Лист – до На­дії Сав­чен­ко

«Укр­по­шта» за­кли­кає укра­їн­ців над­си­ла­ти сло­ва під­трим­ки льо­тчи­ці пря­мо до мо­сков­сько­го СІЗО

Den (Ukrainian) - - День України - Ва­дим ЛУБЧАК, «День»

На­ціо­наль­ний оператор по­што­во­го зв’яз­ку про­по­нує гро­ма­дя­нам Укра­ї­ни вла­сно­руч на­пи­са­ти ли­ста на під­трим­ку На­дії Сав­чен­ко і на­ді­сла­ти йо­го на адре­су: «Сав­чен­ко На­де­жда Ви­кто­ров­на, 107076, г. Мо­сква, ул. Ма­трос­ская Ти­ши­на, дом 18, ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ».

Як роз­по­ві­ли в «Укр­по­шті», во­ни спо­ді­ва­ю­ться, що ли­сти, на­ді­сла­ні у ве­ли­кій кіль­ко­сті й зі щи­ри­ми сло­ва­ми, ста­нуть не тіль­ки фа­кто­ром під­трим­ки не­за­кон­но ув’язне­ної На­дії, а й на­о­чно по­ка­жуть ро­сій­ській вла­ді го­тов­ність укра­їн­ців бо­ро­ти­ся за свою ге­ро­ї­ню.

« У На­дії ду­же ба­га­то дру­зів, які пе­ре­да­ють їй ли­сти, — ци­тує прес-слу­жба «Укр­по­шти» се­стру На­дії Сав­чен­ко Ві­ру. — Ко­ли На­дя чи­тає ці ли­сти з до­бри­ми сло­ва- ми, у неї стає те­плі­ше на сер­ці, во­на ні­би по­вер­та­є­ться до­до­му. Ду­же ба­га­то пи­шуть ли­стів як з Укра­ї­ни, так і з Ро­сії».

«Як ві­до­мо, ли­ше зов­сім не­що­дав­но На­дії Сав­чен­ко до­зво­ли­ли отри­му­ва­ти ли­сти, — за­ува­жив у коментарі «Дню» ви­ко­ну­ю­чий обов’яз­ки ге­не­раль­но­го ди­ре­кто­ра «Укр­по­шти» Ігор ТКАЧУК. — «Укр­по­шта» як на­ціо­наль­ний оператор по­што­во­го зв’яз­ку Укра­ї­ни, го­лов­на мі­сія яко­го — під­три­му- ва­ти зв’язок та об’єд­ну­ва­ти лю­дей в усьо­му сві­ті, ви­рі­ши­ла зро­би­ти свій вне­сок у під­трим­ку укра­їн­ської льо­тчи­ці, ко­тра ста­ла сим­во­лом не­ско­ре­но­го укра­їн­сько­го ду­ху. Спо­ді­ва­є­мось, що укра­їн­ці ма­со­во від­гу­кну­ться на на­шу іні­ці­а­ти­ву та під­три­ма­ють На­дію ли­ста­ми. Оскіль­ки, як за­зна­ча­ють най­ближ­чі лю­ди з її ото­че­н­ня, На­дія Сав­чен­ко ду­же лю­бить отри­му­ва­ти й чи­та­ти ли­сти, адже в них — ча­стин­ка ду­ші ко­жно­го, ко­му не­бай­ду­жа її до­ля».

За сло­ва­ми Ігоря Тка­чу­ка, цьо­го ро­ку ви­пуск кон­вер­та чи мар­ки із зо­бра­же­н­ням На­дії Сав­чен­ко ма­со­вим ти­ра­жем не пла­ну­є­ться. Про­те всі охо­чі мо­жуть ско­ри­ста­ти­ся по­слу­гою «Укр­по­шти» «Вла­сна мар­ка», за­мо­вив­ши зо­бра­же­н­ня ле­ген­дар­ної укра­їн­ської льо­тчи­ці на по­што­ву мар­ку й на­ді­слав­ши кон­верт із та­ки­ми мар­ка­ми до будь- яко­го ку­то­чка сві­ту.

ФОТО НАДАНЕ «УКР­ПО­ШТОЮ»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.