В Іра­ку зруй­ну­ва­ли мав­зо­лей Сад­да­ма Ху­сей­на

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Мав­зо­лей ко­ли­шньо­го лі­де­ра Іра­ку Сад­да­ма Ху­сей­на, який пе­ре­бу­вав у йо­го рі­дно­му мі­сті Ті­кріт, пов­ні­стю зруй­но­ва­ний в ре­зуль­та­ті бо­їв між ірак­ськи­ми уря­до­ви­ми вій­ська­ми і фор­му­ва­н­ня­ми те­ро­ри­сти­чно­го угру­пу­ва­н­ня «Іслам­ська дер­жа­ва» (ІД). Пі­сля бом­бар­ду­вань з обох бо­ків бу­дів­лю, в якій ко­лись зна­хо­ди­ли­ся остан­ки ко­ли­шньо­го пре­зи­ден­та Іра­ку, зруй­но­ва­но до­щен­ту, пе­ре­дає SkyNews Arabiya. На мі­сці по­хо­ва­н­ня Ху­сей­на, за свід­че­н­ня­ми оче­вид­ців, за­ли­ши­ли­ся тіль­ки ку­пи улам­ків, за­ва­ли це­гли і це­мен­ту, по­кру­че­ні за­лі­зо­бе­тон­ні кон­стру­кції. Дах спо­ру­ди за­ва­ле­на, за­ли­ши­ло­ся ли­ше кіль­ка ста­ле­вих паль, які її під­три­му­ва­ли. На­га­да­є­мо, бо­йо­ви­ки ІД за­хо­пи­ли Ті­кріт влі­тку ми­ну­ло­го ро­ку. То­ді ж з’яви­ли­ся по­ві­дом­ле­н­ня про зни­ще­н­ня по­хо­ва­н­ня Сад­да­ма. Однак пі­зні­ше з’ясу­ва­ло­ся, що ісла­мі­сти роз­гра­бу­ва­ли і під­па­ли­ли уси­паль­ни­цю, але са­ма кон­стру­кція збе­ре­гла пер­ві­сну ар­хі­те­ктур­ну фор­му.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.