Туск: По­лі­ти­ка Пу­ті­на на­ба­га­то про­сті­ша, ніж на­ші скла­дні пе­ре­го­во­ри

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Пре­зи­дент Ра­ди ЄС До­нальд Туск за­явив, що досягнуті в лю­то­му Мін­ські домовленості мо­жуть бу­ти вті­ле­ні ли­ше у ви­пад­ку збе­ре­же­н­ня ти­ску на Ро­сію. За йо­го сло­ва­ми, сан­кції «не по­вин­ні бу­ти ска­со­ва­ні, до­ки Київ не від­но­вить кон­троль за кор­до­ном». «Мін­ські домовленості пе­ред­ба­ча­ють гра­фік (ви­ко­на­н­ня) що­най­мен­ше до кін­ця цьо­го ро­ку. Якщо на кі­нець ро­ку Укра­ї­на бу­де кон­тро­лю­ва­ти кор­дон, бу­де зро­зумі­ло, що ви­ко­на­н­ня ін­ших пун­ктів до­мов­ле­но­стей — на до­бро­му шля­ху», — ска­зав Туск в ін­терв’ю ЗМІ. Пре­зи­дент Ра­ди ЄС та­кож від­зна­чив: «По­лі­ти­ка Пу­ті­на є на­ба­га­то про­сті­шою, ніж на­ші скла­дні пе­ре­го­во­ри. Він ду­же до­брий учень Кар­ла Шміт­та і ке­ру­є­ться йо­го ло­гі­кою: по-пер­ше, слід ма­ти во­ро­гів, по-дру­ге, бу­ти за них силь­ні­шим, по­тре­тє, бу­ти з ни­ми у кон­флі­кті та зни­щи­ти їх», — від­зна­чив Туск.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.