Ки­тай — тре­тій у сві­ті за екс­пор­том зброї

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Ки­тай ви­йшов на тре­тє мі­сце у сві­ті пі­сля США та Ро­сії за об­ся­гом екс­пор­ту озбро­єнь. Як по­ві­дом­ляє Сток­гольм­ський мі­жна­ро­дний ін­сти­тут до­слі­джень про­блем ми­ру (SIPRI), за остан­ні п’ять ро­ків Ки­тай обі­йшов за цим по­ка­зни­ком Ні­меч­чи­ну, Фран­цію і Ве­ли­ко­бри­та­нію. До­слі­дже­н­ня SIRPI від­обра­жає ли­ше за­галь­ні об­ся­ги по­ста­вок озбро­єнь, не тор­ка­ю­чись фі­нан­со­вої сто­ро­ни угод. На КНР за­раз при­па­дає при­бли­зно 5% сві­то­во­го екс­пор­ту озбро­єнь. Дві тре­ти­ни екс­пор­то­ва­но­го Ки­та­єм зброї ку­пу­ють три азі­ат­ські кра­ї­ни — Па­ки­стан, Бан­гла­деш і М’ян­ма. Крім то­го, в остан­ні п’ять ро­ків Ки­тай по­ста­чав озбро­є­н­ня в 18 афри­кан­ських кра­їн. За п’ять ро­ків до 2014 ро­ку об­ся­ги ки­тай­сько­го екс­пор­ту зброї зро­сли на 143%. За цей же час екс­порт озбро­єнь з Ні­меч­чи­ни ско­ро­тив­ся на 43%, а з Фран­ції — на 27%. На фото - мо­де­лі ки­тай­ської те­хні­ки, які бу­ли пред­став­ле­ні на ви­став­ці «Обо­ро­на, Без­пе­ка й Авіа­ція» в Ба­гда­ді на по­ча­тку бе­ре­зня.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.