Юри­сти – для бій­ців

За­пра­цю­ва­ла ці­ло­до­бо­ва «га­ря­ча» лі­нія пра­во­вої до­по­мо­ги для уча­сни­ків АТО та їхніх ро­дин

Den (Ukrainian) - - День України - Окса­на МИКОЛЮК, «День»

Бла­го­дій­ний фонд до­по­мо­ги за­хи­сни­кам ві­тчи­зни та їхнім сім’ям «Ко­ло» та ВГО «Асо­ці­а­ція прав­ни­ків Укра­ї­ни » ор­га­ні­зу­ва­ли пра­во­ву до­по­мо­гу для вій­сько­вих, які по­вер­ну­ли­ся з АТО, та чле­нів їхніх ро­дин. Те­ле­фон­на лі­нія 0800- 30- 00- 21 пра­цює ці­ло­до­бо­во.

— В Укра­ї­ні збіль­шу­є­ться кіль­кість бій­ців, які по­вер­ну­ли­ся із зо­ни про­ве­де­н­ня АТО і по­тре­бу­ють юри­ди­чної до­по­мо­ги. Са­ме то­му ви­ни­кла ініціатива ко­ор­ди­на­цій­но­го цен­тру — по­стій­но ді­ю­ча га­ря­ча те­ле­фон­на лі­нія — для на­да­н­ня кон­суль­та­цій та для ін­фор­ма­цій­ної під­трим­ки, — роз­по­від­ає на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Іри­на Си­со­єн­ко.

За сло­ва­ми ке­рів­ни­ка ГО «Все­укра­їн­ська пра­во­ва ор­га­ні­за­ція «Юри­ди­чна со­тня» Ле­сі Василенко, за остан­ні пів­ро­ку до ор­га­ні­за­ції на­ді­йшло 197 ін­ди­ві­ду­аль­них та кіль­ка ко­ле­ктив­них звер­нень (від 15 до 30 осіб, які є бій­ця­ми од-

но­го ба­таль­йо­ну). Спіль­но звер­та­ю­ться, щоб отри­ма­ти по­свід­че­н­ня уча­сни­ка. На дру­го­му мі­сці по кіль­ко­сті — звер­не­н­ня що­до оформ­ле­н­ня гро­шо­вої до­по­мо­ги від дер­жа­ви, яка на­ле­жить осо­бам, ко­трі отри­ма­ли по­ра­не­н­ня в АТО. З цьо­го са­мо­го пи­та­н­ня — отри­ма­н­ня гро­шо­вої до­по­мо­ги — звер­та­ю­ться і сім’ї за­ги­блих вій­сько­вих. Ду­же по­пу­ляр­ним пи­та­н­ням є й оформ­ле­н­ня зе­мель­них ді­ля­нок.

— Сьо­го­дні на­шій ор­га­ні­за­ції до­по­ма­га­ють 147 юри­стів на во­лон­тер­ських за­са­дах. Ми пра­цю­є­мо і з ре­гіо­наль­ни­ми ко­ор­ди­на­то­ра­ми: це 28 юри­стів, які до­по­ма­га­ють шу­ка­ти адво­ка­тів, кон­суль­тан­тів по 16 обла­стях Укра­ї­ни. На­ша кін­це­ва ме­та — за­без­пе­че­н­ня ко­жно­го уча­сни­ка АТО пер­со­наль­ним юри­стом, до яко­го в

будь-який ча­смо­же вер­ну­ти­ся він чи йо­го ро­ди­на. Якщо по­трі­бно, цей юрист бу­де пред­став­ля­ти ін­те­ре­си бій­ця в ор­га­нах мі­сце­вої вла­ди, — роз­по­від­ає Ле­ся Василенко. — Спо­ді­ва­є­мо­ся, на­ша ді­яль­ність бу­де роз­ви­ва­ти­ся до тих пір, до­ки бу­де в ній по­тре­ба. На­ші ко- ор­ди­на­то­ри при­бли­зно раз на мі­сяць обдзво­ню­ють на­ших бій­ців та ці­кав­ля­ться, як спра­ви: чи ви­рі­шу­ю­ться пи­та­н­ня, чи спіл­ку­ю­ться во­ни зі сво­їм юри­стом. Якщо ні­чо­го не ви­хо­дить — зна­хо­ди­мо ін­шо­го юри­ста. Пи­та­н­ня вій­сько­вих АТО не мо­жна ви­рі­ши­ти одра­зу й не­гай­но. На жаль, у на­шій кра­ї­ні з ци­ми про­це­са­ми ду­же зво­лі­ка­ють, і во­ни за­бю­ро­кра­ти­зо­ва­ні. Я з ли­пня до­по­ма­га­ла двом хло­пцям що­до отри­ма­н­ня ста­ту­су уча­сни­ка бо­йо­вих дій і оформ­ле­н­ня одно­ра­зо­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги. І бу­кваль­но на ми­ну­ло­му ти­жні при­йшло від Мі­н­обо­ро­ни рі­ше­н­ня про ви­пла­ту одно­ра­зо­вої гро­шо­вої до­по­мо­ги.

Юри­сти на­го­ло­шу­ють, що окрім « га­ря­чої » лі­нії, ро­бо­чи­ми за­ли­ша­ю­ться но­ме­ри те­ле­фо­нів і кон­та­кти « Юри­ди­чної со­тні » , за яки­ми бій­ці звер­та­ли­ся ра­ні­ше. Спе­ці­а­лі­сти про­сять сво­їх ко­лег, осо­бли­во з ре­гіо­нів, до­лу­ча­ти­ся до іні­ці­а­ти­ви. То­му що з ча­сом по­тре­ба в юри­ди­чній до­по­мо­зі тіль­ки зро­ста­ти­ме.

— За­раз ви­ни­кла по­тре­ба в гло­ба­лі­за­ції ро­бо­ти, роз­ши­рен­ні іні­ці­а­ти­ви, об’ єд­нан­ні спіль­них зу­силь. Бу­ває, що у ко­гось не ви­ста­чає ре­сур­сів, а ра­зом є змо­га до­по­мог­ти біль­шій кіль­ко­сті лю­дей. То­му ви­ни­кла ідея більш си­стем­но­го і пра­виль­но­го об’ єд­на­н­ня, — по­яснює адво­кат, ке­рів­ник про­е­кту «Пра­во­ва до­по­мо­га уча­сни­кам АТО» Ро­ман Ти­ти­ка­ло. — Зде­біль­шо­го на­ші спе­ці­а­лі­сти за­йма­ю­ться ве­де­н­ням кон­кре­тних справ кон­кре­тних бій­ців: ко­ли не при­сво­ю­ють ста­ту­су уча­сни­ка АТО, не по­нов­лю­ють на по­са­дах, ви­ма­га­ють ви­пла­ти кре­ди­тних зо­бов’язань.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.