля­хо­вик для АТО

Den (Ukrainian) - - День України - Ві­кто­рія ЖУЙ­КО, Ужго­род

Ав­то­мо­біль із но­ме­ра­ми «РАФАЇЛ» освя­ти­ли і пе­ре­да­ли вій­сько­вим ці­єї не­ді­лі, 15 бе­ре­зня. При­дба­ти ав­то вда­ло­ся зав­дя­ки по­жер­твам па­ра­фі­ян Хре­сто­во­здви­жен­сько­го гре­ко-ка­то­ли­цько­го ка­фе­драль­но­го со­бо­ру мі­ста Ужго­род. Освя­тив ав­то­мо­біль єпис­коп Му­ка­чів­ської гре­ко-ка­то­ли­цької єпар­хії Мі­лан Ша­шік. Вла­ди­ка за­зна­чив: го­лов­не зав­да­н­ня, що по­кла­да­є­ться на ав­то­мо­біль, — ви­во­зи­ти по­ра­не­них із по­ля бою. Та­кож па­ра­фі- яни і ду­хо­вен­ство спо­ді­ва­ю­ться, що ар­хан­гел Рафаїл за­хи­ща­ти­ме на­ших вій­сько­вих.

Ав­то­мо­біль пе­ре­да­ли вій­сько­во­слу­жбов­цям 128-ї окре­мої гвар­дій­ської гір­сько-пі­хо­тної бри­га­ди, штаб якої ба­зу­є­ться у Му­ка­че­во­му. Це вже не пер­ший транс­порт­ний по­да­ру­нок вій­сько­вим від ві­рян со­бо­ру. На­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку в АТО бу­ло до­прав­ле­но ре­а­ні­мо­біль.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.